ԲՊՀ Միջդիսցիպլինար հետազոտությունների կենտրոն (ՄՀԿ)

ՄՀԿ-ն ստեղծվում է որպես Հայաստանում բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներում նորարարությունների ներդրման կենտրոն։

Կենտրոնի առաքելությունն է բարենպաստ միջավայր ստեղծել նորարարական հետազոտությունների և կրթական մոտեցումների զարգացման ու իրականացման համար։ Կենտրոնի նպատակներն են՝

➣ խթանել միջդիսցիպլինար հետազոտությունները՝ նպաստելով բարդ և բազմաշերթ հիմնախնդիրների լուծմանը և հումանիտար, սոցիալական ու բնական գիտությունների միջև համագործակցության զարգացմանը,

➣ նպաստել հայկական գիտական համայնքի համախմբմանը և Հայաստանում գիտական մշակույթի զարգացմանը,

➣ նպաստել հայկական հետազոտողների՝ միջազգային գիտական համայնքին ինտեգրմանը և ԲՊՀ հետազոտողների՝ միջազգային գիտական նախագծերին մասնակցությանը,

➣ գիտնականների համար ապահովել մեթոդոլոգիական աջակցություն և պրոֆեսիոնալ զարգացման հնարավորություններ,

➣ զարգացնել նորարարական միջդիսցիպլինար դասավանդման ծրագրեր և միջոցառումներ ու նպաստել հետազոտության և դասավանդման ինտեգրմանը,

➣ նպաստել գիտական համայնքի և հանրային ու մասնավոր սեկտորի աշխատակիցների միջև երկխոսության ուժեղացմանը․ փաստերի վրա հիմնված որոշումներ կայացնելու և քաղաքականություն մշակելու համար ապահովել մեթոդոլոգիական աջակցություն և գիտականորեն հիմնավորված լուծումներ,

➣ ուսանողների, անձնակազմի և հետաքրքրված աշխատողների մոտ զարգացնել ընդհանուր հմտություններ՝ քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն, ռազմավարական պլանավորում, փաստարկում և այլն։

Կենտրոնը կազմակերպելու և իրականացնելու է հետևյալ միջոցառումները․

➣ հետազոտական նախագծեր՝ ներառյալ ազգային և միջազգային մակարդակի հետազոտություններ,

➣ դասընթացներ, սեմինարներ, աշխատանքային քննարկումներ՝ կենտրոնանալով, մասնավորապես, հետազոտության և դասավանդման մեթոդաբանության, ինչպես նաև ընդհանուր հմտությունների զարգացման վրա,

➣ գիտաժողովներ և գիտական կլոր սեղաններ,

➣ ազգային և միջազգային գիտական հանդեսներում հետազոտական հոդվածների և ուսումնասիրությունների հրապարակում,
դասընթացներ ուսանողների, անձնակազմի և գործնական աշխատողների համար։

Կենտրոնն իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակի Համալսարանի կայքէջի, եռամսյա տեղեկագրի և սոցիալական մեդիայի միջոցով։