«Միջազգային տուրիզմ» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

«Միջմշակութային հաղորդակցություն» /Միջազգային Տուրիզմ/  

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Միջմշակութային հաղորդակցություն/ Միջազգային Տուրիզմ/» մագիստրոսական ծրագիրը հնարավորություն է տալիս հիմնարար գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ճանապարհով, պատրաստել  զբոսաշրջության ոլորտի բարձորակ, տնտեսության զարգացման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ` հնարավորություն տալով  մագիստրոսին իր տեղը գտնել աշխատաշուկայում և ծավալելու արդյունավետ մասնագիտական գործունեություն:

Ծրագրի իրականացումը ուսանողների մոտ ապահովում է գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ` զբոսաշրջության ոլորտում հեղինակային-ստեղծագործական գործունեություն ծավալելու, կառավարչական-կազմակերպչական խնդիրներ լուծելու, մասնագիտական պատրաստման ուղղության ոլորտում գիտական հետազոտություններ կատարելու, ուսումնա-մանկավարժական գործունեություն իրականացնելու համար:

 

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 2

Հեռակա ուսուցում՝ 2,5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա/Հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Մագիստրոսի մասնագիտական կրթական ծրագիրը յուրացնելու ցանկություն ունեցող անձինք պետք է ունենան  բակալավրի կամ այլ մասնագիտացման մագիստրոսի աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։ Մագիստրոսական կրթական ծրագրով ընդունելությունն իրականացվում է  մրցութային հիմունքներով։ Մրցութային ընտրության պայմանները որոշում է ԲՈՒՀ-ը։

 

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

  • Հստակ պատկերացում ունենալ զբոսաշրջության ոլորտի, դրա տնտեսվարող սուբյեկտների, կառույցների, ենթակառուցվածքների և ռեսուրսների կառավարման սկզբունքների, էության, նպատակների վերաբերյալ
  • գիտակցել ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևորությունը, ներուժը, առանձնահատկությունները և արդյունավետության մակարդակը՝ որակյալ սպասարկում ապահովելու և մրցակցային առավելություն ունենալու նպատակով
  • կարողանալ ուսումնասիրել ոլորտի կառավարման և սպասարկման կազմակերպման վերաբերյալ  միջազգային փորձը, գնահատել առկա և հեռանկարային հնարավորությունները և առավելությունները
  • ունենալ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման հմտություններ հյուրընկալության ոլորտում. ամրագրման և ավտոմատացման կազմակերպման հարցերում
  • կարողանալ կազմել տուր փաթեթներ, տիրապետել փաթեթում ծառայությունների օպտիմալ համակցման հմտություններին, տուրերի կազմակերպման  և անցկացման մեթոդներին ու  սկզբունքներին
  • ունենալ ձեռք բերված գիտելիքների գործնական կիրառության կարողություն, պրակտիկ աշխատանքային հմտությունների առկայություն, ծագած խնդիրներին մասնագիտական էթիկային համապատասխան լուծում գտնելու կարողություն

 

 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

· Տուրօպերատոր

·  Տուրարտադրանքի իրացման և խթանման մենեջեր

·  Հյուրընկալության, սպասարկման և միջոցառումների կազմակերպման մենեջեր

·  Զբոսավար

·  Անիմացիոն և մշակութային ծրագրերի մենեջեր

·  Զբոսաշրջային մասնագիտությունների դասավանդող

·  Զբոսաշրջության ոլորտի քաղծառայող

(Տուրգործակալություններ, տուրօպերատորական ընկերություներ, տրանսպորտային ընկերություններ, սննդի մատուցման և սպասարկման կազմակերպություներ, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, զբոսաշրջային համալիրներ, պետական կառավարման մարմիններ, կրթական կազմակերպություններ)

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500000AMD

Հեռակա՝ 380000 AMD