Ս. թ. հունիսի 12-ին տեղի ունեցան «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  գիտական խորհրդի N 8 և N 9 նիստերը.
ՕՐԱԿԱՐԳ N 8 նիստի
 
«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի անգլերենի, ռուսերենի և լեզվաբանության ամբիոնների պրոֆեսորների պաշտոնների տեղակալման մրցույթ.

1) գիտական քարտուղարի կողմից մրցույթի մասնակիցների որակավորման և աշխատանքային փորձի ներկայացում,

2) հարցեր մրցույթի մասնակիցներին և գիտական խորհրդի անդամների ելույթներ մասնակիցների որակավորման և աշխատանքային փորձի ներկայացումից հետո,

3) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում,

4) գաղտնի քվեարկության անցկացում,

5) քվեարկության արդյուքների հաստատում:
 
ՕՐԱԿԱՐԳ N 9 նիստի 
 
1. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդին կից կանոնակարգային 
հանձնաժողովի կազմում փոփոխություն կատարելու մասին (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյան):
2. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդին կից Էթիկայի 
հանձնաժողովի կազմում փոփոխություններ կատարելու մասին (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյան):
3. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2024-2028 թթ. զարգացման ռազմավարական
ծրագրի նախագծի ներկայացում (զեկ.՝ ռազմավարական ծրագրի մշակման խմբի անդամ Գայանե Գասպարյան):

4. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի զարգացման ռազմավարական ծրագրի  մշակման, գնահատման, հաստատման և բարելավման ընթացակարգի հաստատում (զեկ.՝ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Գևորգ Հակոբյան): 

5. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի որակի ապահովման քաղաքականություն 
(զեկ.՝ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Գևորգ Հակոբյան):

6. «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորա­դա­սախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության տարեկան ծավալների և հաշվարկի նորմերի (նոր խմբագրությամբ) հաստատում (զեկ.՝ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Գևորգ Հակոբյան):

7. Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգման և գնահատման (նոր խմբագրությամբ) կանոնակարգի հաստատում (զեկ.՝ աշխատակազմի կառավարման և տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Գևորգ Հակոբյան):

8. Դոցենտի գիտական կոչումների շնորհում (զեկ.՝ գիտական քարտուղար Հասմիկ Փիլավջյան):

9. Այլ հարցեր:

Տեղի ունեցան «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  գիտական խորհրդի N 8 և N 9 նիստերը