Ֆակուլտետներ

Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման (ԹՄՀ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է միջմշակութային հաղորդակցության և թարգմանական հմտություններով օժտված մասնագետների պատրաստմանը:

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության (ԿՄՄ) ֆակուլտետ

Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի հիմնական գործունեությունը միտված է մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման միջոցով ապահովելու որակյալ և մրցունակ բարձրագույն կրթություն՝ մանկավարժության, լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, կրթության կառավարման և միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտներում: 

Ռուսաց և օտար լեզուների (ՌՕԼ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է ռուսաց և օտար լեզուների մասնագետների պատրաստմանը: Ներկայումս ֆակուլտետում պատրաստում են նաև եռալեզու և երկլեզու թարգմանիչ-մասնագետներ: 

Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի (ՍԳՍ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետների պատրաստմանը: