«Միջմշակութային հաղորդակցություն ըստ լեզուների» մագիստրոսական ծրագիր

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

Ռուսաց լեզու և միջմշակութայն հաղորդակցություն

 

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

«Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն /Ռուսաց լեզու և միջմշակութայն հաղորդակցություն/»

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն /Ռուսաց լեզու և միջմշակութայն հաղորդակցություն/»  լեզվաբանի որակավորմամբ մասնագետների պատրաստմանը, որոնք պետք է ունենան մասնագիտական կարողություններ լեզվաբանական կրթության,տեսական և կիրառական լեզվաբանության, ՏՏ ոլորտում, միջմշակութային և միջլեզվական հաղորդակցման բնագավառներում մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու համար:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

2 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Ռուսերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ծրագրի ավարտին ուսանողը պետք է իմանա.

1.Ժամանակակից գիտական հարացույցը, մասնագիտական գործունեության զարգացման դինամիկան

2.Ժամանակակից լեզվաբանական տեսությունները, լեզվաբանական միջգիտակարգային տեսությունները

3.Միջմշակութային հաղորդակցման տեսական և էմպիրիկ հիմքերը, ռուսերենի լեզվակրի հասկացութային և լեզվական աշխարհապատկերների հիմնական առանձնահատկությունները;

4.Գիտական աշխարհապատկերի և գիտական խոսույթի առանձնահատկությունները,

5.Լեզվի ճանաչողական և ֆորմալ մոդելավորման մեթոդները;

6.Իմաստաբանական, նշանագիտական վերլուծության հիմունքները;

7.Հասարակական հարաբերությունների լեզվաբանական ցուցիչները;

8.Ֆոնային, կոնցեպտուալ և փաստային տեղեկության արտահայտչամիջոցները՝ գործառական ոճին համապատասխան:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.Ծրագրի ավարտին ուսանողը պետք է տիրապետի.

2.Լեզվական տվյալների հավաքագրում՝ կորպուսային լեզվաբանության մեթոդների կիրառմամբ;

3.Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հաղորդակցման հմտություններին;

4.Միջմշակութային և մասնագիտական հաղորդակցման կանոնները և ավանդույթները ռուսերենի լեզվակիրների հետ;

5.Կարծրատիպերի ազդեցության հաղթահարման և միջմշակութային երկխոսության իրականացման հնարքներին հաղորդակցման ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտներում;

6.Միջմշակութային հաղորդակցման մեջ կոնֆլիկտային իրավիճակների առաջացման պատճառները վերլուծելու և դրանք չեզոքացնելու կարողություններին;

7.Մասնագիտական նշանակության տեքստերի մշակման և խմբագրման կարողություններին;

8.Գիտական գործունեության մեթոդաբանական սկզբունքներին և մեթոդական հնարքներին;

9.Մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում գիտելիքների համակարգման և ինտեգրման կարողություններին

 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

1.Ծրագրի ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.

2.Կիրառել իմացության, ուսուցման և ինքնավերահսկողության մեթոդները ինտելլեկտուալ զարգացման, մշակութային մակարդակի և մասնագիտական կոմպետենցիայի բարձրացման համար;

3.Աշխատել հիմնական որոնողական և փորձագիտական, գիտելիքի արտացոլման համակարգերի, ինչպես նաև շարահյուսական և ձևաբանական վերլուծության հետ;

4.Կիրառել փիլիսոփայության, տեսական և կիրառական լեզվաբանության, միջմշակութային հաղորդակցության թերմինաբանությունը՝ մասնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով;

5.Օգտվել ժամանակակից տեղեկատվական և մատենագիտական համակարգերից;

6.Կիրառել տեղեկատվության ստացման, վերլուծության, մեկնաբանման և հավաքագրման տեխնոլոգիաները;

7.Կազմել և պատշաճ կերպով պատրաստել տպագրության գիտական աշխատանքները (ատենախոսություններ, հաշվետվություններ, ռեֆերատներ, գիտական հոդվածներ);

8.Կողմնորոշվել աշխատաշուկայում՝ ընտրելով դրա՝ սեփական մասնագիտական կարողություններին համապատասխանող սեգմենտը (դրսևորել իրեն հարցազրույցների ընթացքում, ունի բավարար հաղորդակցական հմտություններ):

 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

  • Դասավանդում միջին մասնագիտական կրթության հաստատություններում
  • աշխատանք տեղեկատվական գործակալություններում, հրատարակչություններում և խմբագրություններում, միջազգային կազմակերպություններում, թարգմանչական ոլորտում, գովազդային գործակալություններում և թանգարաններում, ինչպես նաև այլ հաստատություններում, որտեղ անհրաժեշտ է ռուսերենի, անգլերենի, բուլղարերենի կամ լեհերենի իմացություն:

(իրավաբանական գրասենյակներ, նոտարական գրասենյակներ, նախարարություններ, բանկեր, ֆինանսական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, այլք)

Ուսման վարձը

500000AMD