Ֆինանսական վարչություն

Նպատակը

Ֆինանսկան կառավարում և հաշվապահական հաշվառման վարում:

Գործառույթները

  • ԲՊՀ-ի բյուջեի նախագծման և միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործման ապահովում,
  • ԲՊՀ-ի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի իրականացման ապահովում,
  • ԲՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառման վարում,
  • ԲՊՀ-ի ֆինանսական և հաշվապահական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
  • ԲՊՀ-ի սեփական միջոցների պահպանման, նյութական արժեքների, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացում,
  • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության իրագործում՝ հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան և ԲՊՀ-ի գործունեության առանձնահատկությունների և կառուցվածքի, նրա ֆինանսական կայունության պահպանման առանձնահատկություններից ելնելով,
  • ԲՊՀ-ի ֆինանսական կայունության ապահովում, ֆինանսական միոցների կուտակման և անձեռնմխելի ֆոնդի ստեղծման և համալրման իրականացում,
  • ԲՊՀ-ի եկամուտների և ծախսերի վերլուծության իրականացում:

Բաժիններ

 

"
Հասմիկ Ռաֆիկի Ղազարյան
Ֆինանսական վարչության պետ
 
Հեռ. +374 60 830 111 (ներքին 2-18)
Էլ. փոստ` hrghazaryan@bryusov.am