Մեր մասին

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը հիմնադրվել է 1935 թվականին:

Հասցե՝ Թումանյան փող. 42

Հեռախոս՝ (+374 11) 300111

Էլփոստ՝ yslu@brusov.am

Էլկայք՝ www.brusov.am

Ռեկտոր՝ Կարինե Հարությունյան

ՊԴ կազմ՝ 15 պրոֆեսոր,  գիտությունների 15 դոկտոր, 105 դոցենտ, գիտությունների 151 թեկնածու

Ուսանողական կազմի ընդհանուր թիվը՝ 2713


Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում (ԵՊԼՀ) հաջողությամբ մեկտեղվում են ավելի քան ութ տասնամյակների վաղեմության ավանդույթներն ու նորարական գաղափարները: Համալսարանն առաջարկում է բակալավրական, մագիստրոսական և հետբուհական տարաբնույթ ծրագրեր հումանիտար, սոցիալական գիտությունների, մանկավարժության և սերվիսի ոլորտներում: Համալսարանը հայտնի է օտար լեզուների դասավանդման, թարգմանության, դասական և կիրառական լեզվաբանության, հանրային կապերի և լրագրության, տուրիզմի, սերվիսի, միջազգային հարաբերությունների, եվրոպագիտության, քաղաքագիտության, ինչպես նաև կառավարման և միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտներում ձեռք բերված նշանակալի հաջողություններով:

Համալսարանի ուսանողները ստանում են բազմալեզու, բազմամշակութային կրթություն: Նրանք ուսումնասիրում են երկու կամ երեք օտար լեզու: Որպես առաջին լեզու՝ համալսարանում ուսումնասիրվում են ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, կորեերեն, չինարեն. ևս 15 այլ լեզուներ ուսուցանվում են որպես երկրորդ լեզու: Միջազգայնացումը համալսարանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է: Համալսարանը հետևողականորեն խթանում է իր միջազգային տեսանելիությունը՝ անդամակցելով համալսարանական և հետազոտական 12 ցանցային կառույցների: ԵՊԼՀ-ն տարբեր ձևաչափերով համագործակցում է 24 երկրների ավելի քան 65 համալսարանների հետ, ունի օտարերկրյա դասախոսներ տարբեր տարածաշրջանների 14 երկրներից, ինչպես նաև ուսանողներ՝ աշխարհի 10 երկրներից:

ԵՊԼՀ-ն ակտիվորեն ներգրավված է Եվրամիության շարժունության և միջհամալսարանական համագործակցության ծրագրերում (ԷՐԱԶՄՈՒՍ+, Ժան Մոնե, Եվրոպական կամավորական ծառայություն և այլն):

ԵՊԼՀ-ն հետևողականորեն և շարունակաբար բարելավում է իր գործունեությունը՝ զարգացնելով որակի ապահովման մշակույթը: ՀՀ բուհերի շարքում նա առաջիններից է, որ որակի ներքին ապահովման ներգործուն համակարգ ունենալու, համալսարանում որակի մշակույթն արմատավորելու և շարունակաբար բարելավելու նպատակով դեռևս 2008 թվականին ստեղծել  է Որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ): ԵՊԼՀ-ի որակի ապահովման համակարգը հիմնվում է որակի կառավարման ՊԻԳԲ (պլանավորում, իրականացում, գնահատում, բարելավում) սկզբունքի վրա, որի յուրաքանչյուր փուլն արդյունավետորեն իրականացվում է մարդկային և նյութատեխնիկական համապատասխան ռեսուրսների ներդրմամբ: 

ԵՊԼՀ-ն հաջողությամբ անցել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման բոլոր փուլերը, որի արդյունքում 2015 թ.–ին ստացել է պետական հավատարմագրում:

Համալսարանի ՊԴ կազմի համար հատկանշական է գիտական և մանկավարժական գործունեության զուգակցումը: ՊԴ կազմի ներկայացուցիչները մասնագիտական ոլորտների ճանաչված փորձագետներ են, դասագրքերի և ձեռնարկների հեղինակներ: Նրանց կողմից կազմվել են դպրոցական և բուհական դասագրքեր, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ և հոդվածներ: