2021/2022 ուս.տարվա դասացուցակը

Դասացուցակ. 2021/2022 ուս.տարվա 2-րդ կիսամյակ

Սիրելի՛ ուսանող, ստորև ծանոթացիր ԲՊՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակներին՝ ըստ ֆակուլտետների:

Հնարավոր փոփոխությունների առկայության դեպքում մենք դրանք կհրապարակենք: Հարցերի առաջացման դեպքում խնդրում  ենք դիմել ձեր դեկանատներին:

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման դասացուցակ

1-ին կուրս