Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկանատի քարտուղարի թափուր հաստիք ԵՊԼՀ-ում
12.09.2019
+374 11 300 150
grasenyak@brusov.am, grasenyak1@brusov.am

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ դեկանատի քարտուղարի թափուր հաստիքի համար:

Անհրաժեշտ պայմաններ և պահանջվող գիտելիքներ, ունակություններ՝

  • Դեկանատի քարտուղարը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն:
  • ՀՀ օրենսդրության, ԵՊԼՀ կանոնադրության և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջներից բխող գործառույթների և կարգերի իրականացման ձևերի և ընթացակարգերի իմացություն և կիրառման հմտություն:
  • ԵՊԼՀ փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման ձևերի, այդ թվում՝ էլեկտրոնային և գործող կարգի իմացություն ու կիրառման հմտություն:
  • ԵՊԼՀ աշխատակիցների և դասախոսական կազմի էթիկայի կանոնների իմացություն և դեկանատում դրանց պարտադիր կիրառելիության ապահովում:
  • Իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում:
  • Առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետում:
  • Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկայի միջոցներով աշխատելու ունակություն:
  • Փաստաթղթերի հետ վարվեցողության հմտություններ:
  • Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող անհրաժեշտ կազմակերպչական հմտություններ և ունակություններ:

 

 

 

 

Վերջնաժամկետն է` 12.10.2019:

Հարցերի դեպքում զանգահարել +(374) 11-300-111 (ներքին 2-82):