«Միջմշակութային հաղորդակցություն» բակալավրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ /Երկրագիտություն ռուսերեն/անգլերեն/ֆրանսերեն/գերմաներեն 

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Միջմշակութային հաղորդակցություն» ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մշակութային տարբեր ոլորտների բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը: Առաջարկվող տեսական և կիրառական ուսումնասիրությունները թույլ կտան ուսանողներին ընտրել տարբեր մասնագիտական դաշտեր, մասնավորապես՝ գիտական հետազոտություն, մշակութաբանություն, միջմշակութային համագործակցություն, մասնակցություն միջազգային կոլեկտիվ ձեռնարկներին: 

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 6

Տևողությունը

4 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Դիմորդի դիմումը

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Ուսանողը տվյալ ՄԿԾ-ն ավարտելիս ուսումնառության արդյունքում պետք է

իմանա

 • միջմշակութային հաղորդակցության որպես մասնագիտության հիմնական նպատակները, բովանդակությունը, դրույթները
 • տեսական դպրոցների գոյացման և զարգացման պատմաքաղաքական և սոցիալական նախադրյալները,
 • ուսումնասիրվող երկրում զարգացող քաղաքական, գիտական, փիլիսոփայական, գեղագիտական ուղղությունների պատմությունը,

կարողանա

 • ուսումնասիրվող երկրի քաղաքական, գիտական, փիլիսոփայական, գեղագիտական երևույթները դիտել և վերլուծել համաշխարհային պատմության և մշակույթի համատեքստում
 • կատարել անհրաժեշտ նորույթ և արդիականություն պարունակող գիտական հետազոտություններ
 • ընտրել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ մեթոդներ, կիրառել վերլուծության ժամանակակից մեթոդներ

տիրապետի

 • ուսումնասիրվող ոլորտի սկզբունքների օրինաչափությունների տեսական հասկացություններին,
 • միջմշակութային հաղորդակցության տերմինաբանությանը
 • կոնկրետ գիտական հետազոտության համար անհրաժեշտ քննադատական նյութի հավաքագրման սկզբունքներին
 • տեղեկատվության որոնման էլեկտրոնային ռեսուրսների որոնմանը և կիրառմանը,
 • կոլեկտիվ գործունեության հմտություններին 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

Մակարդակ 7/մագիստրատուրա

Աշխատանքի հնարավորությունները

 • Դեսպանատներ
 • միջազգային կազմակերպություններ 
 • նախարարություններ
 • վարչական և հասարակական կազմակերպություններ 

Ուսման վարձը

550 000 AMD