Դասացուցակ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Ռուսաց և օտար լեզուների ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետ

Բակալավրիատի դասացուցակ

1-ին կուրս

2-րդ կուրս

3-րդ կուրս

4-րդ կուրս