Ասպիրանտուրա առկա

Ռուս գրականություն

Արտասահմանյան գրականություն

Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

Սլավոնական լեզուներ

Ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)

Մանկավարժության տեսություն և պատմություն

Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա

Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