Գիտության բաժնի նպատակը.

         Գիտության բաժնի նպատակն է համակարգել համալսարանի  գիտակրթական գործունեության կազմակերպումը և իրականացումը, գիտական ներուժի զարգացման համար պայմանների ստեղծումը:

Գիտության բաժնի հիմնական ուղղություններն են՝

ա) համալսարանում գիտակրթական գործունեության իրականացումն ապահովող իրավական հիմքերի մշակումը.

բ) իր իրավասության շրջանակներում համալսարանում գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքի կազմակերպումը և համակարգումը,

գ) համալսարանի գիտական դպրոցների և ուղղությունների ստեղծումն ու զարգացումն ապահովող կազմակերպական և իրավական հիմքերի ստեղծումը,

դ) բարձր որակավորում ունեցող գիտական կադրերի պատրաստման համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովումը,

ե) երիտասարդ գիտնականների գիտակրթական աշխատանքի համակարգում, երիտասարդ գիտնականների խորհրդի արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը

զ) սովորողներին հետազոտական և գիտական աշխատանքի համակարգումը, ուսանողական գիտական ընկերության արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը,

է) միջազգային, միջբուհական գիտակրթական համագործակցության ընդլայնումն ու զարգացումը,

ը) միջազգային, հանրապետական և ներհամալսարանական գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին և նման այլ միջոցարումներին պրոֆեսորադասախոսական կազմի արդյունավետ մասնակցության ապահովումը:

Գիտության բաժնի կազմը.

         Գիտության բաժնի կազմում ընդգրկված են բաժնի պետը, գիտական քարտուղարը,  հետբուհական կրթության համակարգողը: