«Օտար լեզու և գրականություն» բակալավրի ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Օտար լեզու և գրականություն

Ռուսաց լեզու և գրականություն /բանասիրություն/ 

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Ռուսաց լեզու և գրականություն /Բանասիրություն/» ծրագրի հիմնական նպատակն է ուսումնասիրվող լեզվի երկրի գրականության և մշակութային տարբեր ոլորտների բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը: Առաջարկվող տեսական և կիրառական ուսումնասիրությունները թույլ կտան ուսանողներին ընտրել տարբեր մասնագիտական դաշտեր, մասնավորապես՝ գիտական հետազոտություն, գրականագիտություն,մշակութաբանություն, միջմշակութային համագործակցություն, մասնակցություն միջազգային կոլեկտիվ ձեռնարկներին:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 6

Տևողությունը

4 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

240  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն, ռուսերեն,

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի առաջին շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Դիմորդի դիմումը

Ավարտական պահանջները

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Ուսանողը տվյալ ՄԿԾ-ն ավարտելիս ուսումնառության արդյունքում պետք է

իմանա

 • «Բանասիրության» որպես մասնագիտության հիմնական նպատակները, բովանդակությունը, դրույթները
 • Ռուս և արտասահմանյան գրականության զարգացման պատմաքաղաքական և սոցիալական նախադրյալները  և զարգացման փուլեր
 • ուսումնասիրվող երկրում զարգացող գրականության և մշակույթի զարգացման պատմությունը,

կարողանա

 • ուսումնասիրվող երկրի գրականություւն ու մշակույթը դիտել և վերլուծել համաշխարհային պատմության, գրականության և մշակույթի համատեքստում
 • կատարել անհրաժեշտ նորույթ և արդիականություն պարունակող գիտական հետազոտություններ
 • ընտրել և կիրառել գիտահետազոտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ մեթոդներ, կիրառել վերլուծության ժամանակակից մեթոդներ

տիրապետի

 • ուսումնասիրվող ոլորտի սկզբունքների օրինաչափությունների տեսական հասկացություններին,
 • գրականագիտական և մշակութաբանական տերմինաբանությանը
 • կոնկրետ գիտական հետազոտության համար անհրաժեշտ քննադատական նյութի հավաքագրման սկզբունքներին
 • տեղեկատվության որոնման էլեկտրոնային ռեսուրսների որոնմանը և կիրառմանը,
 • կոլեկտիվ գործունեության հմտություններին 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

Մակարդակ 7/մագիստրատուրա

Աշխատանքի հնարավորությունները

 • խմբագրություններ
 • դեսպանատներ
 • միջազգային կազմակերպություններ 
 • նախարարություններ
 • վարչական և հասարակական կազմակերպություններ 

Ուսման վարձը

450 000 AMD