Ռեկտոր

ԲՊՀ ռեկտորը՝

 • ղեկավարում է ԲՊՀ-ի կրթական, գիտական, արտադրական, տնտեսական, ֆինանսական, միջազգային և այլ բնույթի գործունեությունը.
 • կազմակերպում է ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի, կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքները` ապահովելով դրանց ներդաշնակ գործունեությունը.
 • հրավիրում է ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի, ռեկտորատի նիստերը.
 • տարեկան հաշվետվություն է ներկայացնում ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդին.
 • ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում տարեկան բյուջեի նախագիծը, զարգացման ռազմավարական ծրագրերը, ԲՊՀ-ի Կանոնադրության կամ դրանում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին որոշումների նախագծերը, ԲՊՀ-ի կառուցվածքը և հաստիքացուցակը.
 • Կազմակերպում և ապահովում է ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի և գիտական խորհրդի որոշումների կատարումը.
 • ԲՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու կամ լուծարելու վերաբերյալ նախագծեր.
 • ԲՊՀ-ի գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (այդ թվում` օրինակելի), կանոնակարգերը, այլ ներքին իրավական ակտեր.
 • ԲՊՀ-ի Կանոնադրությանը համապատասխան` կազմավորում է ԲՊՀ-ի գիտական խորհուրդը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կոլեգիալ կառավարման մարմինները, սահմանում է աշխատողների լիազորությունները, պաշտոնական պարտականությունները.
 • արձակում է ուսանողների ընդունելության, հեռացման, վերականգնման, համապատասխան արձակուրդ ձևակերպելու, խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր կիրառելու, որակավորման աստիճան շնորհելու, ուսանողական նպաստ հատկացնելու և ԲՊՀ-ի գործունեությանը վերաբերող այլ հրամաններ.
 • աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում պրոռեկտորներին, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին, որոշում նրանց գործունեության ոլորտները և իրավասությունը.
 • պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է տնտեսական ընկերություն­ների, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների տնօրեններին, նրանց հետ կնքում աշխատանքային պայմանագրեր.
 • աշխատանքի ընդունում և աշխատանքից ազատում է աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և կարգապահական տույժեր, կազմակերպում է աշխատողների ատեստավորումը.
 • աշխատանքային պայմանագրեր է կնքում ընտրված դեկանների, ամբիոնների վարիչների և գիտամանկավարժական համակազմի, աշխատողների հետ.
 • կնքում է մինչև տասը միլիոն դրամի կամ դրան համարժեք այլ արտարժույթի չափով պայմանագրեր։ Նշված սահմանաչափը գերազանցող պայմանագրերը ենթակա են հաստատման՝ հոգաբարձուների խորհրդի կողմից.
 • արհեստակցական կազմակերպության նախագահի հետ կնքում է կոլեկտիվ պայմանագիր.
 • կասեցնում է ԲՊՀ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կառավարման մարմինների այն որոշումները, որոնք չեն բխում նրանց իրավասությունից, հակասում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանն ու սույն Կանոնադրությանը, և նշանակում է դրանց վերաքննարկում.
 • իր բացակայության ժամանակ ռեկտորի պարտականությունների կատարումը հանձնարարում է պրոռեկտորներից մեկին.
 • տալիս է ԲՊՀ-ի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.
 • իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող և ԲՊՀ-ի կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված լիազորություններ.
 • գիտական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձի չափը:
 • ձևավորում է ռեկտորին կից խորհրդատվական մարմիններ, սահմանում է դրանց կազմն ու լիազորությունները:

 2018թ. հունվարի 22-ից ԲՊՀ ռեկտորն է Կարինե Վիլիկի Հարությունյանը:

 

ԲՊՀ ռեկտոր
 
Էլ. փոստ` info@brusov.am