ԲՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Առաքելություն

ԲՊՀ գիտական գրադարանը հիմնադրվել են 1935թ.-ին: Պահպանելով նախորդների ավանդույթները՝ ԲՊՀ գրադարանը համալսարանի գիտահետազոտական համալիրի տեղեկատվական մակարդակի բարելավման նպատակով ակտիվորեն ժամանակակից մեթոդներ է կիրառում իր գործունեության բոլոր ուղղություններում:  

ԲՊՀ գրադարանի առաքելությունն է ապահովել ուսումնական գործընթացը՝ տրամադրելով տեղեկատվության մատչելիություն և ժամանակակից ծառայություններ, գիտահետազոտական տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու մատչելիություն և անհրաժեշտ պայմաններ՝ նպաստելու հետազոտական գործունեության, դասավանդման և կրթության զարգացմանը: Նշված առաքելությունն իրականացնելու համար ԲՊՀ գրադարանը պարտավորվում է՝  

  • վերհանել ԲՊՀ գրադարանից օգտվողների կարիքները՝ համագործակցելով բուհի ֆակուլտետների, գիտահետազոտական ստորաբաժանումների հետ, 
  • ձևավորել հավաքածուներ և ապահովել դրանք համապատասխան ծրագրային միջոցներով, 
  • ապահովել գրքերի ֆոնդերի, ինչպես նաև ներքին և արտաքին տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մատչելիություն,
  • ստեղծել հարմարավետ պայմաններ և վիրտուալ միջավայր հետազոտության և կրթության արդյունավետ զարգացման համար,
  • համագործակցել ԲՊՀ գիտական և կրթական ստորաբաժանումների հետ հետազոտության, դասավանդման և կրթության որակի բարելավման նպատակով,  
  • զարգացնել, խրախուսել և խթանել գրադարանի աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների բարելավումը՝ ժամանակակից պահանջների և մասնագիտական չափանիշների համաձայն:

 Ավելին կարող եք կարդալ ԲՊՀ գրադարանի Wikipedia-ի էջում:

 
Լիանա Սաֆարյան
ԲՊՀ գրադարանի տնօրեն
 
Հեռ. (+374 10) 522 020 (309)
Էլ. փոստ` lasafaryan@bryusov.am