Համալսարանական շարունակական կրթություն

Համալսարանական շարունակական կրթության բաժինը /ՀՇԿ/ ԵՊԼՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է՝ բավարարելու հասարակության տարբեր խմբերի կրթական և մասնագիտական պահանջները:

Արագ զարգացող և փոփոխվող աշխարհում չափազանց կարևոր է կրթության շարունակական բնույթը ապահովելու հնարավորությունը, մասնագիտական վերապատրաստումների առկայությունը և լրացուցիչ կոմպետենցիաների ձևավորումը:

ՀՇԿ բաժինը առաջարկում է ինչպես արագընթաց և երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ կամ փոքրածավալ կրթական լրացուցիչ ծրագրեր և դասընթացներ, մասնագիտական տարատեսակ վերապատրաստումներ և թրեյնինգներ:

ՀՇԿ բաժինը առաջարկում է օտար լեզուների դասընթացներ հետևյալ փուլերով՝

A1/սկսնակ / -24 ժամ/

A2 /տարրական/- 24 ժամ

 B1 /նախամիջին/-  32 ժամ

B2 /միջին/- 40 ժամ

 C1 /միջինից բարձր/- 48 ժամ

C2 /մասնագիտական/- 48 ժամ

Դասավանդվող օտար լեզուներ

 Վերապատրաստման ծրագրեր

  • Դասավանդման էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներ
  • Որակի ապահովման ներբուհական գործընթաց
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
  • Մասնագիտական և ակադեմիական բարեվարքություն
  • Համակարգչային հմտություններ (սկսնակ մակարդակ)
  • Համակարգչային հմտություններ (առաջանցիկ մակարդակ)
  • Գրադարանավարների վերապատրաստում
  • Ուսուցիչների վերապատրաստում

ՀՇԿ բաժինը իրականացնում է նաև՝ բուհական ընդունելության նախապատրաստական դասընթացներ, 2014-ից՝ հայերենի, ռուսերենի և ֆրանսերենի դասընթացներ՝ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության աշխատակիցների համար: