Հանրային հաղորդակցության և լրագրության գիտաուսումնական կետրոն

Գիտաուսումնական կենտրոնը գործում է 2004 թվականից: Կենտրոնը ձևավորվել է նախ որպես «Միջազգային լրագրություն» ուսումնաարտադրական կենտրոն՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոնի կազմում, ապա՝ «Միջազգային լրագրություն» գիտաուսումնական կենտրոն՝ նույն ամբիոնի կազմում, իսկ 2009 թվականից արդեն գործում է որպես համալսարանի առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում: 2017 թվականին այն վերանվանվել է Լրագրության գիտաուսումնական կենտրոն: 2023 թվականին Լրագրության և Հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների (2011-2023թթ.) գիտաուսումնական կենտրոնները միավորվել են և վերանվանվել Հանրային հաղորդակցության և լրագրության գիտաուսումնական կենտրոն:

Գիտաուսումնական կենտրոնը պատրաստում է լրագրության և հանրային հաղորդակցման ոլորտի մասնագետներ՝ օտար լեզուների իմացությամբ: Կրթությունն իրականացվում է Հանրային հաղորդակցության և սերվիսի ֆակուլտետում՝ «Լրագրություն», «Հասարակայնության հետ կապեր»         մասնագիտություններով՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում (առկա և հեռակա ուսուցմամբ):

Պահպանելով արդեն ձևավորված ավանդույթները` գիտաուսումնական կենտրոնը հաշվի է առնում ոլորտի զարգացումները և համաշխարհային առաջատար բուհերի լրագրության և հանրային հաղորդակցման դասավանդման ժամանակակից փորձը։ Կրթությունն իրականացվում է ՀՀ առաջատար լրատվամիջոցների և տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ։

Մեր շրջանավարտները մասնագիտական գործունեություն են ծավալում առաջատար լրատվամիջոցներում, լրագրողական կազմակերպություններում, պետական գերատեսչություններում և մասնավոր ընկերություններում։ Նրանք մրցունակ մասնագետներ են հեռուստալրագրության, ռադիոլրագրության, մուլտիմեդիա լրագրության և հաղորդակցման այլ ոլորտներում, քանի որ տիրապետում են ոչ միայն պահանջվող մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների, այլև մի քանի օտար լեզուների, ինչը մեծապես գնահատում են գործատուները։ Շրջանավարտները կարող են աշխատել PR-մենեջեր,  մամուլի պատասխանատու պետական և մասնավոր կառույցներում, կազմակերպության լրատվական ծառայության աշխատակից կամ ղեկավար, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ, մարքեթինգ-մենեջեր, բրենդ-մենեջեր:

Աշխատանքի հնարավորություններ

Ազգային Ժողովի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչություն, ՀՀ Կառավարության Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, նախարարությունների համապատասխան վարչություններ, լրատվամիջոցներ, լրագրողական կազմակերպություններ, արտադրական, կոմերցիոն, ծառայությունների ոլորտի խոշոր, միջին և փոքր կազմակերպություններ, հասարակայնության հետ կապերի, մարքեթինգի, գովազդի ոլորտներում գործող մասնավոր ձեռնարկություններ:

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ է.

Նպաստել ՀՀ-ում մեդիա ոլորտի զարգացմանը՝ ապահովելով մրցունակ կրթություն և որակյալ հետազոտական արդյունք:

Նպատակը

 • պատրաստել արդի հասարակական պահանջներին համապատասխան լրագրության, տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման ոլորտի մրցունակ մասնագետներ,
 • ապահովել լրագրության, հանրային կապերի և այլ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտական որակյալ կրթություն,
 • մշակել, ներդնել և առաջ մղել դասավանդման այնպիսի մեթոդներ, որոնք կպատրաստեն մասնագիտության զարգացումներին և մեդիա միջավայրի և այլ hաղորդակցման տեխնոլոգիաների փոփոխություններին համահունչ կրթություն ստացած շրջանավարտներ,
 • խրախուսել նորարարությունը և արդիական հետազոտությունները՝ հասարակայնության հետ կապերի, լրագրության և մեդիա հաղորդակցության  տարբեր մասնագիտությունների զարգացման նպատակով,
 • ներդնել կառավարման այնպիսի մոդել, որը կկապակցի կենտրոնի կառուցվածքը, իրականացվող գործընթացները և ռեսուրսները՝ ռազմավարական առաջնահերթություններին համապատասխան
 • խթանել որակյալ և մրցունակ կրթության ապահովման ճանապարհով ՀՀ-ում հանրային հաղորդակցության և տեղեկատվական ոլորտի զարգացումը,
 • ԲՊՀ շրջանակներում նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրության և հանրային կապերի ոլորտի ուսումնասիրություններին։

 

ԳՈւ կենտրոնի խնդիրներն են.

