ԵՊԼՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Առաքելություն

ԵՊԼՀ գիտական գրադարանը հիմնադրվել են 1935թ.-ին: Պահպանելով նախորդների ավանդույթները՝ ԵՊԼՀ գրադարանը համալսարանի գիտահետազոտական համալիրի տեղեկատվական մակարդակի բարելավման նպատակով ակտիվորեն ժամանակակից մեթոդներ է կիրառում իր գործունեության բոլոր ուղղություններում:  

ԵՊԼՀ գրադարանի առաքելությունն է ապահովել ուսումնական գործընթացը՝ տրամադրելով տեղեկատվության մատչելիություն և ժամանակակից ծառայություններ, գիտահետազոտական տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու մատչելիություն և անհրաժեշտ պայմաններ՝ նպաստելու հետազոտական գործունեության, դասավանդման և կրթության զարգացմանը: Նշված առաքելությունն իրականացնելու համար ԵՊԼՀ գրադարանը պարտավորվում է՝  

  • վերհանել ԵՊԼՀ գրադարանից օգտվողների կարիքները՝ համագործակցելով բուհի ֆակուլտետների, գիտահետազոտական ստորաբաժանումների հետ, 
  • ձևավորել հավաքածուներ և ապահովել դրանք համապատասխան ծրագրային միջոցներով, 
  • ապահովել գրքերի ֆոնդերի, ինչպես նաև ներքին և արտաքին տեղեկատվական աղբյուրների օգտագործման մատչելիություն,
  • ստեղծել հարմարավետ պայմաններ և վիրտուալ միջավայր հետազոտության և կրթության արդյունավետ զարգացման համար,
  • համագործակցել ԵՊԼՀ գիտական և կրթական ստորաբաժանումների հետ հետազոտության, դասավանդման և կրթության որակի բարելավման նպատակով,  
  • զարգացնել, խրախուսել և խթանել գրադարանի աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների բարելավումը՝ ժամանակակից պահանջների և մասնագիտական չափանիշների համաձայն:

 Ավելին կարող եք կարդալ ԵՊԼՀ գրադարանի Wikipedia-ի էջում

Գրադարանից օգտվելու կանոններ

Գիտական գրադարանից կարող են օգտվել ԵՊԼՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ասպիրանտները, հայցորդները, բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները:

Գրադարանից օգտվելը անվճար է:

ԵՊԼՀ գրադարանում գրանցված բոլոր ընթերցողները կարող են վերցնել մինչև 12 գիրք: Գեղարվեստական գրականությունը տրվում է 10 օրով,իսկ ուսումնամեթոդական գրքերը կամ դասագրքերը՝ կիսամյակ կամ 1 տարի  ժամկետով: Ժամկետը հնարավոր է երկարացնել:

Սպասարկման  բաժնում պատվիրված գրականությունը տրամադրվում է երկու ժամվա ընթացքում: Գրականությունը կարելի է պատվիրել նաև՝ ԱՌՑԱՆՑ:
 
CD և DVD-ները տրվում են երկու օրով:

Հազվագյուտ, մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, չհրատարակված նյութերից, թեկնածուական և մագիստրոսական ատենախոսություններից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում:

Ընթերցասրահից կարելի է վերցնել մինչև 3 գիրք և 5 պարբերական մամուլ

Ընթերցողը պարտավոր է խնամքով վերաբերվել գրքերի և գույքի հետ: Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: Գիրք ստանալիս թերություններ հայտնաբերելու դեպքում ընթերցողը պետք է այդ մասին հայտնի գրադարանավարին: Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է վճարել մինչև 500 դրամ արժողությամբ գրքի տասնապատիկը, 500 դրամից բարձր արժողությամբ գրքի հնգապատիկը:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում ուսանողը պարտավոր է հանձնել իր մոտ եղած գրականությունը:

Գրադարանի կանոնները խախտելու դեպքում, ընթերցողը զրկվում է գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից:

Եթե ընթերցողն ազատվում կամ հեռացվում է համալսարանից, նա պարտավոր է ետ վերադարձնել իր մոտ եղած գրականությունը: Շրջիկ թերթիկը կնքվում է միայն  ընթերցողի մոտ եղած գրականությունը հանձնելուց հետո:
 
Աննա Չուլյան
ԵՊԼՀ գրադարանի ղեկավար
 
Հեռ. 011 300-111 (3-09)
Էլ. փոստ` chulyan.lib@brusov.am