«Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

«Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ» կենտրոնն առաջարկում է համանուն երկամյա մագիստրոսական հագեցած ծրագիր, որը  տեսա­կան և պրակտիկ դասընթացների, հետազո­տական, վերլուծական և ստեղծագործական աշխա­­տանք­ների ուսումնական փաթեթ է: Մագիստրոսի գործունեությունն ուղղված է հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում հիմնախնդիրների հետազոտմանը, լուծումների առաջադրմանը, տեղեկատվության կառավար­մանը, արդյունավետ հաղորդակցության ձևավոր­ման տեխնոլոգիաների կիրառմանը հասարակայ­նության հետ կապերի (PR-ի), մարքեթինգի, բրենդինգի, վաճառքների (Sales), տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվա­կան գործողու­թյունների, ինչպես նաև հարակից այլ բնագավառներում:

Մագիստրոսը բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է աշխատել հետևյալ հաստիներում` հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ, PR-մենեջեր, պետական և մասնավոր կառույցներում մամուլի պատասխանատու, կազմակերպության լրատվական ծառայության աշխատակից, ղեկա­վար, տեղեկատվական անվտանգության մասնա­գետ, մարքեթինգ-մենեջեր, բրենդ-մենեջեր, փորձա­գետ, ինչպես նաև նշված մասնագիտության շրջա­նակներում ՀՀ բուհերում և միջին մասնա­գիտական ուսումնական հաստատություններում դասավան­դել մասնագիտական դասընթացներ:

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 7/մագիստրոսի աստիճան

Տևողությունը

Առկա ուսուցում՝ 2 տարի, հեռակա ուսուցում՝ 2.5 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթը (առկա)

Նոյեմբերի երկրորդ շաբաթը (հեռակա)

Ուսուցման ձևը

Առկա և հեռակա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

իմանալ  փաստարկման տեսության` որպես գիտելիքի յուրահատուկ ոլորտի և կշռադատության եղանակի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները

իմանալ փաստարկման ավանդական և ժամանակակից մեթոդներն ու հնարները, հաղորդակցման գործընթացներում դրանց կիրառման հիմնական սկզբունքներն ու նշանակությունը

իմանալ կորպորատիվ PR-ի հիմնական հասկացությունները և հասկանալ PR-ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների, մամլո-ասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները

իմանալ բրենդ հասկացության էությունը, դրա բաղկացուցիչ տարրերը, բրենդ մենեջերի հիմնական գործառույթները

իմանալ գովազդի, սոցիոլոգիայի, գովազդային հաղորդակ­ցու­թյունների հիմնական հասկացությունները, գովազդի սոցիալական ինստիտուտի կառուցվածքը, գործառույթները,ինչպես նաև գովազդի տեսակները, ձևերը և գործառույթները

հասկանալ ժամանակակից հասարակագիտական  տեսությունների և մոդելների  հիմնական մեթոդաբանական մոտեցումները

հասկանալ ժամանակակից PR տեսությունների և մոդելների  հիմնական մեթոդաբանական մոտեցումները

հասկանալ քաղաքական խոսույթի դերը և նշանակությունը քաղաքական գործընթացներում, քաղաքական հաղորդակցության կարևորությունը քաղաքական իշխանության ձևավորման գործում,

հասկանալ քաղաքական խոսույթի վերլուծության քաղաքա­գի­տա­կան մեթոդաբանությունը, քաղաքական խոսույթի տիպաբանու­թյու­նը և քաղաքական խոսույթի գործառույթները

մեկնաբանել մի շարք երկրներում իրականացվող սոցիալական մեդիաների հետ կապված զարգացումները․ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, ԱՄՆ եւ այլն

տարբերել հիմնական համացանցային հարթակները, համացացնում տեղեկատվության տարածման հիմնական միջոցները, ինչպես նաև սոցիալական մեդիաներում հիմնական տիրույթները

մեկնաբանել նախընտրական քարոզարշավների ընթացքում քաղա­քա­կան խոսույթի վերլուծության անհրաժեշտությունը

տիրապետել հաղորդակցության տեսության և դրա կատեգորիալ համակարգին, մոդելներին, տեսակներին և մակարդակներին

տիրապետել տարբեր մասնագիտությունների և դրանցում կիրառ­վող հաղորդակցական տեխնիկաների և մարտավարությունների առանձնահատկություններին

 տիրապել տեղեկատվության կոդավորման և կատեգորիաների մշակ­ման ընթացքին, տեղեկատվության վերլուծության ռազմավա­րու­թյուններին ու մեթոդներին

վերլուծել զանգվածային հաղորդակցությունների և ժամա­նակակից  ԶԼՄ-ների հետ համագործակցման հիմնախնդիրները, կորպորատիվ հեղինակության, իմիջի ձևավորման և զարգացման օրինաչա­փու­թյունները, գործունեության հայեցակարգերը

վերլուծել քարոզչական տեխնոլոգիաների, այդ ոլորտի զարգացման պատմությունը, ժամանակակից փորձը  

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

· Ազգային Ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչություն,

· ՀՀ Կառավարության Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, նախարարությունների համապատասխան վարչություններ,

· այլ պետական կառույցներ,

· Կենտրոնական բանկ,

· ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգ,

· արտադրական, կոմերցիոն, ծառայությունների ոլորտի խոշոր, միջին և փոքր կազմակերպություններում,

· հասարակայնության հետ կապերի, մարքեթինգի, գովազդի ոլորտներում գործող մասնավոր ձեռնարկությունները,

· ՀՀ բուհերում և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մասնագիտական դասընթացների դասավանդում:

Ուսման վարձը

Առկա՝ 500.000 AMD

Հեռակա՝ 380000 AMD