Որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ)

Նպատակը

 • նպաստել ԲՊՀ-ում որակի ապահովման ներբուհական գործընթացների և մեխանիզմների շարունակական զարգացմանը,
 • նպաստել ԲՊՀ գործունեության համապատասխանությանը ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման ազգային և միջազգային չափանիշներին:

Գործառույթները

 • ԲՊՀ որակի ապահովման գործընթացների համակարգում,
 • ԲՊՀ որակի ներքին ապահովման քաղաքականության և այդ ոլորտի ռազմավարության մշակում ու պարբերական վերանայում, որակի ներքին ապահովման գործընթացների պլանավորում, իրականացում, գնահատում և շարունակական բարելավում,
 • որակի ապահովման ներքին չափանիշների ու չափորոշիչների մշակում ազգային և միջազգային պահանջներին համապատասխան,
 • որակի գնահատման համագործակցային աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,
 • կառուցվածքային ստորաբաժանումներում որակի ապահովման գործառույթների, գործընթացների ու ընթացակարգերի իրականացման մշտադիտարկում,
 • ֆակուլտետների խորհուրդների ու ստորաբաժանումների հետ համագործակցության ապահովում և դրանց կողմից կրթական բարեփոխումների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ խորհրդատվությունների տրամադրում,
 • Կանոնադրական գործառույթների իրականացման նպատակով աշխատանքային խմբերի ստեղծման պլանավորում, գործունեության համակարգում, մեթոդական ու ընթացիկ աջակցության տրամադրում,
 • կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի գնահատում, ընթացիկ մշտադիտարկում և որակի ապահովման ընթացակարգերին, սահմանված կրթական չափորոշիչներին և ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) նկարագրիչներին դրանց համապատասխանության պարբերական վերանայում,
 • կրթական ծառայությունների արդյունավետության գնահատման գործիքների (հարցումներ, ֆոկուս խմբեր և այլն) ու ընթացակարգերի մշակում և իրականացման գնահատում,
 • որակի ապահովման վերաբերյալ կանոնակարգային, ընթացակարգային ու չափորոշիչ փաստաթղթերի մշակում և աջակցության տրամադրում,
 • ԲՊՀ գիտական խորհրդին և ռեկտորին որակի ապահովման առկա վիճակի, դրա առանձին բնութագրիչների, կատարողականի առանցքային ցուցանիշների մասին հաշվետվության ներկայացում,
 • ներբուհական ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա հաշվետվությունների, զեկուցագրերի, զեկույցների, վերլուծությունների և նմանաբովանդակ այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • ԲՊՀ որակի ապահովման գործընթացների և արդյունքների վերաբերյալ ԲՊՀ ներքին ու արտաքին շահակիցներին հաշվետվողականության ապահովում թափանցիկ, մատչելի և օբյեկտիվ տեղեկատվության տրամադրմամբ:


Որակի ապահովման կենտրոնը կարևորում է արտաքին (գործատուների, շրջանավարտների, շահագրգիռ այլ անձանց ու հանրության) և ներքին (ուսանողների, դասախոսների, անձնակազմի) շահեկիցների կարծիքը բուհի վերաբերյալ: 

 
 

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարի ժ/պ

Հեռ. +374 60 830 111 (2-59)
Էլ. փոստ` quality.brusov@gmail.com
 
 
Աշխատակազմ

 

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարի ժ/պ՝
Անի Շահինյան

ՈԱ կենտրոնի մասնագետ՝ Անի Մազմանյան

ՈԱ կենտրոնի համակարգողներ՝ Ալինա Գրիգորյան,
Մարիամ Մակարյան