«Սերվիս» բակալավրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Սերվիս

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Սերվիս» բակալավրիական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հիմնարար գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ճանապարհով, պատրաստել հյուրընկալության ոլորտի բարձորակ, տնտեսության զարգացման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ` հնարավորություն տալով  ավարտողին իր տեղը գտնելու աշխատաշուկայում և ծավալելու արդյունավետ մասնագիտական գործունեություն:

Ծրագրի իրականացումը ուսանողների մոտ ապահովում է գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` հյուրընկալության ոլորտում հեղինակային-ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու, կազմակերպչական խնդիրներ լուծելու:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 6/բակալավրի աստիճան

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 4 տարի

Հեռակա ուսուցում՝ 5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240 ECTS կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Պետական ընդունելության քննություն

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

  • Հստակ պատկերացում ունենալ հյուրընկալության ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների, կառույցների, ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների, էության, նպատակների վերաբերյալ, գիտակցել ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևորությունը, ներուժը, առանձնահատկությունները և արդյունավետության մակարդակը՝ որակյալ սպասարկում ապահովելու և մրցակցային առավելություն ունենալու նպատակով կարողանալ ուսումնասիրել ոլորտի կառավարման և սպասարկման կազմակերպման վերաբերյալ միջազգային փորձը, գնահատել առկա և հեռանկարային հնարավորությունները և առավելությունները, ունենալ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններ հյուրընկալության ոլորտում. ամրագրման և ավտոմատացման կազմակերպման հարցերում, կարողանալ մշակել հյուրընկալական ծառայություն, տիրապետել ծառայության օպտիմալ սպասարկման հմտություններին, սերվիսի կազմակերպման և մատուցման մեթոդներին ու  սկզբունքներին, ունենալ ձեռք բերված գիտելիքների գործնական կիրառության կարողություն, պրակտիկ աշխատանքային հմտությունների առկայություն, ծագած խնդիրներին մասնագիտական էթիկային համապատասխան լուծում գտնելու կարողություն

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 7՝ հետազոտող (մագիստրոս)

Աշխատանքի հնարավորությունները

  • Հյուրանոցային տնտեսության կազմակերպության մենեջեր
  • Ծառայությունների մշակման և ձևավորման մասնագետ
  • Ծառայությունների իրացման և խթանման կազմակերպիչ
  • Հյուրընկալության, սպասարկման և միջոցառումների կազմակերպման պատասխանատու
  • Անիմացիոն և մշակութային ծրագրերի կազմակերպիչ

(Հյուրանոցներ և հյուրանոցային տնտեսության այլ օբյեկտներ, զբոսաշրջային համալիրներ, սննդի մատուցման և սպասարկման կազմակերպություներ, տրանսպորտային ընկերություններ, մշակութային հաստատություններ, պետական կառավարման մարմիններ)

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500 000 AMD

Հեռակա՝ 400 000 AMD