Որակի ապահովման կենտրոն (ՈԱԿ)

Որակի ապահովման կենտրոնի (ՈԱԿ) նպատակն է նպաստել

 • ԲՊՀ որակի ներքին ապահովման (ՈՆԱ) համակարգի շարունակական զարգացմանը՝ ապահովելով դրա համահունչությունը ԲՊՀ առաքելությանն ու ռազմավարական նպատակներին.
 • բարձրագույն կրթության ՈԱ ոլորտում սահմանված ազգային և միջազգային չափանիշներին ու չափորոշիչներին, աշխատաշուկայի պահանջներին և շահակիցների կարիքներին ԲՊՀ գործունեության համապատասխանեցմանը.
 • ԲՊՀ-ում իրականացվող կրթությունից բուհի առանցքային ներքին և արտաքին շահակիցների գոհունակության մակարդակի շարունակական բարձրացմանը:

ՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթները

 • Մշակել ՈՆԱ քաղաքականությունը, դրանից բխող կանոնակարգային հենքը և դրանց հիման վրա գործառել ու պարբերաբար վերանայել ՈՆԱ համակարգը.
 • մշակել, համակարգել և շարունակաբար բարելավել ՈՆԱ քաղաքականությունից բխող ՈՆԱ գործընթացները, գնահատման մեխանիզմներն ու գործիքակազմերը՝ հաշվի առնելով որակի արտաքին գնահատման պահանջները, չափանիշներն ու չափորոշիչները.
 • աջակցել ԲՊՀ-ի ռազմավարական ծրագրերի և գործողությունների պլանների մշակման, մշտադիտարկման և գնահատման գործընթացներին.
 • համակարգել ԲՊՀ հավատարմագրման գործընթացները.
 • մասնակցել ԲՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության և կրթական ծրագրերի վերանայման, գնահատման և բարելավման գործընթացներին՝ ՈԱ ոլորտին առնչվող աջակցություն, խորհրդատվություններ և բարելավման առաջարկություններ տրամադրելու նպատակով.
 • համակարգել ԲՊՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ՈԱ պատասխանատուների գործունեությունը, իրականացնել վերապատրաստման միջոցառումներ.
 • իրականացնել բուհի շահակիցների կարիքների և բուհի գործունեությունից, ռեսուրսներից ու կրթական ծրագրերից նրանց բավարարվածության գնահատումներ և դրանց արդյունքների հիման վրա մշակել բարելավման առաջարկություններ.
 • կազմակերպել և իրականացնել ՈԱ ոլորտին առնչվող վերապատրաստումներ, հանդիպում-քննարկումներ, խորհրդատվական ու տեղեկատվական սեմինարներ և այլ միջոցառումներ բուհի ներքին ու արտաքին շահակիցների իրազեկվածության բարձրացման համար:


Որակի ապահովման կենտրոնը կարևորում է արտաքին (գործատուների, շրջանավարտների, շահագրգիռ այլ անձանց ու հանրության) և ներքին (ուսանողների, դասախոսների, անձնակազմի) շահակիցների կարծիքը բուհի վերաբերյալ: 

 
 

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար

Հեռ. (+374 10) 522 020 (2-59)
Էլ. փոստ` quality.brusov@gmail.com
 
 
Աշխատակազմ

 

Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար՝ Անի Շահինյան

ՈԱ կենտրոնի մասնագետներ՝ Անի Մազմանյան, Շուշաննա Մովսեսյան

ՈԱ կենտրոնի համակարգողներ՝ Ալինա Գրիգորյան,
Մարիամ Մակարյան