«Թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Թարգմանչական գործ

անգլերեն – հայերեն

ֆրանսերեն-հայերեն

գերմաներեն-հայերեն

ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Թարգմանչական գործ» մագիստրոսական ծրագիրն ուսանողներին ծանոթացնում է «Թարգմանաբանություն» գիտակարգին և հնարավորություն տալիս ձեռք բերել և զարգացնել թարգմանչական հմտություններ՝ իրավական, տնտեսական,  սոցիալ-քաղաքական և գրական թարգմանության ոլորտներում,  առանձին կրթուղիների և տարբեր տեքստերի ու ժանրերի հետ աշխատելու միջոցով: Ծրագիրը  ապահովում է տեսության և պրակտիկայի միջև հստակ հավասարակշռությունը: Ծրագրում իրականացվում է առաջանցիկ ուսուցում իրավական/տնտեսական/սոցիալ-քաղաքական տերմինաբանության, գրական թարգմանության, համակարգչային թարգմանական գործիքների և թարգմանչական կաիրերայի պլանավորման ուղղությամբ:

Ծրագրի դասընթացների նկարագրերը հասանելի են այստեղ.

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

2 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Անգլերեն և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

·Որոշել տերմինաբանությունը և տեքստերը փոխադրել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն միջմշակութային հաղորդակցության բազմապիսի իրադրություններում,

·Բանավոր թարգմանել տեքստերը հայերեն/օտար լեզու՝ գործածելով քերականական, բառապաշարային, ինչպես նաև աղբյուր և թիրախ լեզուների ոճական առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները՝ հասկանալի հաղորդակցություն ապահովելու տվյալ լսարանի համար,

·Հատկորոշել և կիրառել թարգմանության համապատասխան մեթոդները՝ տեքստի բովանդակության նույնարժեք փոխանցման համար,

·Հավաքել բնագրում ներկայացված մշակութային և հասարակական երևույթների մասին տեղեկատվությունը և օգտագործել այն թարգմանական խնդիրներ լուծելիս,

·Դրսևորել առաջնորդին բնորոշ հատկանիշներ և կազմակերպչական կարողություններ թիմային թարգմանական նախագծերի իրականացման ժամանակ,

·Հանդես գալ անհատապես թարգմանչական գործունեությանն առնչվող տարբեր գործառույթներով (տեխնիկական կամ գրական թարգմանիչ, խմբագիր, սրբագրիչ, ստուգող, հաջորդական թարգմանիչ և այլն),

·Կիրառել թարգմանությունը դյուրացնող տեխնոլոգիական և օժանդակ միջոցներ թարգմանչական գործունեության ընթացքում,

·Անգլերեն և հայերեն հաղորդակցվել տարբեր մասնագիտական և ոչ մասնագիտական իրադրություններում,   

·Լուծել թարգմանական և հաղորդակցական խնդիրներ՝ մանագիտական էթիկային համապատասխան,

·Վերլուծել լեզվի, հաղորդակցության և թարգմանության տեսական դրույթները և եզրահանգումներ անել՝  գոյություն ունեցող թարգմանությունները գնահատող ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի շրջանակներում,    

·Փոխադրել թարգմանական/ հաղորդակցական կարողությունները նեղ մասնագիտական հաղորդակցության ոլորտներ՝ իրենց բնորոշ տերմինաբանությամբ և կառույցներով,

·Մասնագիտական զարգացման ընթացքում ինքնուրույն հարմարվել տարբեր ոլորտներում թարգմանական գործունեությանը։  

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

  • Հաստիքային կամ ազատ գրաֆիկով գրավոր թարգմանիչ
  • Հաստիքային կամ ազատ գրաֆիկով բանավոր թարգմանիչ (հաջորդական)
  • Վարչական օգնականներ

(իրավաբանական գրասենյակներ, նոտարական գրասենյակներ, նախարարություններ, բանկեր, ֆինանսական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, այլք)

Ուսման վարձը

500000AMD