«Սերվիս» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Սերվիս

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Սերվիս» մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հիմնարար գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ճանապարհով, պատրաստել սպասարկման՝ զբոսաշրջության ոլորտի բարձորակ, տնտեսության զարգացման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ` հնարավորություն տալով  մագիստրոսին իր տեղը գտնել աշխատաշուկայում և ծավալելու արդյունավետ մասնագիտական գործունեություն:

Ծրագրի իրականացումը ուսանողների մոտ ապահովում է գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` զբոսաշրջության ոլորտում հեղինակային-ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու, կառավարչական-կազմակերպչական խնդիրներ լուծելու, մասնագիտական պատրաստման ուղղության ոլորտում գիտական հետազոտություններ կատարելու, ուսումնա-մանկավարժական գործունեություն իրականացնելու համար:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 2 տարի

Հեռակա ուսուցում՝ 2,5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/Հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Մագիստրոսի մասնագիտական կրթական ծրագիրը յուրացնելու ցանկություն ունեցող անձինք պետք է ունենան  բակալավրի կամ այլ մասնագիտացման մագիստրոսի աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։ Մագիստրոսական կրթական ծրագրով ընդունելությունն իրականացվում է  մրցութային հիմունքներով։ Մրցութային ընտրության պայմանները որոշում է ԲՈՒՀ-ը։

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

  • Հստակ պատկերացում ունենալ զբոսաշրջության ոլորտի, դրա տնտեսվարող սուբյեկտների, կառույցների, ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների, էության, նպատակների վերաբերյալ
  • գիտակցել ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևորությունը, ներուժը, առանձնահատկությունները և արդյունավետության մակարդակը՝ որակյալ սպասարկում ապահովելու և մրցակցային առավելություն ունենալու նպատակով
  • կարողանալ ուսումնասիրել ոլորտի կառավարման և սպասարկման կազմակերպման վերաբերյալ  միջազգային փորձը, գնահատել առկա և հեռանկարային հնարավորությունները և առավելությունները
  • ունենալ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններ հյուրընկալության ոլորտում. ամրագրման և ավտոմատացման կազմակերպման հարցերում
  • կարողանալ կազմել տուր փաթեթներ, տիրապետել փաթեթում ծառայությունների օպտիմալ համակցման հմտություններին, տուրերի կազմակերպման  և անցկացման մեթոդներին ու  սկզբունքներին
  • ունենալ ձեռք բերված գիտելիքների գործնական կիրառության կարողություն, պրակտիկ աշխատանքային հմտությունների առկայություն, ծագած խնդիրներին մասնագիտական էթիկային համապատասխան լուծում գտնելու կարողություն

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

·Տուրօպերատոր

·Տուրարտադրանքի իրացման և խթանման մենեջեր

·Հյուրընկալության, սպասարկման և միջոցառումների կազմակերպման մենեջեր

·Զբոսավար

·Անիմացիոն և մշակութային ծրագրերի մենեջեր

·Զբոսաշրջային մասնագիտությունների դասավանդող

·Զբոսաշրջության ոլորտի քաղծառայող

(Տուրգործակալություններ, տուրօպերատորական ընկերություներ, տրանսպորտային ընկերություններ, սննդի մատուցման և սպասարկման կազմակերպություներ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, զբոսաշրջային համալիրներ, պետական կառավարման մարմիններ, կրթական կազմակերպություններ)

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500000 AMD

Հեռակա՝ 380000 AMD