Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտոր

ԵՊԼՀ ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը իրականացնում է ԵՊԼՀ ուսումնամեթոդական, գիտական, հետազոտական, դաստիարակչական գործունեության կազմակերպում, համակարգում և վերահսկում, կազմակերպում և  է ԵՊԼՀ  ուսումնագիտական գործընթացի կազմակերպման, վերահսկման վերլուծությունն ու գնահատումը, ինչպես նաև առկա խնդիրների արդյունավետ  լուծման աշխատանքները։

Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը ներկայացնում է բուհի ուսումնամեթոդական, գիտական, հետազոտական և կազմակերպչական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը և դրա վերաբերյալ ներկայացնում տարեկան հաշվետվություն, կազմակերպում և ապահովում է ԵՊԼՀ և այլ կրթական հաստատությունների, կազմակերպությունների համագործակցությունը, ինչպես նաև բուհի կառուցվածքային ստորաբաժանումների համագործակցային գործունեությունը, ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում իր անմիջական  ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խրախուսելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու վերաբերյալ։

2013թ. մինչ այսօր ԵՊԼՀ ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռեկտորը Բելա Մարգարյանն է:

 

ԵՊԼՀ-ի Ուսումնագիտական աշխատանքների հարցերով պրոռետոր
 
Հեռ. 011 300-130 (2-08)
Էլ. փոստ` usmas@brusov.am