Ֆակուլտետներ

Թարգմանության (ԹՖ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է թարգմանական հմտություններով օժտված մասնագետների պատրաստմանը:

Լեզվաբանության և մանկավարժության (ԼՄ) ֆակուլտետ

Կարևորելով մանկավարժական կրթության դերը՝ որպես կրթական համակարգի առանցքային օղակ, մենք վստահ ենք, որ բազմակողմանի զարգացած, լեզվական և մշակութային խորը գիտելիքներով զինված, մասնագիտական դժվարություններն ինքնուրույն հաղթահարելու ունակ ուսուցիչները, մանկավարժներն ի զօրու են ընդունել մեր ժամանակների մարտահրավերները և իրականացնել կրթության ոլորտի բարեփոխումները:

Հանրային հաղորդակցության և սերվիսի (ՀՀՍ) ֆակուլտետ

Հանրային հաղորդակցության և սերվիսի (ՀՀՍ) ֆակուլտետն առաջարկում է բարձրագույն կրթության՝ արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրեր, որոնք ձևավորում են որակյալ և աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետներ:

Միջմշակութային հաղորդակցության և քաղաքագիտության (ՄՀՔ) ֆակուլտետ

Միջմշակութային հաղողդակցության և քաղաքագիտության ֆակուլտետը իրականացնում է արդի հասարակական պահանջներին համապատասխանող մասնագիտական կրթական ծրագրեր՝ ապահովելով որակյալ և աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետներ: