Դիմորդների ընդունելության պայմանները

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ընդունելությունը ՀՀ  քաղաքացիների համար

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանն իրականացնում է բակալավրի կրթական ծրագրով ուսուցում կրթական, բանասիրական, սոցիալական և տեղեկատվական գիտությունների և սերվիսի ոլորտներում:

Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ ԲՊՀ-ի բակալավրի կրթական ծրագրի մասնագիտություններին և ընդունելության քննություններին՝ ըստ համապատասխան մասնագիտության:  

Ընդունելության պահանջները.

ՀՀ քաղաքացիների՝ ԲՊՀ-ի առկա ուսուցմամբ բակալավրիատ ընդունելությունը իրականացվում է՝ ՀՀ Կառավարության   2012 թվականի  ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի)» կարգի համաձայն:

ԲՊՀ-ում ուսումնական տարին բակալավրիատի ուսանողների համար սկսվում է սեպտեմբերից:

Առկա ուսուցմամբ կրթական ծրագրով ԲՊՀ-ի բակալավարիատ ընդունվելու համար դիմորդները դիմում-հայտի հետ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը և պատճենը (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական),
 • գնահատման և թեստավորման կենտրոնի (ԳԹԿ) կողմից տրամադրված անձնական համար, տեղեկանք դպրոցից (լուսանկարով, տնօրենի ստորագրությամբ, դպրոցի կնիքով),
 • կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը,
 • 6 լուսանկար (3x4),
 • 1500 ՀՀ դրամի վճարման բանկային կտրոն՝ հետևյալ հաշվեհամարին՝ «Անելիք բանկ» Հ/Հ 11815000773000,
 • զինվորական գրքույկ՝ բանակից զորացրված դիմորդների համար:

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ  ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Ընդունելությունը ՀՀ  քաղաքացիների համար

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանն իրականացնում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով ուսուցում կրթական, բանասիրական, սոցիալական և տեղեկատվական գիտությունների և սերվիսի, կառավարման և վարչարարության ոլորտներում:

Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ ԲՊՀ-ի մագիստրոսի կրթական ծրագրի մասնագիտությունների ցանկին:

 

Ընդունելության պահանջները.

ՀՀ քաղաքացիների՝ ԲՊՀ-ի առկա ոսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելությունը իրականացվում է՝ ՀՀ Կառավարության   2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1193-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման» կարգի համաձայն: 

ԲՊՀ-ում ուսումնական տարին մագիստրատուրայի ուսանողների համար սկսվում է սեպտեմբերից:

ԲՊՀ-ի մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ կրթական ծրագրով ընդունվելու համար դիմորդները դիմում-հայտի հետ ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • անձը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը և պատճենը (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական),
 • բակալավրի որակավորման դիպլոմի բնօրինակը և պատճենը,
 • 4 լուսանկար (3x4),
 • վճարման բանկային կտրոն՝ 2000 ՀՀ դրամի չափով (ԲՊՀ-ի բակալավրիատն ավարտած դիմորդների համար), ՝3000 ՀՀ դրամի չափով (այլ բուհերի բակալավրիատն ավարտած դիմորդների համար)՝ հետևյալ հաշվեհամարին՝ «Անելիք բանկ» Հ/Հ 11815000773000 ՝
 • ակադեմիական տեղեկագրի բնօրինակ ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վերաբերյալ: