Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոն

​Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի լրագրության գիտաուսումնական կենտրոնը գործում է 2004 թվականից: Կենտրոնը ձևավորվել է նախ որպես «Միջազգային լրագրություն» ուսումնաարտադրական կենտրոն՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի կազմում, ապա՝ «Միջազգային լրագրություն» գիտաուսումնական կենտրոն՝ նույն ամիբիոնի կազմում, իսկ 2009 թվականից արդեն գործում է որպես համալսարանի առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում: 2017 թվականին կենտրոնը վերանվանվել է Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոն:

Գիտաուսումնական կենտրոնը պատրաստում է լրագրության ոլորտի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ՝ օտար լեզուների իմացությամբ: Լրագրողական կրթությունն իրականացվում է Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետում՝ «Լրագրություն» մասնագիտությամբ՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում (առկա և հեռակա ուսուցմամբ):

Պահպանելով լրագրության ուսուցման արդեն ձևավորված ավանդույթները`գիտաուսումնական կենտրոնը հաշվի է առնում ոլորտի զարգացումները և համաշխարհային առաջատար բուհերի լրագրության դասավանդման ժամանակակից փորձը։ Կրթությունն իրականացվում է՝ համագործակցելով ՀՀ առաջատար լրատվամիջոցների և տարբեր կազմակերպությունների հետ։

Մեր շրջանավարտները մասնագիտական գործունեություն են ծավալում առաջատար լրատվամիջոցներում, լրագրողական կազմակերպություններում, պետական գերատեսչություններում և մասնավոր ընկերություններում։ Նրանք մրցունակ մասնագետներ են հեռուստալրագրության, ռադիոլրագրության, մուլտիմեդիա լրագրության և հաղորդակցման այլ ոլորտներում, քանի որ տիրապետում են ոչ միայն պահանջվող մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների, այլ նաև մի քանի օտար լեզուների, ինչը մեծապես գնահատում են գործատուները։

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ է.

Նպաստել ՀՀ-ում մեդիա ոլորտի զարգացմանը՝ ապահովելով մրցունակ կրթություն և որակյալ հետազոտական արդյունք:
Գիտաուսումնական կենտրոնի ռազմավարական նպատակներն են.

 • մշակել, ներդնել և առաջ մղել դասավանդման այնպիսի մեթոդներ, որոնք կպատրաստեն մասնագիտության զարգացումներին և մեդիա միջավայրի փոփոխություններին համահունչ կրթություն ստացած շրջանավարտներ,
 • խրախուսել նորարարությունը և արդիական հետազոտությունները՝ լրագրության և մեդիա հաղորդակցության տարբեր մասնագիտությունների զարգացման նպատակով,
 • ներդնել կառավարման այնպիսի մոդել, որը կկապակցի կենտրոնի կառուցվածքը, իրականացվող գործընթացները և ռեսուրսները՝ ռազմավարական առաջնահերթություններին համապատասխան:

 

ԳՈւ կենտրոնի խնդիրներն են.

 • ապահովել ՄԿԾ-ների արդիականացումը՝ արտացոլելով մասնագիտական զարգացումները և աշխատաշուկայի պահանջները՝ հաշվի առնելով բուհի ներուժը և արտաքին գործոնները,
 • ստեղծել կրթական այնպիսի միջավայր և մոդել, որը կմիավորի ուսումնական գործընթացը գործող ԶԼՄ-ների և խմբագրությունների հետ,
 • հաշվի առնել ուսուցման նորարարական մեթոդները կրթական ծրագրերը, ուսումնական պլանները մշակելիս, կենտրոնի աշխատանքը գնահատելիս և զարգացումը պլանավորելիս,
 • ձևակերպել հիմնական գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները, ինչպես նաև մասնագիտական արժեքները, որոնք կապահովեն կրթական ծրագրի ուսումնառության վերջնարդյունքները,
 • արդիականացնել Լրագրության ԳՈՒԿ-ի տեխնիկական հնարավորությունները՝ համապատասխանեցնելով ՄԿԾ-ի պահանջներին,
 • ընդլայնել միջառարկայական և հետազոտական համագործակցությունը ԲՊՀ-ի, այլ բուհերի և շահագրգիռ այլ կողմերի միջև,
 • ստեղծել կապեր շրջանավարտների, աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների և ուսանողների, դասախոսների, աշխատակազմի միջև՝ դասավանդումն ու ուսուցումը բարելավելու, մասնագիտական զարգացում ապահովելու և նորարությունները խթանելու նպատակով,
 • ուսումնասիրել դասավանդման նորարարական ձևաչափերը, ծառայությունները, տեխնոլոգիաները, որոնք համահունչ են ՄԿԾ-ների նպատակներին և խնդիրներին, և կօգնեն վերանայել և լրամշակել դրանց վերջնարդյունքները,
 • կենտրոնի տեսլականը, առաքելությունը և նպատակներն իրագործելու համար համախմբել ոլորտի արհեստավարժ ներուժը, շրջանավարտներին և շահագրգիռ այլ գործընկերների,
 • մշակել ընդհանուր կառավարման մոդել և աջակցող գործընթացներ՝ խթանելու համար համագործակցությունը, թափանցիկությունը և արդյունավետությունը,
 • ներգրավել արհեստավարժ և ոլորտում հայտնի դասախոսների, աշխատակիցների, ինչպես նաև ուսանողների, զարգացնել և պահպանել այդ կազմը:
Կարդալ ավելին
Փակել

Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոնի դասախոսները ճանաչված մասնագետներ են մեդիա ոլորտում

Լրագրության ԳՈՒ կենտրոնում դասավանդում են լրագրության տարբեր ուղղությունների հայտնի փորձագետներ: Նրանք ձեռք են բերել ազդեցիկ մասնագիտական հատկանիշներ՝ տարիներով աշխատելով լրագրության և հաղորդակցման բնագավառներում: Իրենց գիտելիքներով և հմտություններով կիսվելու նրանց կարողությունն օգնում է ուսանողներին ձեռք բերել որակյալ կրթական և մասնագիտական փորձառություն (մանրամասն՝ այստեղ): 

Լրագրության մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դասընթացների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել ԳՈՒ կենտրոնի կայքում:

 

Լրագրության ԳՈԻԿ դասախոսներ

 1. Լիլիկ Զորիկի Ստեփանյան - բ.գ.թ. ավագ դասախոս
 2. Մեսրոպ Վոլոդյայի Հարությունյան - ավագ դասախոս
 3. Վահագն Պավելի Զաքարյան - բ.գ.թ. դոցենտ
 4. Արմեն Բադալի Սարգսյան - դասախոս
 5. Գեղամ Վազգենի Վարդանյան - դասախոս
 6. Ելենա Աշոտի Բայտալյան - դասախոս
 7. Ռուզաննա Գրիգորի Մինասյան - դասախոս
 8. Գայանե Սեյրանի Միրզոյան - դասախոս
 9. Նարինե Ալբերտի Սաֆարյան - դասախոս
 10. Դավիթ Ֆերդինանդի Մուրադյան - դասախոս
 11. Ռուզաննա Լազրի Գիշյան - դասախոս