Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր

ԲՊՀ ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը իրականացնում է ԲՊՀ ուսումնամեթոդական, գիտական, հետազոտական, դաստիարակչական գործունեության կազմակերպում, համակարգում և վերահսկում, կազմակերպում և  է ԲՊՀ  ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման վերլուծությունն ու գնահատումը, ինչպես նաև առկա խնդիրների արդյունավետ  լուծման աշխատանքները։

Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը ներկայացնում է բուհի ուսումնամեթոդական, գիտական, հետազոտական և կազմակերպչական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը և դրա վերաբերյալ ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն, կազմակերպում և ապահովում է ԲՊՀ և այլ կրթական հաստատությունների, կազմակերպությունների համագործակցությունը, ինչպես նաև բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների համագործակցային գործունեությունը, ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում իր անմիջական  ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ։

2013թ. մինչ այսօր ԲՊՀ ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը Բելա Մարգարյանն է:

 

ԲՊՀ-ի Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռետոր
 
Հեռ. +374 60 830 111 (2-08)
Էլ. փոստ` usmas@brusov.am