Համալսարանական շարունակական կրթություն

Նպատակը՝

Համալսարանական շարունակական կրթության բաժինը /ՀՇԿ/ ԲՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է՝ բավարարելու հասարակության տարբեր խմբերի կրթական և մասնագիտական պահանջները:

Գործառույթները՝

 • հասարակությանն ուղղված տարաժամկետ և տարանպատակ դասընթացների առաջարկ և շարունակական գործարկում,
 • ԲՊՀ գիտակրթական և այլ հաստատությունների աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում,
 • գիտաուսումնական կապերի հաստատում Հայաստանի և արտերկրի՝ լրացուցիչ և շարունակական կրթություն իրականացնող կառույցների և կրթական հաստատությունների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ,
 • Համալսարանական շարունակական կրթության ոլորտում հետազոտությունների իրականացում և մասնակցություն հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին և նմանատիպ այլ միջոցառումներին:

Արագ զարգացող և փոփոխվող աշխարհում չափազանց կարևոր է կրթության շարունակական բնույթը ապահովելու հնարավորությունը, մասնագիտական վերապատրաստումների առկայությունը և լրացուցիչ կոմպետենցիաների ձևավորումը:

ՀՇԿ բաժինը առաջարկում է ինչպես արագընթաց և երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ կամ փոքրածավալ կրթական լրացուցիչ ծրագրեր և դասընթացներ, մասնագիտական տարատեսակ վերապատրաստումներ և թրեյնինգներ:

ՀՇԿ բաժինը առաջարկում է օտար լեզուների դասընթացներ հետևյալ փուլերով՝

A1/սկսնակ / -24 ժամ/

A2 /տարրական/- 24 ժամ

 B1 /նախամիջին/-  32 ժամ

B2 /միջին/- 40 ժամ

 C1 /միջինից բարձր/- 48 ժամ

C2 /մասնագիտական/- 48 ժամ

Դասավանդվող օտար լեզուներ

 Վերապատրաստման ծրագրեր

 • Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ
 • Որակի ապահովման ներբուհական գործընթաց
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 • Մասնագիտական և ակադեմիական բարեվարքություն
 • Համակարգչային հմտություններ (սկսնակ մակարդակ)
 • Համակարգչային հմտություններ (առաջանցիկ մակարդակ)
 • Գրադարանավարների վերապատրաստում
 • Ուսուցիչների վերապատրաստում

ՀՇԿ բաժինը իրականացնում է նաև՝ բուհական ընդունելության նախապատրաստական դասընթացներ, 2014-ից՝ հայերենի, ռուսերենի և ֆրանսերենի դասընթացներ՝ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության աշխատակիցների համար:

Աշխատակազմը՝

Բաժնի ղեկավար - Մանիկ Վազգենի Քոչարյան

Հեռ.՝ +374 60 830 111 (2-69)

Էլ. փոստ՝ head.ulll@brusov.am

Մասնագետ - Արմինե Բաբկենի Հովհաննիսյան