Անգլերենի ամբիոն

Ամբիոնն ունի ավանդույթներով լի պատմություն: Մինչև 2007թ. ամբիոնն անվանվել է «Անգլերենի» ամբիոն, 2007թ. հունիսի 8-ից՝ «Անգլերեն հաղորդակցման (բառագիտության և ոճաբանության)» ամբիոն, 2012թ. նոյեմբերից՝ «Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության» ամբիոն, իսկ 2018թ. հունվարից «Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության» և «Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության» ամբիոնների միավորման արդյունքում այն վերանվանվել է «Անգլերենի» ամբիոն:

ԱՄԲԻՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

Կրթական

➢ կազմակերպել և իրականացնել որակյալ կրթություն՝ լսարանային և արտալսարանային գործունեության ներառմամբ,
➢ մշակել և ներդնել ուսանողների մասնագիտական առաջընթացն ապահովող արդիական և հետաքրքիր, ինչպես նաև տարբերակված դասընթացներ և ուսուցումը խթանող միջոցներ,
➢ ներառել ուսանողների ստեղծագործական, հաղորդակցական, քննադատական և վերլուծական հմտությունները զարգացնող կամընտրական դասընթացներ՝ ապահովելով միջգիտակարգային համատեքստ, որտեղ լեզվական և մշակութային իրազեկությունները փոխադարձաբար լրացնում են միմյանց:

Գիտահետազոտական

➢ նպաստել ԲՊՀ-ի գիտական վարկանիշի ձևավորմանը և զարգացմանը,
➢ իրականացնել գիտահետազոտական գործունեություն՝ ըստ ամբիոնի գիտահետազոտական ուղղությունների,
➢ խրախուսել երիտասարդ դասախոսներին՝ զբաղվել գիտահետազոտական գործունեությամբ, ապահովել նրանց խորհրդատվությամբ՝ հոդվածներ գրելու և զեկուցումներ պատրաստելու, առավել փորձառու դասախոսների հետ համատեղ գիտական արդյունք տալու հարցում,
➢ արդիականացնել ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաները, օգնել նրանց գիտական թեմայի ընտրության հարցում,
➢ պարբերաբար անցկացնել գիտական համաժողովներ, ինչպես նաև ուսանողական գիտական կոնֆերանսներ,
➢ իրականացնել փորձագիտություն՝ ներկայացնելով կարծիքներ ատենախոսությունների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, մենագրությունների, հոդվածների և այլ գիտական աշխատանքների վերաբերյալ:

Կազմակերպչական

➢ ապահովել ամբիոնի գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման, նրանց որակավորման բարձրացման, մագիստրոսների, ասպիրանտների, դոկտորանտների գիտակրթական արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նախադրյալներ,
➢ պարբերաբար անցկացնել գիտակրթական և ուսումնամեթոդական սեմինարներ, կլոր սեղաններ,
➢ խրախուսել դասախոսների շարունակական մասնակցությունը ԲՊՀ որակավորման դասընթացներին, ինչպես նաև տարբեր երկրներում և գիտաուսումնական կենտրոններում կազմակերպվող գիտաժողովներին և սեմինարներին:

ԱՄԲԻՈՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է՝ 

➢ տրամադրել միջազգային կրթական չափանիշներին համապատասխան անգլերենի ուսուցում ՝ անգլերենը որպես մասնագիտություն (լեզվաբաններ և մանկավարժներ) և անգլերենի տարբերակված ուսուցում՝Տուրիզմ և Սերվիս, Քաղաքագիտություն, Եվրոպագիտություն, Լրագրություն, Կրթության կառավարում և պլանավորում, Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցություն, Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ մասնագիտությունների համար,
➢ մշակել դասընթացներ եռաստիճան կրթության համակարգում (բակալավր, մագիստրոս և հետբուհական կրթություն)՝ լեզուների իմացության համընդհանուր եվրոպական շրջանակի (CEFR) A1-ից C2 մակարդակներում,
➢ պատրաստել ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան անգլերենի ուսուցիչներ, լեզվաբաններ, ինչպես նաև անգլերենի խորացված իմացությամբ մասնագետներ վերոնշյալ ոլորտներում,
➢ նպաստել բուհի առաքելության իրականացման հիմնական դրույթներին, մասնավորապես՝ հումանիտար գիտությունների ոլորտում գիտելիքի ստեղծման, փոխանցման և միջմշակութային հաղորդակցման կարողություւնների և հմտությունների ձևավորման միջոցով:

ԱՄԲԻՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐՆ ԵՆ՝

➢ ապահովել անգլերենի եռաստիճան կրթություն,
➢ մշակել հաղորդակցական անգլերենի ուսուցման համապատասխան մեթոդաբանություն,
➢ ներդնել գործնական և տեսական դասընթացների տարբերակված ուսուցում,
➢ մշակել ուսումնամեթոդական փաթեթներ՝ ըստ  տարբերակված ուսուցման:

