Դասավանդման և դաստիրակության մեթոդիկա/ռուսաց լեզու/մանկավարժական գիտություններ/մասնագիտությամբ՝ խորհդի կազմը

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը խորհրդում

     

1. Խաչիկյան Անաիդա Յակովի (նախագահ)

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

2. Սարգսյան Իննա Ռոբերտի (նախագահի տեղակալ)

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԺԳ.00.02

3. Վարդանյան Անահիտ Գագիկի (գիտքարտուղար)

բան. գիտ. թեկնածու

Ժ.02.04

4. Տատկալո Նինա Իգորի

մանկ. գիտ. դոկտոր

ԺԳ00 02.

5. Բալայան Պավել Բորիսի

մանկ.գիտ. թեկն.

ԺԳ. 00.02

6. Չիտչյան Ալիսա Աղալարի

մանկ.գիտ. թեկն.

Ժ.02.04, Ժ.02.03

7. Սարգսյան Ռուզաննա Ռուբենի


մանկ.գիտ.թեկն.

ԺԳ.00.02

8. Ասատրյան Սեդա Շիվարշի

մանկ.գիտ.թեկն.

ԺԳ.00.02