Ուսումնական բաժին

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի ուսումնական բաժին

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի (ԵՊԼՀ) ուսումնական բաժինը համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժին է, որը կազմակերպում, համակարգում և իրականացնում է ԵՊԼՀ-ի ուսումնամեթոդական գործունեությունը, մասնավորապես՝

  • համաձայն գործող իրավական ակտերի և համալսարանական կանոնակարգերի՝ պլանավորում և կազմակերպում է ԵՊԼՀ-ի ուսումնական գործընթացը,
  • կազմակերպում, համակարգում է կրթության առաջին և երկրորդ աստիճաններում առկա, հեռակա ուսուցման համակարգերի ուսումնական գործընթացը, իրականացնում մշտական վերահսկողություն դրա արդյունավետության բարձրացման  նկատմամբ,
  • համակարգում է բուհի ուսումնամեթոդական գործունեությունը, վերահսկում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության մշտադիտարկումը, գնահատումը և դրանց բարելավմանն ուղղված միջոցառումների մշակումը,
  • կազմակերպում է ընդունելությունը ԵՊԼՀ-ի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում, համակարգում է ԵՊԼՀ-ի բակալավրիատ և մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների՝ համապատասխան մասնագիտություններով հրամանագրելու գործընթացը,
  • կազմակերպում և համակարագում է ԵՊԼՀ-ի ուսանողներին, շրջանավարտներին տրամադրվող ուսումնական փաստաթղթերի պատրաստման, հաստատման գործընթացը:

Ուսումնական բաժնի աշխատակազմը ներառում է՝

  • ուսումնական բաժնի պետի,
  • ուսումնական բաժնի մասնագետի,
  • ուսումանական բաժնի վիճակագրի հաստիքները: