Հաշվապահություն

Նպատակը

Ֆինանսկան կառավարում և հաշվապահական հաշվառման վարում:

Գործառույթները

  • ԲՊՀ-ի բյուջեի նախագծման և միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման ապահովում,
  • ԲՊՀ-ի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի իրականացման ապահովում,
  • ԲՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառման վարում,
  • ԲՊՀ-ի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
  • ԲՊՀ-ի սեփական միջոցների պահպանման, նյութական արժեքների, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացում,
  • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության իրագործում՝ հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան և ԲՊՀ-ի գործունեության առանձնահատկությունների և կառուցվածքի, նրա ֆինանսական կայունության պահպանման առանձնահատկություններից ելնելով,
  • ԲՊՀ-ի ֆինանսական կայունության ապահովում, ֆինանսական միոցների կուտակման և անձեռնմխելի ֆոնդի ստեղծման և համալրման իրականացում,
  • ԲՊՀ-ի եկամուտների և ծախսերի վերլուծության իրականացում:

 
 
 
 

Գլխավոր հաշվապահ

Նունե Զոհրաբյան

Հեռ՝ 2-11/2-12/2-13/2-14/2-15
Էլ. փոստ`hashvapah@brusov.am
Աշխատակազմ

 

Գլխավոր հաշվապահ՝ Նունե Զոհրաբյան

Հաշվապահ (գլխավոր մասնագետ) - Մելիքյան Գոհար

Հաշվապահ (առաջաատար մասնագետ) - Հովակիմյան Լաուրա, 
Վարդանյան Անի, Ներսեսյան Լուսինե