«Սերվիս» բակալավրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Սերվիս

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Սերվիս» բակալավրիական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հիմնարար գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ճանապարհով, պատրաստել սպասարկման՝ զբոսաշրջության ոլորտի բարձորակ, տնտեսության զարգացման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ` հնարավորություն տալով  մագիստրոսին իր տեղը գտնելու աշխատաշուկայում և ծավալելու արդյունավետ մասնագիտական գործունեություն:

Ծրագրի իրականացումը ուսանողների մոտ ապահովում է գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` զբոսաշրջության ոլորտում հեղինակային-ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու, կազմակերպչական խնդիրներ լուծելու: 

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 6/բակալավրի աստիճան

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 4 տարի

Հեռակա ուսուցում՝ 5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240 ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Պետական ընդունելության քննություն

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

  • Հստակ պատկերացում ունենալ զբոսաշրջության ոլորտի, դրա տնտեսվարող սուբյեկտների, կառույցների, ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների, էության, նպատակների վերաբերյալ
  • գիտակցել ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևորությունը, ներուժը, առանձնահատկությունները և արդյունավետության մակարդակը՝ որակյալ սպասարկում ապահովելու և մրցակցային առավելություն ունենալու նպատակով
  • կարողանալ ուսումնասիրել ոլորտի կառավարման և սպասարկման կազմակերպման վերաբերյալ  միջազգային փորձը, գնահատել առկա և հեռանկարային հնարավորությունները և առավելությունները
  • ունենալ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններ հյուրընկալության ոլորտում. ամրագրման և ավտոմատացման կազմակերպման հարցերում
  • կարողանալ կազմել տուր փաթեթներ, տիրապետել փաթեթում ծառայությունների օպտիմալ համակցման հմտություններին, տուրերի կազմակերպման  և անցկացման մեթոդներին ու  սկզբունքներին
  • ունենալ ձեռք բերված գիտելիքների գործնական կիրառության կարողություն, պրակտիկ աշխատանքային հմտությունների առկայություն, ծագած խնդիրներին մասնագիտական էթիկային համապատասխան լուծում գտնելու կարողություն 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 7՝ հետազոտող (մագիստրոս)

Աշխատանքի հնարավորությունները

·         Տուրօպերատոր

·         Տուրարտադրանքի իրացման և խթանման կազմակերպիչ

·         Հյուրընկալության, սպասարկման և միջոցառումների կազմակերպման պատասխանատու

·         Զբոսավար

·         Անիմացիոն և մշակութային ծրագրերի կազմակերպիչ

·         Զբոսաշրջության ոլորտի քաղծառայող

(Տուրգործակալություններ, տուրօպերատորական ընկերություներ, տրանսպորտային ընկերություններ, սննդի մատուցման և սպասարկման կազմակերպություներ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, զբոսաշրջային համալիրներ, պետական կառավարման մարմիններ)

Ուսման վարձը

Առկա՝ 450 000 AMD

Հեռակա՝ 330 000 AMD