Հոգաբարձուների խորհուրդ

Հոգաբարձուների խորհրդի մասին

 1. ԵՊԼՀ-ի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող մարմինը հոգաբարձուների խորհուրդն է, որի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է ԵՊԼՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, սովորողների, հիմնադրի և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից: ԵՊԼՀ-ի հոգաբար­ձուների խորհրդի անդամների թիվը 24 է:
 2. ԵՊԼՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմից հոգաբարձուների խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում ԵՊԼՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները: ԵՊԼՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից առաջադրված թեկնածուներն ընտրվում են ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդում և ներկայացվում լիազոր մարմին: Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված հոգաբարձուների խորհրդի անդամները կազմում են խորհրդի անդամների 25 տոկոսը:
 3. Հոգաբարձուների խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ՝ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի կողմից:
 4. Հոգաբարձուների խորհուրդն ունի նախագահ և քարտուղար:
 5. Ըստ անհրաժեշտության` հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորում է ժամանակավոր հանձնաժողովներ կամ աշխատանքային խմբեր, որոնք ուսումնասիրում են առաջադրված հարցերը, պատրաստում նախագծեր և դրանք ներկայացնում խորհրդին:
 6. Հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորվելուց հետո իր կազմից ընդհանուր ձայների պարզ մեծամասնությամբ ընտրում է նախագահ: Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել նույն բուհում հաստիքային աշխատող կամ սովորող: Խորհրդի քարտուղարի թեկնածությունն առաջադրվում է ԵՊԼՀ-ի կողմից և հաստատվում խորհրդի կողմից՝ ընդհանուր ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Հոգաբարձուների խորհրդի իրավասությունն է՝

 • իր աշխատակարգի հաստատումը,
 • ռեկտորի ընտրության կանոնակարգի մշակումը, հաստատումը, ընտրության հայտարարումը, կազմակերպումը, ռեկտորի ընտրության և լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշումների ընդունումը,
 • ռեկտորի տարեկան հաշվետվության լսումն ու գնահատումը,
 • ԵՊLՀ-ի գործունեության տարեկան և ռազմավարական ծրագրերի հաստատումը,
 • հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում՝ անձամբ) այլ ձեռնարկատիրական   գործունեության տեսակների սահմանումը,
 • ԵՊLՀ-ի կառուցվածքի հաստատումը,
 • ԵՊLՀ-ի հաստիքացուցակի հաստատումը,
 • ԵՊLՀ-ի  բյուջեի     և     դրա     փոփոխությունների,     տարեկան    ֆինանսական հաշվետվությունների ու ԵՊLՀ գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունների և տարեկան հաշվեկշռի հաստատումը,
 • տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության,  ինչպես նաև մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծման ու դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունումը,
 • ԵՊԼՀ-ի գործունեության,  այդ թվում՝  ֆինանսատնտեսական   գործունեության վերահսկողությունը, ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող անձի ընտրության հաստատումը,
 • Հոգաբարձուների խորհրդի անդամների   լիազորությունների  վաղաժամկետ  դադարեցման մասին  որոշումների ընդունումը,
 • ռեկտորի՝  Հայաստանի       Հանրապետության      օրենսդրությանը     հակասող  հրամանների,  հրահանգների  և ցուցումների կասեցումը կամ դրանք ուժը կորցրած   ճանաչելը,
 • իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը,
 • ԵՊԼՀ -ի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման ընդունումը,
 • ԵՊԼՀ-ի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի և լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը,
 • ԵՊԼՀ-ի կանոնադրության  մեջ  փոփոխություններ  ու  լրացումներ  կատարելու,  կանոնադրության    փոփոխության,    նոր    խմբագրությամբ     կանոնադրություն  հաստատելու մասին որոշումների ընդունումը,
 • ԵՊԼՀ-ի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը,
 • տասը  միլիոն   դրամի   կամ   դրան   համարժեք   արտարժույթի   սահմանաչափը գերազանցող պայմանագրերի հաստատումը,
 • օրենքով, հոգաբարձուների խորհրդի աշխատակարգով նախատեսված, ինչպես նաև հիմնադրամի մյուս  մարմիններին օրենքով չվերապահված այլ լիազորությունների իրականացումը:

Հոգաբարձուների խորհրդի իրավասությանը պատկանող հարցերը չեն կարող փոխանցվել այլ  մարմնի։

ՀՀ վարչապետի՝ 2018թ. դեկտեմբերի 28-ի N 1691-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի ներքոնշյալ կազմը:

2019 թ-ի հունվարից ԵՊԼՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Տիգրան Հակոբյանն է:

ԵՊԼՀ-ի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