011-300-111 (3-13/3-14)
Էլ. փոստ`
preducenter@brusov.am
Դավիթ Ռոմիկի Մոսինյան
ԲՊՀ Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոնի ղեկավար

Ծնվել է` 1986 թվականի դեկտեմբերի 11-ին, Երևանում:

Ավարտել է` ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի բակալավրիատը 2007 թ.:
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրան 2009 թ.:
ԵՊՀ ասպիրանտուրան «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն» մասնագիտության գծով 2011թ.:

Գիտական աստիճանը ՝ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու:
Գիտական կոչումը ՝ դոցենտ

Լեզուների իմացությունը` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Աշխատանքային փորձը

2011 – ՀՊՄՀ փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ
2017.02 – 2017.08 Արդարադատության ակադեմիայի հեռաուսուցման և ՏՏ դեպարտամենտի գլխավոր մասնագետ
2014.04 – 2017.02 Արդարադատության ակադեմիայի հեռաուսուցման վարչության մասնագետ
2013 – 2014 – ԵՊԼՀ փիլիսոփայության ամբիոնի ավագ դասախոս
2010-2012 – ՀՊՏՀ փիլիսոփայության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2010 – Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի հրատարակչության տնօրեն

Հրատարակած աշխատությունները

Գրքեր
1. Առօրյա և գիտական ողջախոհություն. Երևան. 2006 (40 էջ):
2. Փիլիսոփայական փաստարկումը բազմակարծության համատեքստում. Երևան. 2008 (70 էջ):
3. Մշակութային մելանխոլիայի էաբանությունը և ազատության ողբերգությունը: Երևան, Հեղինակային հրատ., 2011 (40 էջ):

Հոդվածներ

1. «Մտքի բացահայտ և ոչ բացահայտ ձևերի փոխհարաբերության հարցի շուրջ» // Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (23 դեկտեմբերի 2004թ). Երևան, 2004, էջ 81-86:
2. ՙՈղջախոհությունը բնական լեզվի համակարգերում» // Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսո¬փա¬յու¬թ¬յունը, պրակ 6. Երևան, 2006 էջ 66-72:
3. “Common Sense in the Systems of Natural Language” // News and Views N 11, Yerevan-Athens-Berkeley, 2006 pp. 50-55:
4. Մետափիլիսոփայության նախագաղափարները և դրանց զարգացումը (Կանտից մինչև Հեգել) // Փի¬լի¬սո¬փայություն և մետափիլիսոփայություն. Երևան. 2007, էջ 126-140:
5. “Preconceptions of Metaphilosophy and Their Development (from Kant to Hegel)” // News and Views N 17, Yerevan-Athens-Berkeley, 2007 pp. 66-72:
6. ՙՏիեզերագիտական և փիլիսոփայական հետազոտությունների փոխհարաբերությունը Վիկտոր Համբարձումյանի աշխատություններում» // Վիկտոր Համբարձումյանը և փիլիսոփայությունը. Երևան. 2008, էջ 58-63:
7. “How Can Epistemology Retain its Autonomy?” // News and Views, Vol. 1, No 1(22), Spring 2009, International Academy for Philosophy Press, pp. 149-156.
8. ՙԼ. Լաուդանի մետամեթոդաբանական նատուրալիզմը որպես իմացաբանության հիմնավորման ժամանակակից այլընտրանք (քննադատական վերլուծություն)» // Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն. Երևան, ՙԼիմուշ» հրատարակչություն, 2010, էջ 86-95:
9. ՙՀերմենևտիկայի տեղը իմացաբանության հիմնավորման ծրագրերի համատեքստում» // Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի 3: Գիտական աշխատություններ: Հասարակական գիտություններ: Պրակ 8: Երևան, Լինգվա, 2010, էջ 148-158:
10. “Once More on ‘Dead Epistemology’” // News and Views, Vol. 3, No 1-2(28-29), Spring-Fall 2011, International Academy for Philosophy Press, pp. 93-97.
11. Հաղորդակցության պատկերումը Միքելանջելո Անտոնիոնիի կինոարվեստում // Մոսինյան Դ. (խմբ.) Միքելանջելո Անտոնիոնի – 100: Եր., Գրիգոր Տաթևացի, 2012, էջ 15-19:
12. Հավերժականի անդրանկարումը արվեստում. ավետարան ըստ Անդրեյ Տարկովսկու // Մոսինյան Դ. (խմբ.) Անդրեյ Տարկովսկի: Եր., Հեղինակային հրատ., 2013, էջ 6-8:
13. Լև Շեստով. ընդվզում ընդդեմ բանականության // Լև Շեստով, Անհիմնության ապոթեոզ: Եր., Գրիգոր Տաթևացի, 2013, էջ VII-XIV:
14. Վլադիմիր Սոլովյովը և ներամբողջական գիտելիքի հայեցակարգը // Վլադիմիր Սոլովյով, Ներամբողջական գիտելիքի փիլիսոփայական հիմունքները: Եր., Լուսաբաց, 2013, էջ 6-11:
15. Խոստովանությունը որպես մշակութային իրողություն (Տոլստոյ դեպքը) // Լև Տոլստոյ, Խոստովանություն: Եր., Լուսաբաց, 2014, էջ 5-10:
16. Արդիականության ողբերգությունը և ողբերգության արդիականությունը // Լև Շեստով, Դոստոևսկի և Նիցշե. ողբերգության փիլիսոփայություն: Եր., Գրիգոր Տաթևացի, 2014, էջ 5-8:
17. Կազիմիր Մալևիչ. անեզրության նկարիչը // Կազիմիր Մալևիչ, Սև քառակուսի: Եր., Լուսաբաց հրատ., 2014, էջ 6-16:
18. Շարադրական պատմության հնարավորության հարցի շուրջ // Իմաստություն, 2014, 2(3), էջ 161-167:
19. Եղեռնի մտածման հեռանկարները© նախապատմությունից դեպի պատմություն // Վէմ, 2015, թիվ 2 (50), ապրիլ-հունիս, էջ 249-260:
20. … գրել դժոխքը վսեմ // Ֆյոդոր Դոստոևսկի, Գրողի օրագիրը. 1873 և 1876 թթ.: Եր., Գասպրինտ, 2015, էջ 5-7:
21. Ինքնության դիսկուրսի հեռանկարները (մեթոդաբանական դիտարկումներ) // Իմաստություն, 2015, 1(4), էջ 45-50:
22. Հայդեն Ուայթի մետապատմության գաղափարը լեզվաբանական շրջադարձի համատեքստում // Վէմ, 2016, թիվ 1 (53), հունվար-մարտ, էջ 11-18:
23. Պատերազմի փիլիսոփայությունը© խորհրդածություններ ՙքառօրյա պատերազմի» շուրջ // Վէմ, 2016, թիվ 3 (55), հուլիս-սեպտեմբեր, էջ 180-189:
24. Language and Experience in the Post-Genocide Society // Wisdom, 1(8), 2017, pp. 60-63.
25. Պատմություն« լեզու« փորձ // Վէմ« 2017« թիվ 2 (58)« ապրիլ-հունիս« էջ 9-23:
26. Պատմություն« ինքնություն« ազատություն // Լեզու« խոսք« իրականություն© միջազգային գիտաժողով£ Երևան« 2017« էջ 112-124£
27. Can There be a Credible Philosophy of History? // Wisdom, 2(9), 2017, pp. 43-47.
28. Պատմության փիլիսոփայության հնարավորության հարցը // Վէմ «2017 «թիվ 4 (60)« հոկտեմբեր-դեկտեմբեր« էջ 10-17:
29. Is it Possible to Learn to be Human from History? // Cultural and Religious Studies. Vol. 6, No 8, August 2018 (Serial Number 45), pp. 464-470.
30. History and Memory // Wisdom, 2(11), 2018, pp. 66-70.

