Անձնակազմի կառավարման և զարգացման բաժին

Նպատակը

Ուսումնական բաժնի, դեկանատների, ամբիոնների և մյուս բաժինների ու ստորաբաժանումների հետ համատեղ աշխատանքների կազմակերպումը՝ համալսարանի կադրային քաղաքականությունը կազմակերպելու գործում:

Գործառույթները

  • համալսարանի անձնակազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման, արձակուրդների ձևակերպման աշխատանքների կազմակերպումը, պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքումը,
  • համալսարան մուտքի, ելքի պլաստիկ քարտերի տրամադրումը, անաշխատունակության թերթիկների հաշվառումը, ազատման թերթիկների հաշվառումը, աշխատանքային կարգապահության հսկողությունը,
  • մարդկային ռեսուրսների տեղեկատվության համակարգումը, աշխատակազմի տվյալների բազաների վարումը,
  • համագործակցություն այլ ստորաբաժանումների հետ՝ անձնակազմի կարիքների վերլուծության իրականացման նպատակով,
  • սովորողների անձնական գործերի պահպանումը, փաստաթղթերի լրացումը, թարմացումը, համակարգումը, արխիվացումը,
  • համագործակցություն ՀՀ զինկոմիսարիատների հետ,
  • համալսարանում սովորողների հաշվառման մատյանների պատրաստումը և դրանց վարումը,
  • համալսարանի շրջանավարտների դիպլոմների և դրանց կրկնօրինակների պատրաստումը և տրամադրումը: