Դասացուցակ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

Մագիստրատուրայի դասացուցակ

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

Մագիստրատուրայի դասացուցակ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

Մագիստրատուրայի դասացուցակ

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

Մագիստրատուրայի դասացուցակ