Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության (ԿՄՄ) ֆակուլտետ

Ֆակուլտետի գործունեությունն ուղղված է որակյալ և բանիմաց մանկավարժներ պատրաստելուն: Այն  կիրառում է դասավանդման նոր մոտեցումներ ու մեթոդներ:

Կարևորելով մանկավարժական կրթության դերը որպես կրթական համակարգի առանցքային օղակ և հաշվի առնելով  բարձրագույն կրթության և մասնավորապես հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումները, ինչպես նաև կառավարչական և կազմակերպական մշակույթը Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության ֆակուլտետի հիմնական գործունեությունը միտված է մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման միջոցով ապահովելու որակյալ և մրցունակ բարձրագույն կրթություն՝ մանկավարժության, լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, կրթության կառավարման և միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտներում: 

Մենք վստահ ենք, որ բազմակողմանի զարգացած, լեզվական և մշակութային խոր գիտելիքներով զինված, մասնագիտական դժվարություններն ինքնուրույն հաղթահարելու հնտություններ ունեցող ուսուցիչները, մանկավարժներն ու կրթության կառավարիչներն են, որ ի զօրու են ընդունել մեր ժամանակների մարտահրավերներն և իրականացնել կրթության ոլորտի բարեփոխումները:

ԿՄՄ ֆակուլտետի նպատակը: Մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման միջոցով խթանել համալսարանի մրցունակությունն ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային կրթական տարածքներում:

Առաքելությունը: Դառնալ ժամանակակից պահանջներին համահունչ կարողություններ և հմտություններ ունեցող մանկավարժների պատրաստման և վերապատրաստման կենտրոն, և կրթական ու հետազոտական ծրագրերի իրականացման միջոցով նպաստել ԲՊՀ-ի մրցունակությանը ազգային, տարածաշրջանային և միջազգային կրթական տարածքներում:                           

ԿՄՄ ֆակուլտետի ձեռքբերումները. 

Վերանայվել են բակալավրական և մագիստրոսական մասնագիտական կրթական ծրագրերը՝ ապահովելով դրանց համադրելիությունը ԱՊՀ և եվրոպական կրթական ծրագրերի հետ, մասնագիտությունների զարգացման արդի միտումներին և կրթական պահանջներին համահունչ, դասընթացների համար ստեղծվել  են ծրագրային և ուսումնամեթոդական փաթեթներ։

Ուսանողների ինքնուրույն գործունեությունը խթանելու նպատակով ստեղծվել է համապատասխան կրթական միջավայր:

Ընդլայնվել են ՏՀՏ-ների դիդակտիկական գործառույթները, որոնք հնարավորություն են ընձեռում մշակել դասավանդման նոր ձևեր ու մեթոդներ և ապահովել ուսանողի և դասախոսի միջև անմիջական հետադարձ կապը:

Ֆակուլտետի լավագույն ուսանողները հնարավորություն ունեն արտերկրյա համալսարաններում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ուսուցման և մասնագիտական պրակտիկա անցկացնելու:

Կարդալ ավելին
Փակել

ԿՄՄ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

Բակալավրիատ

Առկա և հեռակա ուսուցում 

«Մասնագիտկան մանկավարժություն» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, լեզու և գրականություն) 

Մագիստրատուրա

Առկա և հեռակա ուսուցում

«Մասնագիտկան մանկավարժություն» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, լեզու և գրականություն) 

«Կառավարում»  Հանրային կառավարում, Կրթության գնահատում 

Ֆակուլտետի կազմում գործում է 3 ամբիոն: Դրանք են՝

 

 
Կրթության և մասնագիտական մանկավարժության (ԿՄՄ) ֆակուլտետի դեկան՝ 

Դեկանի տեղակալ՝ մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Իռենա Մադոյան

Քարտուղարներ՝ Ռայա Ավետիսյան, Հասմիկ Առաքելյան

Ուսումնական բաժին՝ (+374 11) 300111 (2-09) Ընդհանուր բաժին՝ (+374 11) 300150 (2-22, 2-21, 2-23) Ընդունող հանձնաժողով՝ (+374 10) 520563 (2-87)
info@brusov.am