Օգտվելու կանոններ

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Գիտական գրադարանից կարող են օգտվել ԲՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ասպիրանտները, հայցորդները, առկա և հեռակա բաժինների բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողները: 

ԲՊՀ գրադարանում գրանցված բոլոր ընթերցողները կարող են վերցնել մինչև 12 գիրք: Գեղարվեստական գրականությունը տրվում է 10 օրով, իսկ ուսումնամեթոդա-կան գրքերը կամ դասագրքերը՝ 1 կիսամյակ կամ 1 տարի ժամկետով: Ժամկետը հնարավոր է երկարացնել:

Գրականությունը կարելի է պատվիրել նաև Առցանց https://brusov.am/hy/page_list/arcanc_patver_1/#sthash.PfWD9meq.dpbs : Պատվերները ընդունվում են աշխատանքային օրերին, մինչև ժամը 13:00: Առկայության դեպքում գիրքը կարող եք վերցնել հաջորդ օրը, իսկ պատվերը առկա չլինելու դեպքում Ձեզ կտեղեկացնենք էլեկտրոնային փոստով: Ժամը 13:00-ից հետո պատվիրելու դեպքում գիրքը կարող եք վերցնել երկու օր հետո:

Հազվագյուտ, մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, չհրատարակված նյութերից, թեկնածուական և մագիստրոսական ատենախոսություններից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահում: 

Ընթերցողը պարտավոր է խնամքով վերաբերվել գրքերին և գրադարանի գույքին: Արգելվում է գրքի մեջ նշում կատարել, էջ պոկել կամ ծալել: Գիրք ստանալիս թերություններ հայտնաբերելու դեպքում ընթերցողը պետք է այդ մասին հայտնի գրադարանավարին: Գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողը պարտավոր է փոխարինել նույն գրքով:

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վերջում ուսանողը պարտավոր է հանձնել գրադարանից վերցրած գրքերը:

Գրադարանի կանոնները խախտելու դեպքում ընթերցողը զրկվում է գրադարանից օգտվելու հնարավորությունից

Եթե ընթերցողն ազատվում կամ հեռացվում է համալսարանից, պարտավոր է հետ վերադարձնել իր մոտ եղած գրականությունը:

 Շրջիկ թերթիկը կնքվում է միայն ընթերցողի մոտ եղած գրականությունը հանձնելուց հետո: 

 Գրքի առկայությունը, ինչպես նաև KOHA անձնական էջը հնարավոր է ստուգել http://koha.brusov.am հղումով:

 Գործում է նաև «Հարց գրադարանավարին» առցանց ծառայությունը, որից կաչելի է օգտվել հետևյալ հղումով՝ https://brusov.am/hy/questions/harc_gradaranavarin/: