ԵՊԼՀ ասպիրանտական կրթություն

1963թ.-ից ԵՊԼՀ-ն իրականացնում է ասպիրանտական կրթություն, որը նպաստում է բարձրագույն որակավորման կադրերի պատրաստմանը /դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ/։

ԵՊԼՀ-ն իրականացնում է ասպիրանտական կրթություն 8 մասնագիտությունների գծով առկա/հեռակա ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների համար: Դրանք են՝ 

o   Ժ.01.03      Ռուս գրականություն

o   Ժ.01.07      Արտասահմանյան գրականություն

o   Ժ.02.02      Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

o   Ժ.02.04      Սլավոնական լեզուներ

o   Ժ.02.07      Ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)

o   ԺԳ.00.01   Մանկավարժության

տեսություն և պատմություն

o   ԺԳ.00.02   Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա

o   ԻԳ.00.02   Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ,

    միջազգային հարաբերություններ

 

2018-2019 ուս. տարվա դրությամբ բուհն ունի՝ 

·         2 դոկտորանտ, 

·          27 ասպիրանտ, որոնցից 2-ը՝ առկա ուսուցմամբ, 25-­ը՝ հեռակա ուսուցմամբ: Բոլոր ասպիրանտները սովորում են կրեդիտային համակարգով,

 ·         49 հայցորդ, ովքեր սովորում են կրեդիտային համակարգով: 

 ՈԱՇ մակարդակ/Աստիճան՝ Մակարդակ 8/(ասպիրանտ, հայցորդ),

 Տևողությունը՝ առկա ուսուցում՝ 3 տարի, հեռակա ուսուցում՝ 4 տարի, հայցորդություն՝ 5 տարի

 Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)՝ 180 ECTS  կրեդիտ

 Դասավանդման լեզուն (ները)՝ հայերեն և օտար լեզու (ըստ մասնագիտությունների)

 Ակադեմիական տարվա սկիզբ՝ հոկտեմբեր և փետրվար

 Ընդունելության պայմաններ՝ դիմորդը պետք է ունենա մագիստրոսի որակավորում և հանձնի սահմանված քննությունները

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները՝ դոկտորանտուրա

 Ուսման վարձը՝ ՀՀ քաղաքացիների համար՝ 360.000 ՀՀ դրամ, օտարերկրյա քաղաքացիների համար՝ 540.000 ՀՀ դրամ