ԲՊՀ գիտության բաժին

Գիտության բաժնի նպատակը

Գիտության բաժնի նպատակն է համակարգել համալսարանի գիտակրթական գործունեության կազմակերպումը և իրականացումը, գիտական ներուժի զարգացման համար պայմանների ստեղծումը:

Գիտության բաժնի հիմնական ուղղություններն են՝

ա) գիտակրթական գործունեության իրականացումն ապահովող իրավական հիմքերի մշակումը.

բ) գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը և համակարգումը,

գ) համալսարանի գիտական դպրոցների և ուղղությունների ստեղծումն ու զարգացումն ապահովող կազմակերպական և իրավական հիմքերի ստեղծումը,

դ) բարձր որակավորում ունեցող գիտական կադրերի պատրաստման համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովումը,

ե) երիտասարդ գիտնականների գիտակրթական աշխատանքի համակարգումը, երիտասարդ գիտնականների խորհրդի արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը,

զ) սովորողների հետազոտական և գիտական աշխատանքի համակարգումը, ուսանողական գիտական ընկերության արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը,

է) միջազգային, միջբուհական գիտակրթական համագործակցության ընդլայնումն ու զարգացումը,

ը) միջազգային, հանրապետական և ներհամալսարանական գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին և նման այլ միջոցարումներին պրոֆեսորադասախոսական կազմի արդյունավետ մասնակցության ապահովումը:

Գիտության բաժնի կազմը