«Եվրոպագիտություն» մագիստրոսական ծրագիր

Ծրագրի անվանումը՝ Եվրոպագիտություն մագիստրոսական կրթական ծրագիր

Շնորհվող աստիճանը՝ Եվրոպագիտության մագիստրոս

Ծրագիրը մշակող թողարկող ամբիոն ԵՊԼՀ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և քաղաքագիտության ամբիոն

ՈԱՇ մակարդակ՝ Մակարդակ 7

Պահանջվող ընդհանուր կրեդիտները՝  120

Ծրագրի տևողությունը՝  2 տարի

Դասավանդման լեզուն (ները)՝ հայերեն, որոշ առարկաներ՝ անգլերեն կամ ռուսերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ՝ սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթ

Ավարտական պահանջները՝ մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները՝ ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող (ասպիրանտ, հայցորդ)

Ծրագրի ուսումնառության ձևերը՝ այս ծրագիրը կիրառելի է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսական կրթության համար

Ծրագրի դիմորդներին ներկայացվող ընդունելության պահանջները և մրցութային ընտրության պայմանները՝ ծրագրի դիմորդները պետք է ունենան բակալավրի կամ մագիստրոսի որակավորում

Կրեդիտների հաշվարկման մեթոդաբանությունը՝ Եվրոպագիտության մագիստրոս /120 կրեդիտ/

Ծրագրի վերջնարդյունքները՝ 

Եվրոպագիտության  մագիստրոսի կրթություն ստացած շրջանավարտ պետք է կարողանա

 • Զարգացնել քաղաքագիտություն առարկայի հայեցակարգային հիմքերը ընկալելու համար անհրաժեշտ համակարգված գիտելիքներ,
 • Խթանել ապացույցների քննադատական օգտագործումը և քաղաքական վերլուծության քանակական մեթոդների արդյունավետ կիրառումը,
 • Ապահովել եվրոպական ինտեգրման գործընթացների և հեռանկարների վերլուծության որակի բարձրացում,
 • Ուսանողներին փոխանցել տնտեսական ինտեգրման գործընթացի քաղաքական ասպեկտների խորը ընկալում,
 • Մշակել ինտեգրման գործընթացի հիմքում ընկած տնտեսական, սոցիալական և իրավական ուժի գնահատման անհրաժեշտ պայմաններ,
 • Ուսանողների համար ապահովել Եվրամիության ինստիտուցիոնալ կառույցների, ինչպես նաև Միության ու անդամ պետությունների միջև քաղաքական տնտեսական և իրավական հարաբերությունների հստակ ընկալում,
 • Զարգացնել ուսանողների գիտելիքները Արևմտյան և Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի քաղաքական իրադարձությունների վերաբերյալ և դրանց շուրջ հիմնական քննարկումները գնահատելու ունակությունը,
 • Զարգացնել ուսանողների ունակությունը փոխկապակցված և հիմնավորող փաստարկում օգտագործելու և գաղափարների արդյունավետ ներկայացման ու փոխանակման վերաբերյալ,
 • Զարգացնել վերլուծական և գնահատման հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են անձնական և մասնագիտական զարգացման, ինչպես նաև հաջող աշխատանքի տեղավորման համար,
 • Զարգացնել Եվրոպական հանրության և քաղաքականության կամ հարակից ոլորտների ինքնուրույն ուսումնասիրության և հետազոտության ներուժի, այդ թվում և հետազոտության նախագծման քննադատական ընկալումը։

Շրջանավարտը պետք է կարողանա դրսևորել հետևյալ հմտությունները՝

ա/ կատարել հետազոտական աշխատանքներ, վերլուծություններ,

բ/ ինքնուրույն մշակել և իրականացնել համապատասխան ծրագրեր,

գ/  հաստատել և զարգացնել կապեր միջազգային կազմակերպությունների հետ,

դ/ խորհրդատվություն իրականացնել միջազգային հարաբերություններին վերաբերող խնդիրների վերաբերյալ,

ե/ ինքնուրույն հետևել  միջազգային հարաբերությունների ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումներին, ընտրել տեղեկատվական աղբյուրներ և ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, օգտագործել նոր մեթոդներ,

զ/ հանրային շփումները կառուցել  ժղովրդավարական սկզբունքների հիման վրա և հարգել  մարդու իրավունքների հիմնարար արժեքները,

է/ առաջադրել նոր  գաղափարներ ու մոտեցումներ, խնդիրների լուծման ժամանակ դրսևորել ստեղծագործական մոտեցում,

ը/ տիրապետել կոլեկտիվում արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտությունների:       

Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներ 

«Կառավարում» ծրագրի արդյունավետ իրականացման համար կիրառվում են դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման հետևյալ ժամանակակից մեթոդները՝

 1. Լսարանային հանդիպումներ,
 2. Թեմատիկ մասնագիտական գրականության ընթերցում:
 3. Ուսանողների թեմատիկ քննարկումներ:
 4. Ուսանողների ամփոփիչ զեկուցումներ:

Ուսման վարձը՝ 500000 AMD