 • ապահովել ՄԿԾ-ների արդիականացումը՝ արտացոլելով մասնագիտական զարգացումները և աշխատաշուկայի պահանջները`հաշվի առնելով բուհի ներուժը և արտաքին գործոնները,
 • ստեղծել կրթական այնպիսի միջավայր և մոդել, որը կմիավորի ուսումնական գործընթացը գործող ԶԼՄ-ների և խմբագրությունների հետ,
 • հաշվի առնել ուսուցման նորարարական մեթոդները կրթական ծրագրերը, ուսումնական պլանները մշակելիս, կենտրոնի աշխատանքը գնահատելիս և զարգացումը պլանավորելիս,
 • ձևակերպել հիմնական գիտելիքները, կարողությունները և հմտությունները, ինչպես նաև մասնագիտական արժեքները, որոնք կապահովեն կրթական ծրագրի ուսումնառության վերջնարդյունքները,
 • արդիականացնել Հանրային հաղորդակցության և լրագրության ԳՈՒԿ-ի տեխնիկական հնարավորությունները՝ համապատասխանեցնելով ՄԿԾ-ի պահանջներին,
 • ընդլայնել միջառարկայական և հետազոտական համագործակցությունը ԲՊՀ-ի, այլ բուհերի և շահագրգիռ այլ կողմերի միջև,
 • ստեղծել կապեր շրջանավարտների, աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների և ուսանողների, դասախոսների, աշխատակազմի միջև՝ դասավանդումն ու ուսուցումը բարելավելու, մասնագիտական զարգացում ապահովելու և նորարությունները խթանելու նպատակով,
 • ուսումնասիրել դասավանդման նորարարական ձևաչափերը, ծառայությունները, տեխնոլոգիաները, որոնք համահունչ են ՄԿԾ-ների նպատակներին և խնդիրներին, և կօգնեն վերանայել և լրամշակել դրանց վերջնարդյունքները,
 • կենտրոնի տեսլականը, առաքելությունը և նպատակներն իրագործելու համար համախմբել ոլորտի արհեստավարժ ներուժը, շրջանավարտներին և շահագրգիռ այլ գործընկերների,
 • մշակել ընդհանուր կառավարման մոդել և աջակցող գործընթացներ՝ խթանելու համար համագործակցությունը, թափանցիկությունը և արդյունավետությունը,
 • ներգրավել արհեստավարժ և ոլորտում հայտնի դասախոսների, աշխատակիցների, ինչպես նաև ուսանողների, զարգացնել և պահպանել այդ կազմը։

 

Գործառույթները

 • խթանել հաղորդակցման ոլորտի հետազոտական ներուժը,
 • ապահովել ուսումնական ծրագրերի արդիականություն և շարունակական բարելավում,
 • ԲՊՀ շրջանակներում աջակցել լրագրության, տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ոլորտի դասավանդվող առարկաների ինտեգրմանը համաեվրոպական կրթական մակարդակին և ապահովել դասախոսների տեղեկացվածությունը` ոլորտի առարկաների զարգացումների ժամանակակից միտումներին,
 • ուսանողների հետ իրականացնել խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքներ` միջազգային և Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրության, տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման ոլորտին առնչվող խնդիրների շուրջ,
 • Աջակցել ԲՊՀ համագործակցությանը Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրների համապատասխան կրթական և գիտական հաստատությունների հետ,
 • կազմակերպել աշխատանքներ ուսանողական համակազմի և պրոֆեսորադասախոսական ու ուսումնաօժանդակ կազմի հետ,
 • մշակել, կազմել և հրատարակել դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, բուկլետներ, ուղեցույցներ,
 • կազմակերպել գիտակրթական միջոցառումներ` գիտաժողովներ, քննարկումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ, ցուցադրություններ և այլն,
 • համագործակցել Հայաստանի և արտերկրի համապատասխան կրթական հաստատությունների հետ,
 • ԲՊՀ ուսանողության համար կազմակերպել գործնական պարապմունքներ առաջատար ԶԼՄ-ներում, կինոդիտումներ, քննարկումներ և այլ միջոցառումներ,
 • իրականացնել գիտական հետազոտություններ լրագրության և հանրային հաղորդակցման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
 • կազմակերպել գիտակրթական միջոցառումներ,
 • իրականացնել սեմինարներ, կլոր սեղաններ, գիտաժողովներ, նպատակային և լրացուցիչ պատրաստման և վերապատրաստման դասընթացներ։
Կարդալ ավելին
Փակել

ԲՊՀ Հանրային հաղորդակցության և լրագրության ԳՈՒ կենտրոնի կազմը

 1. Լիլիկ Զորիկի Ստեփանյան - բ.գ.թ. ավագ դասախոս
 2. Վահագն Պավելի Զաքարյան - բ.գ.թ. դոցենտ
 3. Արուսյակ Ալիկի Ղարիբյան – փ.գ.թ. դոցենտ
 4. Լիլիթ Ասքանազի Մակարյանին – պ.գ.թ. դոցենտ
 5. Աշոտ Արամայիսի Գևորգյան-փ.գ.թ. դոցենտ
 6. Կարեն Հովիկի Գրիգորյան – բ.գ.թ., ավագ դասախոս
 7. Գոհար Սերգեյի Մկոյան – ս.գ.թ.ավագ դասախոս
 8. Արմեն Բադալի Սարգսյան - դասախոս
 9. Գեղամ Վազգենի Վարդանյան - դասախոս
 10. Ելենա Աշոտի Բայտալյան - դասախոս
 11. Ռուզաննա Գրիգորի Մինասյան – դասախոս
 12. Գայանե Սեյրանի Միրզոյան - դասախոս
 13. Դավիթ Ֆերդինանդի Մուրադյան – դասախոս
 14.  Ռուզաննա Լազրի Գիշյան - դասախոս
 15. Դիանա Գառնիկի Գասպարյան - դասախոս
 16. Անի Սոկրատի Ռափյան – դասախոս
 17. Նարեկ Վանիկի Ալեքսանյան – դասախոս
 18. Արմեն Նվերի Խաչիկյան – դասախոս
 19. Գևորգ Ղուկասի Հայրապետյան – դասախոս
 20. Գերասիմ Արտուրի Հարությունյան – դասախոս
 21. Լուսինե Պետրոսի Պետրոսյան – դասախոս
 22. Նազելի Արամի Հայրապետյան – դասախոս
 23. Պապին Օնիկի Մուրադյան – դասախոս
 24. Ռոզա Աշոտի Գրիգորյան – դասախոս
 25. Վիգեն Սերգեյի Սարգսյան – դասախոս
 26. Տաթևիկ Սամվելի Հովհաննիսյան – դասախոս