«Թարգմանչական գործ» բակալվրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Թարգմանչական գործ

(անգլերեն - հայերեն, ֆրանսերեն-հայերեն, գերմաներեն-հայերեն, իսպաներեն-հայերեն, իտալերեն-հայերեն, կորեերեն-հայերեն, չինարեն - հայերեն, ռուսերեն-անգլերեն-հայերեն, ռուսերեն-հայերեն)

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Թարգմանչական գործ (անգլերեն-հայերեն)» մագիստրոսական ծրագիրն ուսանողներին ծանոթացնում է «Թարգմանաբանություն» գիտակարգին և հնարավորություն տալիս ձեռք բերել և զարգացնել թարգմանչական հմտություններ՝ վարչապաշտոնական, քաղաքական, գիտահանրամատչելի, գրական և մուլտիմեդիոն թարգմանության ոլորտներում,  տարբեր տեքստերի ու ժանրերի հետ աշխատելու միջոցով: Ծրագիրը  ապահովում է տեսության և պրակտիկայի միջև հստակ հավասարակշռությունը: Ծրագրում իրականացվում է ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների, ինչպես նաև բուն մասնագիտական կարողություններ ու հմտությունների զարգացմանը միտված կրթություն:

Ծրագրի դասընթացների նկարագրերը հասանելի են այստեղ.

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 6/բակալավրի աստիճան

Տևողությունը

4 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Անգլերեն և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի 1-ին

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Միասնական քննություններ

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Գիտելիք

 • Մասնագիտացման լեզուների համակարգա-կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին,
 • Մասնագիտացման լեզուներով խոսող հանրույթների պատմամշակութային զարգացման ընթացքի և լեզվամշակութային առանձնահատկությունների մասին,
 • Մասնագիտացման լեզուներին բնորոշ հաղորդակցման նորմերի մասին,
 • Համարժեք թարգմանության հասնելու միջոցների մասին,
 • Թարգմանության տեսության հիմնական հասկացությունների և դրույթների մասին:

 Հմտություններ

 • Մասնագիտացման լեզուներում լեզվական երևույթների տիրապետում,
 • Մասնագիտացման լեզուներով կոնկրետ գործունեության ոլորտին առնչվող ռեսուրսների պատշաճ օգտագործում,
 • Արդյունավետ միջմշակութային հաղորդակցման ապահովում,
 • Թարգմանչական գործունեություն թարգմանության տարբեր տեսակներով:

 Կարողություններ

 • Թարգմանության լեզվով խոսող հանրույթի հաղորդակցական նորմերին համահունչ խոսքային և հաղորդակցական վարքի դրսևորում,
 • Աշխատանքային իրադրության թելադրմամբ համարժեք թարգմանություն տվյալ լեզվամշակույթին բնորոշ հաղորդակցական վարքականոնների պահպանմամբ:
 • Գոյություն ունեցող թարգմանությունների վերլուծություն և գնահատում:  

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 7՝ մագիստրոս

Աշխատանքի հնարավորությունները

 • Հաստիքային կամ ազատ գրաֆիկով գրավոր թարգմանիչ
 • Վարչական օգնականներ

(իրավաբանական գրասենյակներ, նոտարական գրասենյակներ, նախարարություններ, բանկեր, ֆինանսական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, այլք)

Ուսման վարձը

550 000 AMD