«Մասնագիտական մանկավարժություն» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

011401.00.7 Մասնագիտական մանկավարժություն

011401.20.7 Ռուսաց լեզու և գրականություն

011401.21.7 Անգլերեն լեզու և գրականություն

011401.22.7 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

011401.23.7 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

Ծրագիրը նպատակաուղղված է կրթության ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստմանը, ովքեր կտիրապետեն մասնագիտական գիտելիքներին, կկարողանան մասնակցել այդ ոլորտում հայեցակարգերի և սկզբունքների մշակմանը, միջ­առարկայական տիրույթում առանցքային նշանակություն ունեցող տվյալների ու տեղեկութ­յունների հավաքագրմանը, կտիրապետեն օտար լեզուների  և ապագա օտար լեզվի դասա­վանդողների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանը և զարգացմանը: Ծրագրի բովանդակությունը կնպաստի հաղորդակցական և սոցիոմշակութային առանձնահատկութ­յուններին տիրապետող մասնագետների կայացմանը, ովքեր կկարողանան իրականացնել հետազոտական ​​աշխատանքներ, մշակել ուսումնական գործընթացի անհատական ​​կրթա­կան հետագիծ, նպաստել մշակույթի փոխանցմանը սերունդներին:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

7 /մագիստրոսի աստիճան/

Տևողությունը

Առկա-2 տարի/ հեռակա-2.5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Անգլերեն,ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

   Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա/հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

    Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.Պարզաբանելու կրթության առաքելությունն ու փիլիսոփայությունը, կրթության հոգեբանամանկավարժական հիմունքները, լեզվակրթության սկզբունքները:

2.    Ձևակերպելու  մանկավարժական հայեցակարգերը, կրթության հումանիս­տական, անձնակենտրոն, գործունեության և կոմպետենցիաների վրա հիմնված սկզբունքները:

3.    Բնութագրելու միջմշակութային դասավանդման և ուսումնառության հիմունքները:

4.    Մեկնաբանելու ուսումնասիրվող/տվյալ ոլորտի սկզբունքները, օրինաչափությունները, տեսական հասկացությունները:

5.    Ձևակերպելու մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.     Կիրառելու օտար լեզուների դասավանդման մեթոդների և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման ռազմավարություններ:

2.    Տարբերակելու կրթության կառավարման և ուսումնական գործընթացի պլանավորման և ինտեգրման մոտեցումները(կրթակարգերի մշակում):

3.    Կիրառելու հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը:

4.    Վերլուծելու կրթության որակի վերահսկման համակարգերը, գնահատման մեթոդաբանությունն ու տեխնոլոգիաները:

5.    Կիրառելու լեզուների դասավանդման և ուսումնառության ոլորտում  գնահատման նոր գործիքներ (Եվրոպական լեզվական թղթապանակ`  ELP, Լեզուների ապագա ուսուցչի եվրոպական թղթապանակ`  EPOSTL):

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

1.Իրականացնելու անհատական և թիմային աշխատանք:

2.Ցուցաբերել մասնագիտական հարցերում որոշումներ ընդունելու և խնդիրներ լուծելու կարողություններ:

3.Կիրառելու մասնագիտական ոլորտում համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:

4.Օգտագործելու համակարգային կոմպետենցիաներ՝ գիտելիքի գործնական կիրառման,  հետազոտական, ինքնուրույն աշխատելու, նոր իրավիճակին հարմարվելու, ամբողջ կյանքի ընթացքում ինքնակրթությամբ զբաղվելու:

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի շրջանավարտը պետք է ունենա համակարգված գիտե­լիքներ մանկավարժահոգեբանական առարկաների վերաբերյալ, տիրապետի օտար լեզվի դասավանդման մեթոդներին, հաղորդակցական և թիմային աշխատանքի հմտություններին, կարողանա իրականացնել հետազոտություններ մասնագիտական բնագավառում և տիրա­պետել  հետադարձ կապի մեխանիզմներին,ապահովելու համար իր գործունեության արդյու­նավետությունը: Շրջանավարտը որակավորվում է աշխատելու որպես ուսուցիչ, կրթության ոլորտի աշխատակից հիմնական և ավագ դպրոցներում, հատուկ դպրոցներում, ուսուցիչների վերապատրաստման մասնագետ, ուսումնական հաստատության առանձին ստորաբաժանման մասնագետ, սոցիալական մանկավարժ հանրակրթական դպրոցում, կրթության որակի մասնագետ, կրթության գնահատման մասնագետ, դպրոցի տնօրեն, փոխտնօրեն, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրեն, փոխտնօրեն, նախնական, միջին մասնագիտական և հանրակրթական ուսումնական հաստատության վարչական աշխատող։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կարող է դասա­վանդել գործնական առարկաներ, լինել կրթության որակի և գնահատման մասնագետ:

 Նա կարող է նաև աշխատանք գտնել արտադպրոցական ուսումնական գործունեության բնագավառում: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են.

միջազգային կազմակերպություններ,

կրթական և հետազոտական պետական ու մասնավոր հիմնարկներ,

տուրիստական գործակալություններ, թանգարաններ:

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500000AMD

Հեռակա՝ 380000 AMD