Աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր

ԵՊԼՀ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտորը սահմանված կարգով իրականացնում է աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով աշխատանքների իրեն վերապահված գործառույթները՝

  • ԵՊԼՀ հիմնադրամի մարդկային ռեսուրսների քաղաքականության ձևավորման աշխատանքների ղեկավարում,
  • ԵՊԼՀ հիմնադրամի հաստիքացուցակի մշակման աշխատանքների իրականացման մասնակցություն,
  • Աշխատակազմի ղեկավարման արդյունավետ համակարգի մշակում,
  • Աշխատակազմի ղեկավարման հարցերով ստորաբաժանումների աշխատանքների վերահսկողություն,
  • Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման, ԵՊԼՀ հիմնադրամի կանոնադրությամբ, ներքին իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարման վերահսկողություն,
  • Աշխատակիցների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության նորմերի և կանոնների ապահովման ուղղությամբ աշխատանքների վերահսկողություն,
  • ԵՊԼՀ հիմնադրամի շենքի և գույքի պահպանման, ուսումնական գործընթացի նյութատեխնիկական ապահովման, սանիտարահիգենիկ ու բարեկարգ վիճակի, ուսումնական պարապմունքներին՝ լսարանների ժամանակին նախապատրաստման, հակահրդեհային պաշտպանության և սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման վերահսկողություն:

ԵՊԼՀ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտորը սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն ՀՀ Սահմանա­դրու­թյան, օրենքների և այլ իրավական ակտերի, այդ թվում ԵՊԼՀ կանոնադրության, ԵՊԼՀ ներքին կարգապահական կանոններով և ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

2019թ-ից ԵՊԼՀ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտորը Նարեկ Անտոնյանն է:

Աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր
 
Հեռ. 011 300-101 (2-02)
Էլ. փոստ` vicerector_admin@brusov.am