«Հրատարակչական գործ. թվային հրատարակություն» մագիստրոսական ծրագիր

Մասնագիտության կրթական ծրագրի անվանումը

«Հրատարակչական գործ. թվային հրատարակություն»

Ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը

Հրատարակչական գործը, ինչպես  հաղորդակցության մասնակից ցանկացած այլ ոլորտ, մեծ փոփոխությունների է ենթարկվում՝ դիմակայելու համար ժամանակակից աշխարհում ի հայտ եկող մարտահրավերներին: Դրանց պետք է պատրաստված լինել, ինչպես հարկն է հրատարակություն կազմակերպելու համար:

«ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ. ԹՎԱՅԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության մագիստրոսական սույն կրթական ծրագրի նպատակն է պատրաստել համաշխարհային ու տեղական շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագետներ, որոնք  ավանդական գործառույթներից բացի կտիրապետեն նաև տեղեկատվության թվային հենարանների, աղբյուրների, թվային գրքերի, լրագրության, գովազդների, խտասկավառակների ստեղծման տեխնիկային: Մշակութային արդյունաբերության այս ճյուղի՝ թվային հրատարակության զարգացումը Հայաստանում թույլ կտա թարգմանության, ինչպես նաև նոր թվային արտադրանքի միջոցով համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել մեր պատմությունն ու մշակույթը: Մասնագիտության յուրօրինակությունն ու առավելությունը նաև այն է, որ շրջանավարտը հնարավորություն կունենա աշխատանքի տարաբնույթ առաջարկներ ստանալ և կատարել համացանցի միջոցով:
Համադիպլոմավորման վերաբերյալ միջհամալսարանական համաձայնագրի շրջանակում, ուսումնառության երկրորդ տարում ուսանողները կուսանեն Սորբոնի համալսարանում և կստանան երկու համալսարանների դիպլոմներ:

Ծրագրի դասընթացների նկարագրերը հասանելի են այստեղ.

ՈԱՇ մակարդակ/ Աստիճան

Մակարդակ 2 / բակալավրի աստիճան

Տևողությունը

2 տարի

Ծանրաբեռնվածությունը (ECTS կրեդիտներ)

120  ECTS  կրեդիտ

Դասավանդման լեզուն (ները)

Ֆրանսերեն և հայերեն

Ակադեմիական տարվա սկիզբ

Սեպտեմբերի երկրորդ շաբաթվա սկիզբ

Ուսուցման ձևը

Առկա

Ընդունելության պայմաններ

Հարցազրույց

Ավարտական պահանջները

Ամփոփիչ ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն

Ուսումնառության վերջնարդյունքները (գիտելիք, կարողություններ, հմտություններ)

Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

· Հրատարակչական գործին պատկանող եզրաբանություն,

· Հրատարակչական գործի կարևորագույն բաղադրիչները,

· Հրատարակչության գործընթացի կարևորագույն փուլերը,

· Մագիստրոսը կտարբերակի հրատարակչական գործը բուն տպագրական գործից,

· Ֆրանսիական գրահրատարակչական ոլորտի զարգացման  հիմնական պատմական փուլերը և գրահրատարակչական  քաքաղականության առանձնահատկությունները,

· Բառարանագրության պատմությանն առնչվող հանգուցային հարցերի էությունը, այդ պատմության շրջանաբաժանումը երկու՝ ֆրանսիական և հայկական մշակույթներում,

· Բառարանագրության լեզվամշակութային  արժեքը և ամենատարբեր բնույթի բառարանների կազմության սկզբունքներն ու կառուցվածքը, բառարանագիտության էությունը, գիտական ու գործնական նպատակադրումը,

· Բառարանագրության պատմության ամբողջական նկարագիրն ու նրա ընդհանուր քաղաքակրթական նշանակությունը: 

Գործնական մասնագիտական կարողություններ

· կազմակերպել հրատարակչական գործընթացներ,

· կազմակերպել գրահրատարակչական շրջանառություններ,

· Ունենալով կայուն գիտելիքներ՝ կարող է ղեկավարել հրատարակչական ցանկացած գործընթաց,

· Մասնագետն առավել  խորությամբ կտիրապետի հեղինակ-հրատարակիչ հարաբերություններին, թարգմանական գործի հրատարակման նրբություններին, այլ երկրների հրատարակիչների հետ հարաբերվելու նրբություններին,

· Համեմատել ֆրանսիական իրականությանն առնչվող երևույթները հայ գրքի պատմության հետ ՝  հաշվի առնելով Հայաստանի պատմական համատեքստը

 

Հետագա ուսումնառության հնարավորությունները

ՈԱՇ մակարդակ 8՝ հետազոտող  (ասպիրանտ, հայցորդ)

Աշխատանքի հնարավորությունները

Միջազգային կազմակերպություններ, տեղեկատվական գործակալություններ, հրատարակչություններ, խմբագրություններ,  տպարաններ, նախարարություններ, դեսպանատներ, գովազդային գործակալություններ, թանգարաններ, ոլորտներ, որտեղ անհրաժեշտ է օտար լեզվի, և հայերենի կատարյալ իմացություն:

 

Ուսման վարձը

500000AMD