«Օտար լեզու և գրականություն» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անգլերեն լեզու և գրականություն /բանասիրություն/

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

/քաղաքակրթություն/

 Ռուսաց լեզու և գրականություն

 

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

« ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականության և մշակութային տարբեր ոլորտների բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը: Առաջարկվող տեսական և կիրառական ուսումնասիրությունները թույլ կտան ուսանողներին

 • տեղետվատությունն ընկալել և ընդհանրացնել, գիտական նխատակ ձևավորել և այն իրագործել ուղիները որոշելու, համաշխարհային գրականության և մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ օգտագործելու (ընդհանուր մշակութային կոմպետենցիաներ),
 • համակարգել տեսական գիտելիքները, դրանք օգտագործելով մասնագիտական խնդիրներ լուծելու գործընթացում, տիրապետել ժամանակակից տեղեկատվական տեծնոլոգիաներին (ընդհանուր մասնագիտական կոմպետենցիաներ),
 • գրականությունը դիտել որպես հասարակական իմացության միջոց, որն անքակտելիորեն կապված է պատմության, փիլիսոփայության, գիտության և արվեստի հետ, ստացած գիտելիքներն օգտագործել հետագա գիտական կամ դասավանդման գործունեության մեջ (մասնագիտական կոմպետենցիաներ):

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7 /մագիստրոս

Տևողությունը

2 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Դիմորդի դիմումը

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

“Օտար լեզու և գրականություն” մասնագիտություն ստացած մագիստրոսը պետք է ԻՄԱՆԱ.

 • գրականագիտության որպես գիտության զարգացման հիմնական փուլերը, գրականագիտական դպրոցները,
 • գրական ուղղությունների գոյացման և զարգացման պատմաքաղաքական և սոցիալական նախադրյալները,
 • գրական ուղղության հետ զուգահեռ զարգացող փիլիսոփայական, գեղագիտական, արվեստաբանական ուղղությունների պատմությունը
 • գրական ուղղությունների ամենավառ ներկայացուցիչների գեղարվեստական ստեղծագործությունները

 ԿԱՐՈՂԱՆԱ

 • գրական երևույթները դիտել և վերլուծել ընդհանուր փիլիսոփայական և մշակութային համատեքստում
 • բացահայտել գրականության և արվեստի զարգացման օրինարափությունների միջև տրամաբանական կապը
 • կատարել անհրաժեշտ նորույթ և արդիականություն պարունակող գիտական հետազոտություններ,
 • ընտրել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ մեթոդներ
 • կիրառել վերլուծության ժամանակակից մոտեցումներ

ՏԻՐԱՊԵՏԻ  .

 • ուսումնասիրվող ոլորտի սկզբունքների, օրինաչափությունների տեսական հասկացություններին
 • գրականագիտական տերմինաբանությանը
 • ընդհանուր մշակութաբանությանը վերաբերող տերմինաբանությանը
 • կոնկրետ գիտական հետազոտության համար անհրաժեշտ քննադատական նյութի հավաքման սկզբունքներին
 • տեղեկատվության որոնման, էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործմանը

 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

Մակարդակ 8/ասպիրանտուրա, հայցորդություն

Աշխատանքի հնարավորությունները

բանասեր-գրականագետներ 

գրաքննադատներ,

գրական խորհրդատուներ /հրատարակչությունների և խմբագրությունների համար/,

դասախոսներ:

 

Ուսման վարձը

500000AMD