Երևանի  Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական հալսարանը 1963 թվականից իրականացնում է հետբուհական մասնագիտական կրթություն «ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի» (ՈԱՇ) որակավորումների 8րդ մակարդակին համապատասխան:

Հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրերը՝ 1803 ԿՓԿՀ կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ, իրականացվում է ուսուցման առկա և հեռակա ձևերով՝ առնվազն 3 տարի տևողությամբ:  

2017թ-ի դրությամբ ԵՊԼՀ-ն 8 մասնագիտությունների գծով ունի՝ 2 դոկտորանտ, 31 ասպիրանտ և 70 հայցորդ: