Անգլերենի ամբիոն

Ամբիոնն ունի ավանդույթներով լի պատմություն: Մինչև 2007թ. ամբիոնն անվանվել է «Անգլերենի» ամբիոն, 2007թ. հունիսի 8-ից՝ « Անգլերեն հաղորդակցման (բառագիտության և ոճաբանության)» ամբիոն, 2012թ. Նոյեմբերից՝ «Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության» ամբիոն, իսկ 2018թ.ի հունվարից ՝ «Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության» և «Անգլերենի հնչյունաբանության  և քերականության» ամբիոնների միավորման արդյունքում ՝ այն վերանվանվել է «Անգլերենի» ամբիոն:

ԱՄԲԻՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

Կրթական

Կազմակերպել և իրականացնել որակյալ կրթություն՝ լսարանային և արտալսարանային գործունեության ներառմամբ,

Մշակել և ներդնել ուսանողների մասնագիտական առաջընթացն ապահովող արդիական և հետաքրքիր, ինչպես նաև տարբերակված դասընթացներ և ուսուցումը խթանող միջոցներ,

Ներառել ուսանողների ստեղծագործական, հաղորդակցական, քննադատական և վերլուծական հմտությունները զարգացնող կամընտրական դասընթացներ՝ ապահովելով միջգիտակարգային համատեքստ, որտեղ լեզվական և մշակութային իրազեկությունները փոխադարձաբար լրացնում ենմիմյանց: 

Գիտահետազոտական

Նպաստել ԲՊՀ-ի գիտական վարկանիշի ձևավորմանը,

Իրականացնել գիտահետազոտական գործունեություն՝ ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղություններին համաձայն,

Խրախուսել երիտասարդ դասախոսներին՝ զբաղվել գիտահետազոտական գործունեությամբ, ապահովել նրանց խորդրատվությամբ՝ հոդվածներ գրելու և զեկուցումներ պատրաստելու խնդրում, խրախուսել առավել փորձառու դասախոսների հետ համատեղ գիտական արդյունք տալու հարցում,

Արդիականացնել ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաները, օգնել նրանց գիտական թեմայի ընտրության հարցում,

Պարբերաբար անցկացնել գիտական համաժողովներ, ինչպես նաև ուսանողական գիտական կոնֆերանսներ,

Իրականացնել փորձագիտություն՝ ներկայացնելով կարծիքներ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռարկների, մենագրությունների, հոդվածների և այլ գիտական աշխատանքների վերաբերյալ: 

Կազմակերպչական

Ապահովել ամբիոնի գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, մագիստրոսների, ասպիրանտւների, դոկտորանտների գիտակրթական արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նախադրյալներ,

Պարբերաբար անցկացնել գիտակրթական և ուսումնամեթոդական սեմինարներ, կլոր սեղաններ,

Խրախուսել դասախոսների շարունակական մասնակցությունը՝ ԲՊՀ որակավորման դասընթացներին, ինչպես նաև տարբեր երկրներում և գիտաուսումնական կենտրոններում կազմակերպվող գիտաժողովներին և սեմինարներին:

ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է՝ 

Տրամադրել միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխան անգլերենի ուսուցում ՝ անգլերենը որպես մասնագիտություն (լեզվաբաններ և մանկավարժներ) և անգլերենիտարբերակված ուսուցում՝  

տուրիզմ և սերվիս, քաղաքագիտություն, եվրոպագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, լրագրություն, կրթության կառավարում և պլանավորում, տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցություն, լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտությունների և մասնագիտացումների համար:

մշակել դասընթացներ՝եռաստիճան կրթության համակարգում (բակալավր, մագիստրոս և հետբուհական կրթություն)՝լեզուների իմացության համընդհանուր եվրոպական շրջանակի A1-ից C1 մակարդակներում:

Պատրաստել ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան անգլերենի ուսուցիչներ, լեզվաբաններ, ինչպես նաև անգլերենի խորացված իմացությամբ մասնագետներ վերոնշյալ ոլորտներում:

Նպաստել բուհի առաքելության իրականացման հիմնական դրույթներին, մասնավորապես հումանիտար գիտությունների ոլորտում գիտելիքի ստեղծման, փոխանցման և միջմշակութային հաղորդակցման կարողություւնների և հմտությունների ձևավորման միջոցով: 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ԵՆ՝

 • ապահովել անգլերենի եռաստիճան կրթություն
 • մշակել հաղորդակցական անգլերենի ուսուցման համապատասխան մեթոդաբանություն
 • ներդնել գործնական և տեսական դասընթացների տարբերակված ուսուցում
 • մշակել ուսումնամեթոդական փաթեթներ՝ ըստ  տարբերակված ուսուցման
Կարդալ ավելին
Փակել

Հաստիքային

 1. Եղիազարյան Գայանե Վիուլի - բ.գ.դ., պրոֆ.
 2. Աղաբեկյան Կարինե Գրավիկի - բ.գ.թ., դոց.
 3. Բադալյան Լիլիթ Ասատուրի - բ.գ.թ., դոց.
 4. Գասպարյան Աննա Գասպարի - մ.գ.թ., դոց.
 5. Աբրահամյան Լիլիթ Ռոմիկի - բ.գ.թ., դոց.
 6. Գևորգյան Ռուզաննա Սամվելի - բ.գ.թ., դոց.
 7. Մնացականյան Նինա Հակոբի - ավ. դ․

Պայմանագրային

 1. Քաջբերունի Հասմիկ Սերգեյի - բ.գ.դ., պրոֆ.
 2. Աղաջանյան Արսինե Սերգեյի - բ.գ.թ., դոց.
 3. Միսակյան Զառա Ռադիկի - բ.գ.թ., դոց.
 4. Աբրահամյան Շարմաղ Ռոմիկի - բ.գ.թ., դոց.
 5. Բաղդասարյան Սեդա Արտեմի - բ.գ.թ., դոց.
 6. Գյուրջայանց Սեդա Միքայելի - բ.գ.թ., դոց.
 7. Վելյան Կարեն Արմիկի - բ.գ.թ., դոց.
 8. Խառատյան Մարինե Ժիրայրի - մ.գ.թ., դոց.
 9. Ազիզյան Սվետլանա Աշոտի - մ.գ.թ., դոց.
 10. Հովսեփյան Գոհար Գեորգիի - բ.գ.թ., դոց.
 11. Կարապետյան Աստղիկ Մուշեղի - բ. գ. թ., դոց.
 12. Գրիգորյան Քրիստինե Գևորգի - բ.գ. թ., դոց.
 13. Քեչեչյան Սվետլանա Լևոնի - ավ. դ․
 14. Սարգսյան Հովհաննես Արտաշեսի - բ.գ.թ., ավ. դ․
 15. Զաքարյան Արմինե Հովհաննեսի - բ.գ.թ., ավ. դ․
 16. Ղասաբյան Նելլի Սողոմոնի - ավ. դ․
 17. Խորոտյան Հռիփսիմե Շատինովի - ավ. դ․
 18. Աթաջանյան Մարինա Արիսի - ավ. դ․
 19. Գևորգյան Սոնա - ավ. դ․
 20. Բդեյան Գայանե - ավ. դ․
 21. Բաբայան Արևիկ Արշալույսի - ավ. դ․
 22. Աբելյան Տատյանա Գեղամի - ավ. դ․
 23. Սահաթսազյան Գայանե Վիլենի - ավ. դ․
 24. Սարուխանյան Ռուզաննա Միքայելի - ավ. դ․
 25. Սաթյան Ռուզաննա Վասիլի - ավ. դ․
 26. Աշչյան Անահիտ Գուրգենի - ավ. դ․
 27. Փանյան Լարիսա Գրիգորի - ավ. դ․
 28. Դավթյան Ասյա Վաչագանի - ավ. դ․
 29. Գասպարյան Նաիրա Ռոբերտի - ավ.դ․
 30. Աթանեսյան Ռոզա Միքայելի - ավ. դ․
 31. Ավետիսյան Ռուզաննա Հրաչիկի - ավ.դ․
 32. Ալեքսանդրյան Լինարա Սուրենի - ավ.դ․
 33. Մանթաշևա Ելենա Արմենի - ավ.դ․
 34. Հարությունյան Ռոբերտ Սուրենի - ավ.դ․
 35. Խալաթյան Արփինե Գագիկի - բ.գ.թ., դաս.
 36. Բարսեղյան Գայանե Անդրանիկի - բ.գ.թ., դաս.
 37. Շահնազարյան Ագնեսա Արտաշեսի - մ.գ.թ., դաս.
 38. Հակոբյան Նազելի Ռոբերտի - բ.գ.թ., դաս.
 39. Ալավերդյան Անահիտ Սլավիկի - բ.գ.թ., դաս.
 40. Այվազյան Սոնա Ռաֆայելի - մ.գ.թ., դաս.
 41. Սանթրոսյան Ռաֆիկ Արտուրի - բ.գ.թ., դաս.
 42. Մուսեյան Ռուզան Լևոնի - դաս.
 43. Հովհաննիսյան Արփինե Հենրիկի - դաս.
 44. Գալստյան Մելինե Աշոտի - դաս.
 45. Գալոյան Լիանա Պավլիկի - դաս.
 46. Քոչարյան Արթուր Քոչարի - դաս.
 47. Մանուկյան Թամարա Ռաֆիկի - դաս.
 48. Մոռլյան Մարինե Ղազար - դաս.
 49. Մշեցյան Ալլա Վլադիմիրի - դաս.
 50. Պետրոսյան Սիրան Ալբերտի - դաս.
 51. Սարգսյան Վիկտորյա Ֆրունզի - դաս.
 52. Միքայելյան Հերմինե Մերուժանի - դաս.
 53. Նուրիջանյան Լուսինե Ստեփանի - դաս.
 54. Ավակիմովա Ելենա Վլադիմիրի - դաս.
 55. Ստեփանյան Սյուզաննա Լևոնի - դաս.
 56. Աղայան Աննա Գագիկի - դաս.
 57. Ադիկյան Դիանա Աբրահամի - դաս.
 58. Վահրադյան Տաթևիկ - դաս.
 59. Տեր-Վարդանովա Նելլի Էդգարի - դաս.
 60. Այունց Սիրուշ Յուրիի - դաս.
 61. Հայրապետովա Վիկտորյա Լևոնի - դաս.
 62. Ղուկասյան Անուշ Ղուկասի - դաս.
 63. Մարտիրոսյան Ստելլա Յուրիկի - դաս.

Ներքին համատեղություն

 1. Բադալյան Լիլիթ Ասատուրի - բ.գ.թ., դոց.
 2. Մարգարյան Սվետլանա Աշոտի - բ.գ.թ., դոց.
 3. Մադոյան Իռեն Վլադիմիրի - մ.գ.թ., դոց.
 4. Հարությունյան Անի Սարգսի - դաս.
 5. Ավետիսյան Աննա Հրանտի - դաս.
 6. Հայրապետյան Անիտա - դաս.
 7. Բազիկյան Լորետա - դաս.

Համատեղություն

 1. Խաչատրյան Անուշ Սամվելի - բ.գ.թ., դոց.
 2. Անգուրյան Սուսաննա - մ.գ.թ., դոց.
 3. Մինասյան Ալլա Միքայելի - բ.գ.թ., դոց.

Ժամավճար

 1. Ֆլջյան Լուսինե Հրանտի - պրոֆ.
 2. Մխիթարյան Ելենա Սարիբեկի - պրոֆ.
 3. Գրիգորյան Գևորգ - դաս.

Այլ ամբիոններ

 1. Ղազարյան Սիրանուշ Էդուարդի - դաս.
 2. Ասատրյան Էլլա - Ազատի դաս.

Անգլերենի ամբիոնի լաբորանտներ

 1. Մերի Արթուրի Թաթուլյան
 2. Անի Սարգսի Հարությունյան
 3. Աննա Հրանտի Ավետիսյան
 4. Լորետա Արայի Բազիկյան