Կարդալ ավելին
Փակել

Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմ

1. Եղիազարյան Գայանե Վիուլի - բ.գ.դ., պրոֆ.
2. Քաջբերունի Հասմիկ Սերգեյի - բ.գ.թ., պրոֆ.
3. Հովսեփյան Գոհար Գեորգիի - բ.գ.թ., դոց.
4. Աբրահամյան Լիլիթ Ռոմիկի - բ.գ.թ., դոց.
5. Աբրահամյան Շարմաղ Ռոմիկի - բ.գ.թ., դոց.
6. Աղաբեկյան Կարինե Գրավիկի - բ.գ.թ., դոց.
7. Կարապետյան Աստղիկ Մուշեղի - բ.գ.թ., դոց.
8. Ալավերդյան Անահիտ Սլավիկի - բ.գ.թ., դոց.
9. Հակոբյան Նազելի Ռոբերտի - բ.գ.թ., դոց.
10. Բարսեղյան Գայանե Անդրանիկի - բ.գ.թ., դոց.
11. Խալաթյան Արփինե Գագիկի - բ.գ.թ., ավ.դ
12. Զաքարյան Արմինե Հովհաննեսի - բ.գ.թ., ավ.դ
13. Սարուխանյան Ռուզաննա Միքայելի - ավ.դ
14. Բաբայան Արևիկ Արշալույսի - ավ.դ
15. Սաթյան Ռուզաննա Վասիլի - ավ.դ
16. Հովհաննիսյան Արփինե Հենրիկի - ավ.դ
17. Պետրոսյան Սիրան Ալբերտի - ավ.դ
18. Մանուկյան Թամարա Ռաֆիկի - ավ.դ
19. Ղուկասյան Անուշ Ղուկասի - ավ.դ
20. Նուրիջանյան Լուսինե Ստեփանի - ավ.դ
21. Մոռլյան Մարինա Նազարի - ավ.դ
22. Տեր-Վարդանովա Նելլի Էդգարի - ավ.դ
23. Հարությունյան Անի Սարգսի - դաս.
24. Մուսեյան Ռուզան Լևոնի - դաս.
25. Միքայելյան Հերմինե Մերուժանի - դաս.
26. Հայրապետովա Վիկտորյա Լևոնի - դաս.
27. Քոչարյան Արթուր Քոչարի - դաս.
28. Ավակիմովա Ելենա Վլադիմիրի - դաս.
29. Աղայան Աննա Գագիկի - դաս.
30. Գալստյան Մելինե Աշոտի - դաս.
31. Ադիկյան Դիանա Աբրահամի - դաս.
32. Սարգսյան Վիկտորիա Ֆրունզի - դաս.
33. Բաղդասարյան Սեդա Արտեմի - բ.գ.թ., դոց.
34. Գասպարյան Աննա Գասպարի - մ.գ.թ., դոց.
35. Խառատյան Մարինե Ժիրայրի - մ.գ.թ., դոց.
36. Գևորգյան Ռուզաննա Սամվելի - բ.գ.թ., դոց.
37. Սարգսյան Հովհաննես Արտաշեսի - բ.գ.թ., ավ.դ.
38. Շահնազարյան Ագնեսա Արտաշեսի - մ.գ.թ., դաս.
39. Բդեյան Գայանե Ֆրեդի - ավ.դ
40. Մնացականյան Նինա Հակոբի - ավ.դ
41. Խորոտյան Հռիփսիմե Շատինովի - ավ.դ
42. Յավրյան Սյուզաննա Հարությունի - ավ.դ
43. Այունց Սիրուշ Յուրիի - դաս.
44. Ասլանյան Անի Մարզպետի - դաս.
45. Խաչատրյան Սիրանուշ Ֆեդյայի - դաս.
46. Ավետիսյան Աննա Հրանտի - դաս.
47. Սարգսյան Նաիրա Վիլիկի - դաս.
48. Վեզիրյան Ադելինա Անդրանիկի - դաս.
49. Ստեփանյան Սյուզաննա Լևոնի - դաս.
50. Մադոյան Իռենա Վլադիմիրի - մ.գ.թ.,դոց.
51. Բազիկյան Լորետա Արայի - բ.գ.թ., դաս.
52. Հակոբյան Անահիտ Վլադիմիրի - ավ.դ
53. Առաքելյան Լուսինե Ռաշիդի - դաս.
54. Հովհաննիսյան Անի Հուսիկի - դաս.
55. Գրիգորյան Հասմիկ Վարդգեսի - դաս.
56. Տեր-Գալուստ Արփինե Ռուդոլֆի - դաս.
57. Աղաջանյան Արսինե Սերգեյի - բ.գ.թ., դոց.
58. Մինասյան Ալլա Միքայելի - բ.գ.թ., դոց.
59. Գրիգորյան Շուշիկ Ալբերտի - մ.գ.թ., ավ.դ
60. Հովհաննիսյան Գայանե Ռազմիկի - բ.գ.դ., պրոֆ.
61. Գասպարյան Գայանե Ռաֆիի - բ.գ.դ., պրոֆ.
62. Գյուրջայանց Սեդա Միքայելի - բ.գ.թ., դոց.
63. Վելյան Կարեն Արմիկի - բ.գ.թ., դոց.
64. Բադալյան Լիլիթ Ասատուրի - բ.գ.թ., դոց.
65. Հայրապետյան Աշխեն Շոթայի - բ.գ.թ., դոց.
66. Հարությունյան Ռոբերտ Սուրենի - ավ.դ
67. Ավետիսյան Աննա Հրանտի - լաբորանտ
68. Բազիկյան Լորետա Արայի - լաբորանտ
69. Տեր-Գալուստ Արփինե Ռուդոլֆի - լաբորանտ