Գիտական քարտուղար

Գիտական քարտուղարի պաշտոնի նպատակը

ԲՊՀ-ի գիտակրթական համակարգի և կառավարման մարմինների գործունեության  ապահովում, ինչպես նաև գիտական քարտուղարի պաշտոնի անձնագրով վերապահված գիտակրթական  այլ աշխատանքների իրականացում: 

Գիտական քարտուղարի գործառույթները

1) ԲՊՀ-ում գիտակրթական աշխա­տանքների իրականացման կազմակերպում, գիտական հետազո­տությունների և  գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունավետության բարձ­րաց­մանն ուղղված նպատակային աշխատանք: 

2) ԲՊՀ ղեկավար մարմինների, անմիջական ղեկավարի օրինական որոշումների և հանձնարարակնների կատարման ապահովում: 

3) Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի   նիստերի կազմակերպում և համակարգում, որոշումների նախագծերի և արձանագրությունների կազմում: 

4) Հոգաբարձուների խորհրդի, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի որոշումների իրականացման վերահսկում:

5) Գիտական խորհրդի հաստատմանը ներկայացվող գիտական աշխա­տանքների ծրագրերի նախագծերի նախապատրաստում: 

6) ԲՊՀ-ի ամբիոնների և գիտաուսումնական  կենտրոնների կողմից իրականացվող գիտահետազոտական թեմատիկ պլանների համակարգում, գիտահետազոտական աշխա­տանքների տարեկան պլանների վերահսկում: 

7) Գիտական աստիճանաշնորհման հավակ­նող թեկնածուների փաստաթղթերի փաթեթ­ների ձևակերպում և հաստատում: 

8) Գիտական կոչումներ (պրոֆեսորի, դոցենտի)  շնորհելու վերաբերյալ նյութերի և փաստաթղթերի ուսումնասիրում և գիտական խորհրդի քննարկման ներկայացում, գիտական կոչում շնորհելու վերաբերյալ որոշման նախագծի պատրաստում, գիտական խորհրդի որոշմամբ գիտական կոչման արժանի հավակնորդի փաթեթի պատրաստում և ներկայացում ՀՀ ԲՈԿ: 

9) ԲՊՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի  կողմից հրատարակվող ձեռնարկների, դասագրքերի ուսումնաօժանդակ նյութերի և գիտական ժողովածուների հրատարակման վերաբերյալ  առաջարկների պատրաստում և ներկայացում գիտական խորհրդում: 

10) «Լինգվա» հրատարակչության կողմից հրատարակվող գիտական աշխատությունների խմբագրա­կան աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության և խմբագրման տեխնի­կական աշխատանքների իրականացում:

11) ԲՊՀ-ի գիտական հանդեսների խմբագրական-հրատարակչական աշխա­տանք­ների համակարգում և վերահսկում:

12) Իրականացված գիտական և ուսումնա­մեթոդական աշխատանքների (հոդ­ված, մենագրություն, ուսումնական ձեռնարկ և այլն) վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում:

13) Համապատասխան ստորաբաժանումների հաշվետվությունների հիման վրա ԲՊՀ-ի գիտական գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության կազմում:

14) ԲՊՀ-ում կազմակերպվող գիտաժո­ղովների, գիտական սեմինարների և այլ գիտական միջոցառումների իրականացման հետ կապված աշխատանքների համակարգում: 

15) Գիտական գործունեությանը վերաբերող տարբեր փաստաթղթերի (գիտական աշխատանքների ցուցակներ, գիտական ղեկավարների կամ ամբիոնների դասախոսների կարծիքներ, ամբիոնների երաշխավորություններ և այլն) հաստատում: 

16) ԲՊՀ-ի  հոգաբարձուների խորհրդի արձանագրությունների և որոշումների, գիտական խորհրդի և ռեկտորատի արձանագրությունների, հաստատ­ված կանո­նա­դրությունների, կարգերի, կանո­նակարգերի և այլ փաստաթղթերի պահպանում: 

17) Մասնագիտական խորհրդատվական գործունեության իրականացում: 

18) ԲՊՀ գիտության բաժնի և այլ ստորաբաժանումների միջև հարաբերություն­ների, նրանց հետ համատեղ աշխատանքի ապահովում: 

19) Գիտակրթական աշխատանքների համա­կարգում, կազմակերպչական և գիտական գործունեության հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների նախաձեռնում և անցկացում: 

20) Իր իրավասությունների շրջանակում՝ հանձնարա­րությունների՝ ժամա­նակին և որակով կատարման վերահսկում: 

21) Իր իրավունքների սահմաններում փաս­տա­թղթերի ստորագրում և հաստատում: 

22) Իր իրավասությունների շրջանակում՝ ստորաբաժանումներից անհրաժեշտ տեղե­կատ­վության մասին հարցումների կատարում և համապատասխան փաստաթղթերի ստացում և վերլուծության իրականացում: 

23) ԲՊՀ ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գիտակրթական գործունե­ության իրականացում:

 2014թ.-ից ԲՊՀ գիտական քարտուղարը Հասմիկ Փիլավջյանն է:

Գիտական քարտուղար
 
Հեռ. (+374 10) 522 020(205)
Էլ. փոստ` sciencesec@brusov.am