Թարգմանություններ

1. Վլադիմիր Սոլովյով. Ներամբողջական գիտելիքի փիլիսոփայական հիմունքները: Եր., Լուսաբաց հրատ., 2013 (178 էջ):
2. Լև Տոլստոյ. Խոստովանություն: Եր., Լուսաբաց հրատ., 2014 (142 էջ):
3. Կազիմիր Մալևիչ. Սև քառակուսի: Եր., Լուսաբաց հրատ., 2014 (252 էջ):
4. Ֆրանկ Անկերսմիթ. Վեց դրույթ նարատիվիստական պատմության փիլիսոփայության մասին // Վէմ, 2015, թիվ 3 (51), հուլիս-սեպտեմբեր, էջ 14-23:
5© Ալեքսանդր Զիլոտի© Իմ հիշողությունները Ֆ© Լիստի մասին£ Եր©« ՙԲանք՚« 2016 (84 էջ):
6© Վասիլի Ռոզանով© Ֆ© Մ© Դոստոևսկու լեգենդը Մեծ հավատաքննիչի մասին£ Եր©« ՎՄՎ-Պրինտ« Բանք« 2018 (284 էջ):

Մասնակցություն գիտաժողովներին

1. ՙՄակերեսային տեղեկատվություն-խորքային տեղեկատվություն, մակերեսային կա¬ռույց-խոր¬քային կառույց, մտքի բացահայտ ձև-ոչ բացահայտ ձև կատեգորիաների հարցի շուրջ՚ // Փի¬լի¬սոփայության միջազգային ակադեմիայի առաջին գիտաժողով, Երևան, 2005 թ.:
2. ՙՃշմարտություն հասկացության կարգավիճակը գիտական տեսության զարգացման մոդելների փաս¬տարկման համատեքստում՚ // Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պե¬տա¬¬կան համալսարանին կից Փիլի¬սոփայության, տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցության միջազգային ինստի¬տու¬տի առաջին գիտաժողով, Երևան, 2007 թ.:
3. Preconceptions of Metaphilosophy and Their Development (from Kant to Hegel)” // Third International Conference of the International Academy for Philosophy, Glendale, California, USA, 2007:
4. ՙՏիեզերագիտական և փիլիսոփայական հետազոտությունների փոխհարաբե¬րութ¬յու¬նը Վիկտոր Համբարձումյանի աշխատություններում՚ // Վիկտոր Համբարձումյան. 100-ամյակ (կազ¬մա¬կեր¬պիչ¬ներ` Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա և Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա), Երևան, 2008 թ.:
5. ՙՓիլիսոփայական փաստարկումը որպես արդի իմացության հրամայական՚ // Փիլի¬սո-փայության և հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները (կազմակերպիչ` ԵՊՀ Ուսա¬նո-ղական գիտական խորհուրդ), Երևան, 2008 թ.:
6. ՙՓաստարկման առանձնահատկությունները մշակույթների երկխոսությունների համատեքստում՚ // Միջազգային գիտաժողով. անցումային հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ: Երևան, 16-17 ապրիլի, 2012 (կազմակերպիչ` ՀՊՄՀ)
7. “Dialogue or Monologue of Civilizations? Rational Paradigms and Irrational Challenges” // Rhodes Forum “Dialogue of Civilizations”, 3-8 October, 2012, Greece.
8. “National Avant-Garde: a Paradox or an Open Possibility?” // Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen Dialogs Ֆber Պsthetische Fragen, 5-8 Juni 2014, Tbilisi.
9. Վարազդատ Տերոյանի ՙՍոցիալիզմ և սոցիալիզմ՚ աշխատության գիտատեսական բովանդակությունը // ՙՀՅ Դաշնակցությունը և Հայոց պետականությունը՚, գիտաժողով ՀՅԴ 125 ամյակի առթիվ: Երևան, 9-10 դեկտեմբերի, 2015 թ.:
10. Language and Experience in the Post-Genocide Society // ‘Life and Philosophy’, International Conference Devoted to Academician Georg Brutian’s 90th Anniversary, 22-23 November, 2016, Yerevan (Armenia).
11. Ազատության աթայանական ըմբռնումը // Միջազգային գիտաժողով© ՙԼեզու« խոսք« իրականություն՚ª նվիրված Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին: Վանաձոր« 23-24 հունիսի« 2017 (կազմակերպիչ` Վանաձորի պետական համալսարան):
12. Is It Possible to Learn to be Human from History // The XXIV World Congress of Philosophy. Learning to be Human. 13-20 August, 2018, Beijing, China.

Պարգևատրումները

1. IGEFA (Irene Gyulnazarian Educational Fund for Armenia) մրցանակ, 2006 թ.:
2. Տիգրան Պետրոսյանի անվան մրցանակ (Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիա), 2006 թ.:
3. Դավիթ Անհաղթի մեդալ` Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի 20-ամյակի առթիվ, 2008 թ.: