Իրավաբանական բաժին

Նպատակը

Համալսարանին վերապահված գործառույթների և կրթական համակարգի իրավական աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում, ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջների և իրավական գործընթացների, օրինականության ապահովում:

Գործառույթները

Մասնակցում է համալսարանի այլ ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից անցկացվող խորհրդակցություններին, փոխհարաբերվում է այլ ստորաբաժանումների հետ, Համալսարանից դուրս շփվում և պարբերաբար հանդես է գալիս որպես ներկայացուցիչ, ռեկտորի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀՀ և օտարերկրյա պետությունների, միջազգային և այլ կազմակերպությունների իրավասու մարմինների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին, խորհրդակցություններին, գիտաժողովներին, սեմինարներին, վերլուծում և գնահատում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող մասնագիտական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տալիս իրավական և այլընտրանքային լուծումներ, հանդես է գալիս առաջարկություններով, զեկուցումներով, հաշվետվություններով և այլն: