«Մասնագիտական մանկավարժություն» բակալավրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

011401.00.6   Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

Ծրագրի նպատակն է.

·պատրաստել օտար լեզվի դասավանդման բնագավառի մասնագետներ՝ զուգակցելով  տեսական և գործնական ուսուցումը: Ծրագիրը հնարավո­րութ­յուն է տալիս յուրացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն /ֆրանսերեն/ գերմանե­րեն լեզուները և, ըստ ընտրության, մեկ օտար լեզու ու դրանց  սոցիոմշակու­թային համատեքստը,  ձեռք բերել համակարգված գիտելիքներ մանկավարժությունից, հոգեբանությունից, լեզվաբա­նութ­յունից և հումանիտար առարկաների ցիկլից:

·ձևավորել այնպիսի կարողություններ, որոնք հետագա ուսումնառության հնարավորություն են տալիս և  շրջանավարտին մրցունակ են դարձնում կրթության տարբեր ոլորտներում աշխատելու համար:

Ծրագրի խնդիրները.

·պատրաստել օտար լեզվի դասավանդման  բնագավառի մասնագետներ՝ զուգակցելով  տեսական և գործնական ուսուցումը,

·պատրաստել մասնագետներ, որոնք տիրապետում են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/ֆրանսերեն/ գերմանե­րեն լեզուներին  և մեկ օտար լեզվի ըստ ընտրության,

·ձևավորել այնպիսի կարողություններ, որոնք հետագա ուսումնառության հնարավորություն են տալիս և  շրջանավարտին մրցունակ են դարձնում կրթության տարբեր ոլորտներում աշխատելու համար,

·իրականացնել նաև օտար լեզու դասավանդողների և մանկավարժների վերապատրաստման գործընթաց:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

6 /բակալավրի աստիճան/

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 4 տարի/

Հեռակա ուսուցում ՝ 5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Միասնական քննություններ

Ավարտական պահանջները

Բակալավրիական նախագծի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.Ներկայացնելու մանկավարժական տեսությունների զարգացման պատմությունը, կրթության հիմնական հասկացությունները, հայեցակարգերը, կրթական համակար­գերի զարգացման փուլերը, կրթության որակի չափորոշիչները:

2.Նկարագրելու երեխայի և մեծահասակի, որպես սուբյեկտի, հոգեբանական գործունեության առանձնահատկությունները  և սոցիալականացման  օրինաչափությունները:

3.Բացատրելու  հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների տարածման մեթոդները:

4.Ներկայացնելու անձի սոցիալականացման օրինաչափությունները և հաղորդակցման ձևերը:

5.Ներկայացնելու լեզվաբանական տեսությունները և արդի լեզվակրթության քաղաքականության հիմնախնդիրները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.Կառավարելու /նախագծելու, կառուցելու, իրականացնելու և գնահատելու/ սեփական մասնագիտական գործունեությունը:

2.Գիտակցելու առողջությունն իբրև արժեք, տիրապետելու առողջ ապրելակերպին, առողջության պահպանման գիտելիքներին ու կարողություններին:

3.Կազմակերպելու  դասավանդողի և ուսումնառողի համատեղ գործունեությունը՝ ապահովելով սուբյեկտ-սուբյեկտային փոխհարաբերությունների կառուցումը, խորհրդատվության կիրառումը ուսումնադաստիարակչական գործընթացում:

4.Կիրառելու կրթության բնագավառում  հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ փորձարարական տվյալների հավաքագրման և մշակման տեխնոլոգիաներ:

5.Իրականացնելու  հետադարձ կապ / դասավանդող-ուսումնառող, ուսումնառող- դասավանդող/:

6.Ընդունելու որոշումներ տարբեր մարտահրավերների  ժամանակ և դրանց համար պատասխանատու լինել:

7.Կիրառելու մանկավարժական և ՏՀ  տեխնոլոգիաներ օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.Քննադատաբար  վերլուծելու  և վերակառուցելու կրթության գործընթացը:

2.Կիրառելու տարբեր ոլորտներում ձեռք բերված գիտելիքները:

3.Կիրառելու տարբերակման և անհատականացման սկզբունքը ուսուցման գործընթացում:

4.Համագործակցելու իր գործընկերների հետ:

5.Մասնակցելու մասնագիտական միավորումների աշխատանքներին:

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան 7 /մագիստրոսի աստիճան/

Աշխատանքի հնարավորությունները

Շրջանավարտները որակավորվում են աշխատելու որպես ուսուցիչներ, ուսուցչի օգնական­ներ, կրթության ոլորտի աշխատակիցներ հիմնական և ավագ դպրոցներում, հատուկ դպրոց­ներում, մանկապարտեզներում՝հատուկ մանկավարժ, ուսուցիչների վերապատրաստման մասնագետ, ուսումնական հաստատության առանձին ստորաբաժանման մասնագետ, սոցիալական մանկավարժ հանրակրթական դպրոցում, կրթության որակի մասնագետ, կրթության գնահատման մասնագետ, դպրոցի տնօրեն, փոխտնօրեն, հատուկ դպրոցի տնօրեն, փոխտնօրեն, մասնագիտական և հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչական աշխատողներ։ Այլ կրթական կազմակերպություններում (կենտրոններ, արվեստի դպրոցներ, ծառայություններ և այլ):

Նրանք կարող են նաև աշխատանք գտնել արտադպրոցական ուսումնական գործունեության բնագավառում և ինքնազբաղվածության ձևով: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են.

 միջազգային կազմակերպություններ,

 կրթական և հետազոտական պետական ու մասնավոր հիմնարկներ,

 տուրիստական  գործակալություններ, թանգարաններ:

Ուսման վարձը

Առկա՝ 450 000AMD

Հեռակա՝ 360 000 AMD