«Լեզվաբանություն» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

«Լեզվաբանություն» /օտար լեզու/

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Լեզվաբանություն» ՄԿԾ-ի շրջանակներում մագիստրոսները ծանոթանում են ժամանակակից լեզվաբանական գիտության և հարակից գիտությունների նորագույն մոտեցումների և գիտակարգերի նվաճումներին, ինչպես նաև  զարգացման հեռանկարային հնարավորություններին: Ուսումնառության ընթացքում ընդլայնվբում է ուսանողների լեզվաբանական մտածելակերպը, զարգանում են օտար և մայրենի լեզուների փաստական նյութի զուգադրման գործնական հմտությունները:

 

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

2 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Օտար լեզու և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

«Լեզվաբանություն» ՄԿԾ-ի ավարտին ուսանողները կտիրապետեն հետևյալ մասնագիտական գիտելիքներին, հմտություններին ու կարողություններին՝

 

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Իմանա՝                                                        

·լեզվաբանության զարգացման հիմնական փուլերը (անտիկ դարաշրջան, միջնադար, Վերածննդի դարաշրջան, պատմահամեմատական լեզվաբանություն, սոցիոլոգիզմ, 20-21 դարի լեզվաբանություն) և ուղղությունները (տրամաբանական, բնագիտական, հոգաբանական, երիտքերականություն, գեղագիտական ուղղություն, սոցիոլոգիզմ, նեոլեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն), հիմնական լեզվաբանական ավանդույթները (չինական, արաբական, հունա-հռոմեական, հնդկական) և պատմական դպրոցները ( Ալեքսանդրիան դպրոց, Բասիայի, Կուֆայի, Բաղդադի դպրոց, մոդիստներ, Կազանի, Մոսկվայի դպրոց ) ,

· լեզվաբանության տարբեր բաժինների (իմաստաբանություն,  գործաբանություն,խոսույթի տեսություն, կորպուսային լեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, զուգադրական տիպաբանություն) հիմնական հասկացությունները (իմաստային հարաբերությունների տեսակներ, իմակ, իմպլիկատուրա, կանխենթադրույթ, խոսքային ակտ, հասկացույթ, հասկացութաոլորտ,  ֆրեյմ, սցենար, սկրիպտ, լեզու-խոսք-տեքստ, էքսպլիկատուրա, ինֆերենցիա, լեզվատիպ, ընդհանրույթ, էտալոն լեզու) ու ուսումնասիրության մեթոդները (բաղադրիչային վերլուծության, փորձարկման մեթոդ, լեզվական հաղորդակցման վերլուծության, զուգադրական- տիպաբանական) ,

· ազգային կորպուսների հետազոտական հնարավորությունները, առանձնահատկություններն ու սահմանափակումները,

·տեքստի վերլուծության հիմնական մոտեցումները (նշանագիտական, գործաբանական, ոճագիտական, իմաստաբանական, գրականագիտական),

·երկու և ավելի լեզուների ուսումնասիրության և զուգադրման ուղղությունները, հայեցակերպերն ու օրինաչափությունները,

·զուգադրվող լեզուների համակարգերի և ենթահամակարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները:  

Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Կարողանա՝

· անցկացնել համեմատություններ տարբեր պատմական լեզվաբանական ուղղությնունների, տարբեր գիտնականների տեսությունների, կապելով դրանք ժամանակակից լեզվաբանական մոտեցումների հետ,

·վերլուծել նշանագիտական հասկացություններով և մեթոդներով իրականացված լեզվաբանական, գրականագիտական և մշակութաբանական հետազոտությունները,

·դրսևորել գիտելիքներ, ինչպես տեքստերի ընկալման և մեկնաբանման, այնպես էլ կառուցման ժամանակ, ցուցաբերել տարբեր կարգի տեքստագիտական հետազոտությունների կարողություններ՝ հիմնվելով արդեն յուրացված  համապատասխան  տեսությունների  և մեթոդների վրա,

·զանազանել ազգային կորպուսներից օգտվելու հնարավորությունները, առաջադրել որոշակի խնդիրներ և ինքնուրույն լուծել դրանք տարբեր կորպուսների օգնությամբ,

·ըստ չափանիշների համեմատել զուգադրվող լեզուների հատույթային և վերհատույթային միավորները,

·տարբերակել բառիմաստների հարաբերակցության հիմնական տեսակները,

·իրագործել բառակազմական զուգադրական վերլուծություն,

·վերհանել զուգադրվող լեզուների ձևաբանական կարգերի և շարահյուսական կառուցվածքի առանձնահատկությունները, տվյալ լեզվին բնորոշ յուրահատուկ դրսևորումները և տալ դրանց բացատրությունը լեզվի յուրացման տեսանկյունից,

·բառարանային աշխատանքի ընթացքում վերհանել ուսումնասիրվող լեզուների համարժեքների հարաբերակցության տիպի, համարժեքների բազմիմաստության առանձնահատկությունները և կապակցելիության նորմերը, դրանց լեզվական, ինչպես նաև մշակութային յուրահատկություններով պայմանավորված արտալեզվական գործոնները,

·վերլուծել և զուգադրել լեզուների բառակազմական կաղապարները և խոսքի մասերի տարբեր քերականական կարգերը,

·կատարել զուգադրվող լեզուների շարահյուսական համակարգերի ընդհանուր բնութագրի, բառակապակցությունների և նախադասությունների հաղորդակցային և կառուցվածքային տեսակների վերլուծություն, ինչպես նաև ուսումնասիրվող լեզուների թեմա – ռեմային և շարադասական առանձնահատկությունների զուգադրում,

Ընդհանրական կարողություններ

Տիրապետի՝

·որոնելու, քննադատաբար գնահատելու և վերլուծելու համապատասխան գիտական և ուսումնամեթոդական գրականությունը,

·մասնավորեցնելու գիտական նախասիրությունների բնագավառը, հստակ ձևակերպելու հետազոտության թեման, համապատասխան վարկածները, համապատասխանեցնելով հետազոտության խնդիրը և արդյունքները գոյություն ունեցող տեսություններին,

·ապացուցելու այդ վարկածները հետազոտության մեջ,

·ընտրելու և համապատասխանեցնելու հետազոտական մեթոդները որոշակի հետազոտական նպատակներին,

·մեկնաբանելու հետազոտության հիմնական արդյունքները,

·ներկայացնելու կատարված աշխատանքը թեզի, գիտական հոդվածի կամ զեկուցման տեսքով ըստ տրված պահանջների:

·անհատական և թիմային աշխատանքի միջոցով փաստերը հիմնավորելու  և վերլուծելու,

·բանակցելու ու բանավիճելու հիմնական կանոններին  և սեփական կարծիքը լսարանին ներկայացնելու և հիմնավորելու,

·համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ազատ օգտվելու գործնական հմտություններին, օգտագործելով տարբեր լեզվաբանական ոլորտներից ստացած գիտելիքները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում և տեղայնացնելով  լեզվական հասկացությունները տարբեր էլեկտրոնային ծրագրերում(Wordhet, Sketch  Engine),

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ

Կազմակերպություններ՝

·   ՀՀ հանրային հեռուստաընկերության ՞Եվրոտեսիլ՞ ծրագիր

·   ՞Հյուր՞ սերվիս

·   ՞Smash” լեզուների կենտրոն,

·   ”Meditrina Foods”՞ ՓԲԸ

·   “Go Travel” գործակալություն

·   Հյուրանոցային համալիր

·   ԵՊԼՀ-ի աուդիո լսարան

·   ՞ Զիգզագ՞ ընկերություն

·   ՞Արցախբանկ՞ ՓԲԸ

·   ՞Զվարթնոց՞օդանավակայան /ռեգիստրատուրա

·   Երևանի Քաղաքապետարան –քաղաշխատող 

·   Երևանի Մ.Հերացու անվան պետ.բժշկական համալսարանի ծրագրերի բաժին

·   ՞Oriflame՞ կազմակերպություն

·   Farerlic կազմակերպություն

·   Synergy կազմակերպություն

/Հաստիքային կամ ազատ գրաֆիկով /

  • Վարչական օգնականներ

(իրավաբանական գրասենյակներ, նախարարություններ, բանկեր, ֆինանսական հաստատություններ, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, այլք)

 

Ուսման վարձը

Հեռակա՝ 380000 AMD

Առկա՝ 500000AMD