«Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

«Լեզվաբանություն» 

Լեզվաբանություն և տեղեկատվական   տեխնոլոգիաներ

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

Ծրագիրը բաղկացած է երկու ուղղություններից՝ լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլգիաներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից ներկայացնում է ակադեմիական և գործնական կողմնորոշում ունեցող բաղադրիչների համադրում։ Սա նշանակում է, որ ուսանողները հավասարաչափ ձեռք են բերում հմտություններ՝ կապված գիտահետազոտական գործունեության հետ /լեզվաբանության տարբեր ոլորտներում կամ  բնական լեզվի համակարգչային մշակման գիտական հետազոտությունների պլանավորում և ինքնուրույն իրականացում/ և հմտություններ՝ կապված լեզվաբանի կիրառական գործունեության հետ /լեզվբանական բաղադրիչների մոդելավորում, լեզվաբանական հավելվածների մշակում՝ բառարաններ, լեզվի ուսուցման տեխնոլոգիաներ, տվյալների բազաներ, լեզվական կորպուսներ և այլն/։

Ծրագրի դասընթացների նկարագրերը հասանելի են համալսարանի պաշտոնական կայքում.

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

Առկա՝ 2 տարի

Հեռակա՝ 2,5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

· Իմանալ ՏՏ հիմնական հասկացություններին, լեզվաբանության տեսությունները և լեզվաբանական հետազոտության մեթոդները

· Տիրապետել հիմնական տեղեկատվական և լեզվաբանական տվյալների բազաները (լեզվաբանական կորպուսներ) և տեղեկատվական-որոնողական համակարգերը և դրանց հետ աշխատելու հիմնական մեթոդները

· Կիրառել լեզվաբանական կորպուսների, լեզուների մեքենական ուսուցման, մեքենական թարգմանության և էլեկտրոնային բառարանագրության հասկացությունները և ընդհանուր սկզբունքները

· Գործածել գիտական խնդիրների վերլուծության գործիքները և դրանց կիրառման հնարավորությունները տարբեր լեզուների փաստական նյութերում

· Նկարագրել մասնագիտական ոլորտի տարբեր տեսությունները և  դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները

· Աշխատել տվյալների և լեզվանյութի մշակման տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով և կիրառել վիճակագրական և հետազոտական օբյեկտների մոդելավորման մեթոդները

· Կանխատեսել վեբ տեխնոլոգիաների զարգացումը և տիրապետել ծրագրավորման հիմունքներին և որոնողական համակարգերի օպտիմալացման սկզբունքներին,

· Մշակել լեզվաբանական հետազոտությունների համակարգչային գործիքներ և լեզվական հավելվածներ՝ տեղեկատվական և լեզվական տվյալների բազաների ստեղծման և տարբեր լեզուների փաստական նյութերի վերլուծության համար

· Կիրառել վեբ էջերում տեղեկատվության մշակման, նույնացման և ներկայացման նշագրման լեզուների ընտրության և կիրառման սկզբունքները

· Իրականացնել խոսքի ավտոմատ սինթեզի, ճանաչման և ընկալման, ավտոմատացված թարգմանության և բառարանագիտական տեղեկատվության մշակման համակարգերի ստեղծման համակարգերով աշխատանքներ,

· Կատարել նեղ մասնագիտական և տեխնիկական թարգմանություններ, տեխնիկական տեքստի շարադրանք:

· Մասնագիտական զարգացման ընթացքում ինքնուրույն հարմարվել տարբեր ոլորտներում մասնագիտական գործունեությանը։ 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

Գիտահետազոտական ինստիտուտներում և լաբորատորիաներում՝

· Լեզվաբանական հետազոտություններ, տեքստի գործնական մշակում,  լեզուների մեքենական ուսուցում, մեքենական թարգմանություն և տվյալների բազաների նախագծում, բնական լեզվի ավտոմատ վերլուծություն, տվյալների և լեզվանյութի մշակման տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և վիճակագրական և հետազոտական օբյեկտների մոդելավորում

Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտում՝

· Տեխնիկական շարադրում, նախագծերի կառավարում, վեբ կայքերի պատրաստում, որոնողական համակարգերի օպտիմալացում, տվյալների բազաների նախագծում, բնական լեզվի ավտոմատ վերլուծության, տվյալների և լեզվանյութի մշակման տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և վիճակագրական և հետազոտական օբյեկտների մոդելավորում և ծրագրավորում

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500000AMD

Հեռակա՝ 380000 AMD