Միջազգային շարժունություն

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանն (ԲՊՀ) ունի 30-ից ավել միջազգային շարժունության միջբուհական համաձայնագրեր, հուշագրեր և պայմանագրեր առաջատար բուհերի հետ:

ԲՊՀ սովորողների, դասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի միջազգային շարժունության տեսակները, տևողությունը, ֆինանսավորման ձևերը, դիմելու և վերջնարդյունքների ճանաչման ընթացակարգերը սահմանվում են համաձայն «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  միջազգային շարժունության մասին» կարգի:

Կարգի շրջանակերում միջազգային շարժունությունը սահմանվում է որպես օտարերկրյա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, օտարերկրյա հետազոտական կամ մասնագիտացված կազմակերպությունում ԲՊՀ-ի սովորողների ուսումնառության և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը, պրակտիկայի կազմակերպումը, ինչպես նաև դասախոսական, վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի աշխատողների վերապատրաստումը, հետազոտական և դասավանդման աշխատանքների իրականացումը:

Միջազգային շարժունության նպատակն է բարելավել ուսումնառության և դասավանդման որակը, ներդնել ուսումնառության ժամանակակից ձևեր և տեխնոլոգիաներ, ընդլայնել ԲՊՀ միջազգայնացումը, բարելավել ԲՊՀ-ի շրջանավարտների զբաղվածությունը՝ ապահովելով նրանց մրցունակությունը ազգային և միջազգային աշխատանքային շուկաներում, ինչպես նաև բարձրացնել ԲՊՀ-ի տեսանելիությունը և գրավչությունը ազգային և միջազգային մակարդակներում:

Կարգը տարածվում է բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակներում և ուսուցման բոլոր ձևերով (առկա, հեռակա) ուսումնառող ԲՊՀ-ի սովորողների, ինչպես նաև աշխատողների վրա:

Շարժունության մեջ ներգրավված սովորողները պահպանում են ԲՊՀ-ում սովորողի իրենց կարգավիճակը (պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) կամ պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) հիմունքներով սովորող), իսկ աշխատողները՝ իրենց զբաղեցրած պաշտոնը:

Միջազգային շարժունության ծրագրերի իրականացումից հետո մասնակիցները ձեռքբերված փորձը տեղայնացնում են բուհում, ներկայացնում հաշվետվություններ և իրենց հաջողության պատմությունները համաձայն «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  միջազգային շարժունության մասին» կարգի հավելվածներ 3-ի և 4-ի:

ԲՊՀ-ի միջազգային շարժունության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բուհի պաշտոնական կայքի «Հայտարարություններ» բաժնում, ֆեյսբուքյան էջում, ինչպես նաև ԲՊՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչության ֆեյսբուքյան էջում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԲՊՀ Արտաքին կապերի և միջազգային համագործակցության վարչություն (հեռ. +374 60 830 111/219, +374 60 830 111/206), info_intrel@bryusov.am: