Օտարեկրյա և սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն (2024-2025 թթ.)

Ընդունելության պահանջները.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն), հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատող դիվանագետների ընտանիքների անդամների ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N 700-Ն որոշումը, սկսում է օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելությունը:

Սփյուռքահայ և օտարազգի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ՄԻԱՅՆ ԿԳՄՍՆ նախարարարությունում փաստաթղթային (բնօրինակ) կամ էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ ժամկետներում՝

Հ/հ

Կրթական ծրագիր

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետ

1.      

Անվճար առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով (հայագիտական, մանկավարժական և արվեստի բնագավառի մասնագիտություններ) սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելության համար

2024 թ. հունիսի 17-ից

մինչև

օգոստոսի 23-ը ներառյալ

2.     

Վճարովի առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով՝ այդ թվում նախապատրաստական դասընթացում ընդունելության համար

2024 թ. հունիսի 17-ից

մինչև

սեպտեմբերի 27-ը ներառյալ

3.     

Վճարովի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության համար

2024 թ. հունիսի 17-ից

մինչև

հոկտեմբերի 10ը ներառյալ

4.     

Վճարովի հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ընդունելության համար

2024 թ. հունիսի 17-ից

մինչև

հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ

5.     

Վճարովի հետբուհական՝ ասպիրանտի կրթական ծրագրով ընդունելության համար

2024 թ. hունիսի 17-ից

մինչև

նոյեմբերի 15-ը ներառյալ

Փաստաթղթերը Նախարարություն ներկայացվում են`

 • դիմորդի կողմից անձամբ կամ նրա լիազորված անձի կողմից,
 • օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների միջոցով:

Դիմորդները ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Դիմում` համաձայն կից ներկայացված ձևի,
 2. Դիմում-հարցաթերթիկ` համաձայն կից ներկայացված ձևի,
 3. բժշկական տեղեկանք` ընդհանուր առողջական վիճակի մասին (սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների կողմից),
 4. անձնագրի պատճենը,
 5. սփյուռքահայ դիմորդների համար` ծննդյան վկայականի պատճենը` նոտարով վավերացված կամ մկրտության վկայականի պատճենը,
 6. կրթական աստիճանի վերաբերյալ ավարտական փաստաթղթի պատճենը (գնահատականներով)` թարգմանված և նոտարական, իսկ առանձին երկրների դեպքում` նաև միջազգային վավերացմամբ (ապոստիլ),
 7. 3x4 չափսի 4 լուսանկար,
 8. ինքնակենսագրություն (CV)` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով,
 9. հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ` 20 էջի սահմաններում (հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով):

Դիմորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի փաթեթը ոչ ամբողջական  կամ թերի լինելու դեպքում դիմորդի փաստաթղթերը չեն ուսումնասիրվելու և վերադարձվելու են դիմորդին։

Դիմորդը, կա՛մ նրա լիազորված անձը, կա՛մ ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչը վերոնշյալ կետերով (1-9) պահանջվող  փաստաթղթերը սահմանված ժամկետներում պետք է ներկայացնեն Նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն կամ պահանջվող  փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները պետք է ուղարկեն secretariat@escs.am էլեկտրոնային հասցեին։

Գիտելիքների գնահատման ընթացքում դիմորդը, կա՛մ նրա լիազորված անձը, կա՛մ ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչը պարտավոր են Նախարարության էլեկտրոնային հասցեին ուղարկած 1-9-րդ կետերով պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնել Նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԲՊՀ արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն (հեռ. +374 10 52 20 20/206,207/), intrelbrusov@gmail.com կամ ԿԳՄՍ նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության հետևյալ բաժիններ՝

սփյուռքի հետ կապերի բաժին (հեռ.+374 10 599647)

արտաքին կապերի բաժին (հեռ.+374 10 599646)

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И АРМЯН ДИАСПОРЫ (2024-2025 учебный год)

CALL FOR APPLICATIONS FOR FOREIGN APPLICANTS AND DIASPORA ARMENIANS (2024-2025 academic year)