ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1976 - 1981թթ. – Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսիական բաժին 

1979թ. Հունիս-օգոստոս – մասնակցություն Ֆրանսիայի Կան քաղաքի համալսարանում արտասահմանցի ուսանողների համար կազմակերպված դասընթացներին

1995թ. Օգոստոս- սեպտեմբեր – մասնակցություն Ֆրանսիայի Ռեն քաղաքի համալսարանում օտարերկրյա դասախոսների համար կազմակերպված թարգմանչական դասընթացներին

2004թ. - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն § Նույնականությունը որպես թարգմանաբանական խնդիր¦ թեմայով

2006թ. – լեզվաբանության դոցենտի կոչման շնորհում 

Վերապատրաստումներ 

2007թՀունիս – մասնակցություն Սոֆիայում կազմակերպված միջազգային համաժողովի աշխատանքներին՝ նվիրված կրթության բարեփոխումներին 

 2008թ. մարտ - մասնակցություն Քիշինևի միջազգային ազատ համալսարանում կազմակերպված համաժողովի աշխատանքներին կրթության եռաստիճան համակարգի ներդրման խնդիրների վերաբերյալ 

2009թ. սեպտեմբեր -  մասնակցություն Սոֆիայում  կազմակերպված դասավանդման նորագույն մեթոդներին նվիրված վերապատրաստման դասընթացներին 

2009թ.- 2010թթ.  – Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ կազմակերպված ֆրանսերենի ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացների վերապատրաստող 

2009թ.նոյեմբեր – մասնակցություն Սանկտ-Պետերբուրգի ֆինանսների և էկոնոմիկայի համալսարանում կազմակերպված միջազգային համաժողովի աշխատանքներին՝ նվիրված կրթության որակաի ապահովման խնդիրներին 

2008-2010թթ. – Արևելյան և կենտրոնական եվրոպայի ֆրանկոֆոն համալսարանական գործակալության անդամ, ռեկտորների խորհրդի բյուրոյի պատասխանատու քարտուղար

2-85/2-70
Էլ. փոստ`
pedagogicdekan@brusov.am
Դոնարա Ղազարյան
Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Աշխատանքային գործունեություն

1981-1983թթ. – Կամոյի շրջանի գյուղ Սարուխանի միջնակարգ դպրոց, ֆրանսերենի ուսուցիչ 

1986 – 1992թթ. - Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտի ֆրանսերենի ամբիոնի լաբորանտ 

1992 – 2010թթ. - Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի դասախոս 

2000-2004թթ. -  Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռոմանագերմանական ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ 

 2004-2010թթ. - Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի գիտական մասի ղեկավար, համալսարանի գիտքարտուղար 

2008-2010թթ. – համատեղության կարգով Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

2011թ. դեկտեմբեր – 2017թ. հունիս – Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռոմանական լեզուների ամբիոնի վարիչ, նույն ամբիոնի դոցենտ 

2017թ. հունիս – 2018թ.հունվար - Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, նույն ամբիոնի դոցենտ 

2018թ. հունվար առ այսօր - Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

Գիտական հետազոտության ոլորտը 

Թարգմանաբանություն, գործաբանական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, խոսույթի վերլուծություն, տեքստի լեզվաբանություն 

Գիտական աշխատանքներ 

Գրական խոսույթի թարգմանության առանձնահատկությունները 

Ոճական փոխակերպումների առանձնահատկությունները բանաստեղծական տեքստերի թարգմանությունների ժամանակ 

Ֆրանսիական թատերգությունը  թարգմանաբանական վերլուծության առարկա 

Նույնականություն, թե՞ նույնարժեքություն 

Թարգմանաբանական միավորի առանձնացումը որպես տեսական և գործնական հիմնախնդիր 

Հովհաննես Թումանյան որպես թարգմանաբան 

Գոյականի և ածականի սուբյեկտիվության արտահայտման դրսևորումները մեդիա խոսույթում 

La traduction littéraire: source de lʾenrichissemant mutuel des cultures 

Les obstacles à la traduction: problème de l'interculturel 

La traductibilité des images poétiques 

Տեքստի մեկնաբանության ուսուցումը ֆրանսերենի գործնական դասերի ժամանակ 

Ֆրանսերեն ավագ դպրոցի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների դասագրքերի համահեղինակ 

Ֆրանսերեն ավագ դպրոցի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանների ուսուցչի ձեռնարկի համահեղինակ